Badania okresowe

 

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Badania są przeprowadzane na koszt pracodawcy.

Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

Pracodawca jest obowiązany przechowywać orzeczenia wydane na podstawie badań lekarskich.

 

Osoba przyjmowana do pracy podlega wstępnym badaniom lekarskim. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają ponadto pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim.

W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

 

Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługuje mu zwrot kosztów podróży według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

 

Skierowanie na badania wystawia dział spraw osobowych wypełniając część dotyczącą danych osobowych pracownika. Następnie pracownik kierowany na badania przekazuje skierowanie swojemu bezpośredniemu przełożonemu, który wypełnia część dotyczącą czynników szkodliwych na stanowisku pracy poczym skierowanie przekazywane jest pracownikowi.

 

Zasady kierowanie pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego na badania profilaktyczne określa ZARZĄDZENIE NR 66/2016 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie: zasad kierowania pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) oraz wypełniania skierowania na badania lekarskie.

 

Wzór skierowania na badania