Otwarte konkursy

HARMONOGRAM NABORU W KONKURSACH W 2022 ROKU - po kliknięciu w logoABM_logo_-1024x560.jpg [34.68 KB]

1 Konkurs Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty badawcze - badania typu head to head ABM/2022/3
Cel dostarczenie danych naukowych na temat najskuteczniejszych leków i procedur medycznych dostępnych dla pacjentów, a także opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki, rehabilitacji lub profilaktyki w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych
Wnioskodawcy uczelnie wyższe; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; PAN; instytuty naukowe PAN;  instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, które podejmują możliwość realizacji projektów w postaci niekomercyjnych badań klinicznych
Finansowanie maksymalna wartość Projektu eksperymentu badawczego wynosi 5 mln złotych. W ramach jednego Wniosku możliwe jest złożenie jednego Projektu Badania klinicznego lub Eksperymentu badawczego. W ramach realizowanych projektów wymagane jest bankowanie materiału biologicznego w celu jego późniejszego wykorzystania do celów naukowych, diagnostycznych i epidemiologicznych, a przede wszystkim do sekwencjonowania całogenomowego lub sekwencjonowania eksomów
Czas realizacji projektu maksymalny czas trwania projektu powinien wynosić 6 lat (72 miesiące).
minimalny czas trwania projektu to 3 lata (36 miesięcy)
Termin składania wniosków od 11 lipca 2022 r. do 20 października 2022 r. godz. 12:00:59
Link do strony https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/1435,Konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-lub-eksperymenty-badawcze-badania-typ.html

FNPlogoKOLORpl.jpg [109.16 KB]

  FUNDACJA na rzecz NAUKI POLSKIEJ
1 Konkurs Program współpracy Polsko-Ukraińskiej
Cel program ma na celu zintensyfikowanie współpracy polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego oraz realizację wspólnych projektów naukowych, ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów
Adresaci naukowcy ze stopniem naukowym co najmniej doktora (jak również wszystkimi stopniami równorzędnymi), którzy niezależnie od narodowości w dniu agresji na Ukrainę (tj. 24 lutego 2022 r.) pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie oraz naukowcy zatrudnieni w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce
Finansowanie budżet jednego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł. Obejmuje środki na pokrycie wynagrodzenia jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań
Czas realizacji projektu 12 miesięcy
Termin składania wniosków do 30 września 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (II konkurs). 
Dodatkowe informacje wnioski należy składać w języku angielskim w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej bazy danych
Link do strony https://www.fnp.org.pl/oferta/program-wspolpracy-polsko-ukrainskiej/
2 Konkurs Monografie
Cel finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych
Adresaci pracę do konkursu może zgłaszać autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim
Termin składania wniosków do 05 grudnia 2022 r.
Link do strony https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/
3 Konkurs Start
Cel przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe
Adresaci naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 roku życia
Termin składania wniosków do 31 października 2022 r.
Dodatkowe informacje zgodnie z regulaminem stypendium START można otrzymać tylko raz
Link do strony https://www.fnp.org.pl/nabor-wnioskow-do-konkursu-start-2023/

 

Horizon_Europe_poster7.png [324.99 KB]

  HORYZONT EUROPA
1 Konkurs Działania „MARIA SKŁODOWSKA-CURIE” - Doctoral Networks 
Cel wsparcie dla doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej
Możliwości Doctoral Networks: rozwój programów doktorskich poprzez współpracę uniwersytetów, instytucji badawczych, przedsiębiorstw i  innych instytucji z Europy i spoza jej obrębu
Industrial Doctorates: wsparcie rozwoju doktorantów w branży przemysłowej oraz biznesowej
Joint Doctorates: międzynarodowa, międzysektorowa i interdyscyplinarna współpraca w celu nadawania wspólnych stopni doktora
Finansowanie wynagrodzenia doktorantów, koszty prowadzonych badań i szkolenia doktorantów, działania networkingowe, organizacja szkoleń i konferencji oraz koszty zarządzania i koszty pośrednie 
Czas realizacji projektu maksymalnie 4 lata, zatrudnienie poszczególnych naukowców od 3 do 36 miesięcy
Termin składania wniosków do 15 listopada 2022 r.
Dodatkowe informacje o projekt aplikuje konsorcjum uniwersytetów, instytucji badawczych, przedsiębiorstw i innych instytucji (co najmniej 3 instytucje z trzech różnych krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z programem Horyzont Europa), które zatrudni do projektu doktoranta kształcącego się w szkole doktorskiej
Link do strony https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/doctoral-networks
EUROPEJSKA RADA ds. BADAŃ NAUKOWYCH (ERC)
3 Konkurs ERC Starting Grant
Cel stworzenie pierwszego niezależnego zespółu lub programu badawczego i osiągnięcie samodzielności naukowej
Wnioskodawcy naukowcy ze stopniem doktora lub wyższym, jeśli od dnia uzyskania dyplomu doktorskiego do 1 stycznia 2023 r. minęło 2-7 lat
Finansowanie do 1,5 mln euro (po spełnieniu pewnych warunków - do 2 mln euro; szczegóły w Programie Pracy)
Czas realizacji projektu do 5 lat
Termin składania wniosków do 25 października 2022 r.
Link do strony https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
4 Konkurs ERC Synergy Grant
Cel rozwiązywanie ambitnych problemów badawczych przez 2-4 liderów (Principal Investigators) oraz ich zespołów, reprezentujących różne dziedziny wiedzy
Wnioskodawcy naukowcy (min. 2 - maks. 4), niezależnie od posiadanego stopnia naukowego, mający dorobek zgodny z wymogami konkursów o Starting, Consolidator lub Advanced Grant
Finansowanie do 10 mln euro (po spełnieniu pewnych warunków - do 14 mln euro; szczegóły w Programie Pracy)
Czas realizacji projektu do 6 lat
Termin składania wniosków do 8 listopada 2022 r.
Link do strony https://erc.europa.eu/funding/synergy-grants

 

Logo_ministerstwo_pion_PL.jpg [565.63 KB]

  MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI
1 Konkurs Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej
Cel wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących budowę, modernizację i użytkowanie międzynarodowych infrastruktur badawczych o unikatowych właściwościach i zastosowaniu
Wnioskodawcy uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
Termin składania wniosków nabór ciągły
Link do strony https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-wsparcie-udzialu-polskich-zespolow-naukowych-w-miedzynarodowych-projektach-infrastruktury-badawczej/
2 Konkurs Projekty Międzynarodowe Współfinansowane
Cel wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi
Wnioskodawcy podmioty realizujące projekty obejmujące badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju
Termin składania wniosków nabór ciągły
Link do strony https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ustanowienie-programu-pod-nazwa-projekty-miedzynarodowe-wspolfinansowane2
  NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI
1 Konkurs Dziedzictwo narodowe
Cel edycja źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym oraz monografii i studiów dotyczących zagadnień o szczególnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej 
Wnioskodawcy uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Akademia Umiejętności, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę
Finansowanie nie więcej niż 1 800 000 zł
Termin składania wniosków od 1 września 2022 r. do 31 października 2022 r.
Link do strony https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-11-maja-2022-r-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwa-narodowy-program-rozwoju-humanistyki-i-naborze-wnioskow2
2 Konkurs Uniwersalia 2.1
Cel włączanie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do światowego dziedzictwa kulturowego 
Wnioskodawcy uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Akademia Umiejętności, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę
Finansowanie nie więcej niż 500 000 zł
Termin składania wniosków od 1 września 2022 r. do 31 października 2022 r.
Link do strony https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-11-maja-2022-r-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwa-narodowy-program-rozwoju-humanistyki-i-naborze-wnioskow2
3 Konkurs Uniwersalia 2.2
Cel włączanie najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki do polskiego dziedzictwa kulturowego 
Wnioskodawcy uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Akademia Umiejętności, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę
Finansowanie nie więcej niż 1 800 000 zł,
Termin składania wniosków od 1 września 2022 r. do 31 października 2022 r.
Link do strony https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-11-maja-2022-r-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwa-narodowy-program-rozwoju-humanistyki-i-naborze-wnioskow2
4 Konkurs Fundamenty
Cel realizacja projektów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb polskiej humanistyki
Wnioskodawcy uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Akademia Umiejętności, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę
Finansowanie nie więcej niż 3 000 000 zł
Termin składania wniosków ogłasza minister odrębnym komunikatem w BIP
Link do strony https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-11-maja-2022-r-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwa-narodowy-program-rozwoju-humanistyki-i-naborze-wnioskow2

NAWA.png [6.54 KB]

  NAWA
1 Konkurs Granty Interwencyjne NAWA
Cel celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych oraz mobilność międzynarodową naukowców, w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych dla danego regionu świata
Wnioskodawcy wnioski w programie mogą składać polskie jednostki szkolnictwa wyższego i nauki
Finansowanie w ramach programu mogą być finansowane następujące działania: koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w projekcie; koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, statystycznym; koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu; koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu
Czas realizacji projektu od 3 do 12 miesięcy
Termin składania wniosków od 1 września do 15 listopada 2022 r .
Link do strony

https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa

2 Konkurs NAWA Preludium Bis 1
Cel wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1
Wnioskodawcy doktorant realizujący projekt badawczy, który otrzymał finansowanie w konkursie PRELUDIUM BIS 1
Czas realizacji projektu od 3 do 6 miesięcy
Termin składania wniosków do 10 grudnia 2024 r.
Link do strony https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis/nawa-preludium-bis-1/ogloszenie
3 Konkurs NAWA Preludium Bis 2
Cel wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 2
Wnioskodawcy doktorant realizujący projekt badawczy, który otrzymał finansowanie w konkursie PRELUDIUM BIS 2
Czas realizacji projektu od 3 do 6 miesięcy
Termin składania wniosków do 10 grudnia 2025 r.
Link do strony https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis/nawa-preludium-bis-2/ogloszenie

NCBiR.png [8.69 KB]

  NARODOWE CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU
1 Konkurs NUTRITECH - żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu
Cel zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju
Wnioskodawcy przedsiębiorstwa i jednostki naukowe - wchodzące w skład konsorcjum, przy czym w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa
Finansowanie badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce). Koszty kwalifikowalne: 1 000 000 zł - 2 000 000 zł
Termin składania wniosków od 6 lipca 2022 r.-  do 30 września 2022 r.
Link do strony

https://www.gov.pl/web/ncbr/nutritech-i-konkurs

2 Konkurs GOSPOSTRATEG - IX konkurs
Cel wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych
Wnioskodawcy konsorcja składające się wyłącznie z przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz podmiotów wdrażających
Finansowanie minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł., zaś wartość maksymalna to 8 000 000 zł
Termin składania wniosków od 20 czerwca 2022 r. - do 20 września 2022 r.
Link do strony

https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--ix-konkurs-na-projekty-otwarte

3 Konkurs II Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO
Cel umożliwienie podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi
Wnioskodawcy organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa, grupy podmiotów
Finansowanie na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także zupełnie niszowych. Budżet konkursu: 10 000 000 zł.
Termin składania wniosków od 01 marca 2022 r. - do 30 września 2022 r.
Link do strony https://www.gov.pl/web/ncbr/ii-konkurs-w-ramach-programu-innoglobo
5 Konkurs ERA-NET CO-FUND ICT-AGRI-FOOD (II konkurs 2022)
Cel wspieranie wykorzystania technologii ICT, w rozwoju europejskich systemów żywnościowych tak aby stały się one bardziej zrównoważone i bezpieczne
Wnioskodawcy przedsiębiorstwo (mikro/małe/średnie/duże),
jednostki prowadzące badania i upowszechniające wiedzę,
grupy podmiotów (składające się z przedsiębiorstw i/lub jednostek prowadzących badania i upowszechniających wiedzę)
Finansowanie budżet pojedynczego projektu dla podmiotów z Polski nie może przekroczyć 200 000 euro
Termin składania wniosków do 26 września 2022 r. godz. 13:00 CEST
Link do strony https://www.gov.pl/web/ncbr/era-net-co-fund-ict-agri-food-ii-konkurs-2022

ncn.jpg [49.55 KB]

  Narodowe Centrum Nauki
1 Konkurs Weave-UNISONO
Cel obejmuje badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk.  Projekt wspólny musi opierać się na ścisłej współpracy i musi być realizowany wspólnie przez polski zespół badawczy i przez partnerskie zespoły badawcze
Kierownik projektu naukowcy niezależnie od etapu kariery
Finansowanie włącznie wynosi 45 mln zł.
Czas realizacji projektu 24, 36 lub 48 miesięcy
Termin składania wniosków nabór ciągły
Dodatkowe informacje program Weave zastąpił w NCN dwustronne programy współpracy międzynarodowej z Niemcami (BEETHOVEN), Austrią (MOZART), Szwajcarią (ALPHORN) oraz program współpracy wielostronnej - CEUS. 
Link do strony https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis12
2 Konkurs CHIST-ERA ORD Call
Cel międzynarodowe projekty badawcze związane z otwartymi danymi badawczymi i oprogramowaniem z perspektywy ich możliwego ponownego wykorzystania
Wnioskodawcy konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora
Finansowanie 500 tys. euro
Czas realizacji projektu 24 miesiące
Termin składania wniosków do 14 grudnia 2022 r., godz. 17:00 CET - wnioski wspólne w systemie ESS
do 21 grudnia 2022 r. - wnioski krajowe w systemie OSF                                                        
Link do strony https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/chist-era-2022
3 Konkurs BiodivERsA+: „Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society” 
Cel doskonalenie istniejących metod lub opracowywanie i ocena nowych, które pozwolą lepiej scharakteryzować, zrozumieć i modelować stan różnorodności biologicznej, jej dynamiki i tendencji w odpowiednich skalach przestrzennych i czasowych
Wnioskodawcy konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora
Finansowanie dla wszystkich polskich zespołów badawczych wyłonionych w konkursie wynosi 1 000 000 euro
Czas realizacji projektu 36 miesięcy
Termin składania wniosków do 9 listopada 2022 r. (15:00 CEST) - wspólne wnioski wstępne (pre proposals) w systemie EPSS
do 5 kwietnia 2023 r. (15:00 CEST) - wspólne wnioski  pełne (full proposals) w systemie EPSS
Link do strony https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/biodiversa-plus-2022
4 Konkurs SONATA 18
Cel prowadzenie innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego przez początkujących badaczy
Kierownik projektu osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
Finansowanie wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych; budżet 120 mln zł
Czas realizacji projektu 12, 24  lub 36 miesięcy
Termin składania wniosków do 15 grudnia 2022 r. do godziny 16:00
Link do strony https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata18
5 Konkurs POLONEZ BIS 3
Cel rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Jest skierowany do badaczy i badaczek, niezależnie od narodowości, tematu czy reprezentowanej dyscypliny badań. Warunki, to posiadanie doktoratu lub czteroletniego pełnoetatowego doświadczenia badawczego oraz przynajmniej dwuletni pobyt lub zatrudnienie poza Polską w okresie trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu
Kierownik projektu osoba przyjeżdżająca z zagranicy, która zamierza prowadzić badania podstawowe w instytucji znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Finansowanie wynagrodzenie dla kierownika projektu w wysokości 4 465 euro brutto miesięcznie oraz członków zespołu badawczego, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego do 100 000 euro, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym dostępie i innych; budżet 27 mln
Czas realizacji projektu 24 miesiące
Termin składania wniosków do 15 grudnia 2022 r.do godzy 16:00
Link do strony https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis3
6 Konkurs PRELUDIUM BIS 4
Cel wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich
Kierownik projektu osoba, która spełnia wymagania dla promotora określone w art. 190 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  oraz będzie promotorem doktoranta realizującego projekt badawczy
Finansowanie środki na badania w wysokości  co najwyżej  300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie; budżet 30 mln
Czas realizacji projektu 36 lub 48 miesięcy
Termin składania wniosków do 15 grudnia 2022 r. do godziny 16:00
Link do strony https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis4
7 Konkurs OPUS 24
Cel finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych
Kierownik projektu osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora)
Finansowanie wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych; budżet 350 mln
Czas realizacji projektu 12, 24, 34 lub 48 miesięcy
Termin składania wniosków do 15 grudnia 2022 r. do godziny 16:00
Link do strony https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus24

logo.svg [33.90 KB]

DAAD
1 Konkurs Go East Summer Schools
Cel zainteresowanie niemieckich studentów ofertą szkół wyższych w krajach Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej
Wnioskodawcy uczelnie z Europy Wschodniej i Środkowo-Wchodniej
Finansowanie ze środków niemieckiego Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych
Termin składania wniosków do 8 listopada 2022 r.
Link do strony https://www.daad.pl/pl/2022/09/13/go-east-summer-schools-2023/
Dodatkowe informacje Go East Summer Schools_Guide for Organizers

 

lukasiewicz-sprite.png [9.69 KB]

 

Łukasiewicz - PORT
1 Konkurs II konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego
Cel wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego w obszarze biotechnologii medycznej -onkologii
Wnioskodawcy jednostki naukowe z siedzibą w Polsce, prowadzące działalność naukową i badawczą w obszarze biotechnologii medycznej -onkologii
Finansowanie do 100% kosztów realizacji Zadań Badawczych oraz do 15% kosztów pośrednich, łączna kwota 380 839 550 zł
Termin składania wniosków od 19 września do 30 września 2022 r.
Dodatkowe informacje celem Programu Wirtualny Instytut Badawczyjest finansowanie innowacyjnych badań o dużej wartości naukowej ze szczególnym naciskiem na komercjalizację wyników prac Zespołów Badawczych
Link do strony

https://wib.port.org.pl/

 

indeks.jpg [6.43 KB]

  Fundacja Kościuszkowska
1 Konkurs Kosciuszko Foundation Fellowship
Cel realizacja samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych, instytucjach rządowych lub organizacjach pozarządowych
Wnioskodawcy pracownicy i pracowniczki badawcze i dydaktyczne na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora , zatrudnieni w polskich instytucjach akademickich i naukowych
Czas realizacji projektu od 3 do 9 miesięcy
Termin składania wniosków do 15 listopada 2022 r.
Link do strony https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/
2 Konkurs Kosciuszko Foundation Grants
Cel realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, lub organizacji pozarządowej w USA
Wnioskodawcy studenci i studentki studiów doktoranckich na polskich uczelniach
Czas realizacji projektu od 3 do 6 miesięcy
Termin składania wniosków do 15 listopada 2022 r.
Link do strony https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/
3 Konkurs Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship
Cel stypendium dydaktyczne umożliwia pracownikom akademickim prowadzenie zajęć na amerykańskich uczelniach
Wnioskodawcy polscy wykładowcy, mający zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej na amerykańskich uczelniach
Czas realizacji projektu do 10 miesięcy
Termin składania wniosków do 15 listopada 2022 r.
Link do strony https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/