Współpraca ze szkołami

 

Plakat oferta UR.jpg [1.08 MB]

 

Uniwersytet Rzeszowski realizuje program współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi, w ramach którego, na zasadach zawartego porozumienia, oferuje wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz możliwość udziału uczniów i nauczycieli w specjalnie organizowanych spotkaniach o charakterze dydaktycznym i badawczym. 

W ramach współpracy Uczelnia proponuje w szczególności:

  • spotkania z młodzieżą – w szkole bądź na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego lub poprzez platformę MS TEAMS, celem zaprezentowania dydaktycznej oferty Uczelni: kierunków studiów, zasad rekrutacji, informacji o możliwości otrzymania stypendiów i miejsc w domach studenckich, a ponadto działalności kół naukowych i organizacji studenckich. Młodzież będzie mogła zwiedzić wybrane obiekty UR i wziąć udział w pokazach przygotowanych przez naszych studentów, pracowników kolegiów, członków kół naukowych lub organizacji studenckich;
  • poradnictwo – indywidualne bądź grupowe, stacjonarne lub online, spotkania z doradcą zawodowym Biura Karier UR w zakresie planowania i wyboru ścieżki dalszego kształcenia;
  • spotkania z rodzicami młodzieży szkolnej mające na celu dokładne objaśnienie zasad rekrutacji oraz przybliżenie warunków studiowania na Uniwersytecie Rzeszowskim;
  • umożliwienie uczestnictwa wybitnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych w zajęciach przewidzianych w programie studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami, na zasadach określonych w Regulaminie studiów UR;
  • umożliwienia uczestnictwa nauczycieli lub uczniów Szkoły w bezpłatnych konferencjach naukowych, wykładach otwartych, seminariach, prelekcjach organizowanych na Uczelni,
  • przeprowadzenie przez kadrę akademicką UR wykładów przedmiotowych, warsztatów, zajęć lekcyjnych dla uczniów Szkoły; 
  • klasa akademicka – stwarza uczniom, głównie liceum, możliwość stałego kontaktu ze środowiskiem uniwersyteckim, a przeprowadzona tu przez pracowników UR, określona liczba godzin lekcyjnych umożliwia popularyzację kształcenia z określonej dziedziny/dyscypliny naukowej, rozwijanie uzdolnień uczniów, a także korzystanie przez nich z konsultacji u specjalistów z danego obszaru;
  • Uniwersytecki Portal Wiedzy;
  • możliwość objęcia przez nauczyciela Szkoły (na zasadach odpłatności) zadań opiekuna praktyk studenckich;
  • inne formy współpracy, dyktowane bieżącymi potrzebami środowiska szkolnego i uniwersyteckiego;


Dodatkowo proponujemy Szkołom pakiet różnorodnych form współpracy na płaszczyźnie edukacyjnej, sportowej i kulturalnej.

Jesteśmy też otwarci na inne inicjatywy zgłaszane ze strony naszych Partnerów!      


UR – dołącz do najlepszych!