Otwarte konkursy-NOWE

HARMONOGRAM NABORU W KONKURSACH W 2022 ROKU - po kliknięciu w logo

  ERASMUS +
1 Konkurs Erasmus Mundus
Cel zwiększenie atrakcyjności i jakości europejskiego szkolnictwa wyższego oraz przyciągnięcie najzdolniejszych osób do Europy
Wnioskodawcy instytucja szkolnictwa wyższego
Czas trwania projektu 74 miesiące
Termin składania wniosków do 16 lutego 2023 r. godz. 17:00
Link do strony https://erasmusplus.org.pl/studia-erasmus-mundus
2 Konkurs Jean Monnet
Cel wspieranie nauczania i badań w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej na całym świecie
Wnioskodawcy instytucja szkolnictwa wyższego
Czas trwania projektu 36 miesięcy
Termin składania wniosków do 14 lutego 2023 r. godz. 17:00
Link do strony https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/programme-guide/part-b/jean-monnet-actions
3 Konkurs Capacity Building in Higher Education
Cel wsparcie krajów trzecich niestowarzyszonych z programem Erasmus+
Termin składania wniosków do 16 lutego 2023 r. godz. 17:00
Link do strony

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-2-december-erasmus-capacity-building-higher-education-cbhe_en

4 Konkurs Sojusze na rzecz innowacji
Termin składania wniosków do 3 maja 2023 r. godz. 17:00
Link do strony https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/info-session-new-call-proposals-erasmus-alliances-innovation-2021-2022-2021-06-08_en
5 Konkurs Sojusze typu Uniwersytety Europejskie
Termin składania wniosków do 31 stycznia 2023 r. godz. 17:00
Link do strony ec.europa.eu

  Interreg Polska-Słowacja 2021-2023
1 Konkurs KLIMAT
Cel szczegółowy Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego
Dofinansowanie od 200 tys. EUR do 2 mln EUR
Czas realizacji projektu max. 24 miesiące
Termin składania wniosków do 31 marca 2023 r.
Link do strony https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-projektow-fmp-654818-656884-656941-657013
2 Priorytet BIORÓŻNORODNOŚĆ
Cel szczegółowy Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia
Dofinansowanie od 200 tys. EUR do 1,5 mln EUR
Czas realizacji projektu max. 24 miesiące
Termin składania wniosków do 31 marca 2023 r.
Link do strony https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-projektow-fmp-654818-656884

Horizon_Europe_poster7.png [324.99 KB]

HORYZONT EUROPA

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC)

1 Konkurs ERC Consolidator Grant
Cel konsolidacja pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego, we wniosku trzeba więc wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej i umocnieniu pozycji lidera zespołu
Wnioskodawcy naukowcy u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie
Finansowanie do 2 mln euro (po spełnieniu pewnych warunków – do 2,75 mln euro; szczegóły w Programie pracy)
Czas realizacji projektu do 5 lat
Termin składania wniosków do 02 lutego 2023 r.
Link do strony https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research/consolidator-grant
2 Konkurs ERC Proof of Concept Grant
Cel, wnioskodawcy dla badaczy, którzy już realizowali któryś z grantów badawczych ERC (Starting, Consolidator, Advanced lub Synergy), przeznaczony na komercjalizację wyników badań osiągniętych w tamtym projekcie
Finansowanie 150 000 euro
Czas realizacji projektu 18 miesięcy
Termin składania wniosków Wnioski można składać w dowolnym momencie od daty otwarcia naboru do jednego z terminów odcięcia:
-24 stycznia 2023
-20 kwietnia 2023
-21 września 2023
Link do strony https://www.kpk.gov.pl/erc-proof-of-concept-2023-otwarty-nabor-wnioskow-trzy-terminy-odciecia
3 Konkurs ERC Advanced Grant
Cel, wnioskodawcy dla naukowców odznaczających się ponadprzeciętnym dorobkiem badawczym z ostatnich 10 lat kariery, których ambitne projekty będą miały przełomowy charakter
Finansowanie do 2,5 mln euro (po spełnieniu pewnych warunków – do 3,5 mln euro)
Czas realizacji projektu do 5 lat
Termin składania wniosków do 23 maja 2023 r. do godz. 17.00 (CET)
Link do strony https://erc.europa.eu/apply-grant/advanced-grant

NCBR_logo_PL_i_ENG-4_page-0001.jpg [29.13 KB]

  NARODOWE CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU
1 Konkurs ERA4Health (konkurs CARDINNOV 2023)
Cel stworzenie warunków rozwoju i korzystnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz integracji źródeł finansowania badań w obszarze zdrowia w krajach partnerskich
Wnioskodawcy organizacje badawcze
mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
grupy podmiotów
Finansowanie do 400 000 euro
Termin składania wniosków do 7 lutego 2023 r. (wnioski wstępne)
do 15 czerwca 2023 r. (wnioski pełne)
Link do strony https://www.gov.pl/web/ncbr/era4health-konkurs-cardinnov-2023
2 Konkurs II konkurs ERA-MIN Joint Call 2023
Cel wspieranie projektów badawczych i innowacyjnych z zakresu surowców mineralnych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym
Wnioskodawcy mikrofirma, mała i średnia firma, duża firma, konsorcjum, uczelnia, jednostka naukowa
Finansowanie do 200 000 euro
Termin składania wniosków do 30 marca 2023 r.
Link do strony https://www.gov.pl/web/ncbr/ii-konkurs-era-min-joint-call-2023

Logo_ministerstwo_pion_PL.jpg [565.63 KB]

  MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI
1 Konkurs Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej
Cel wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących budowę, modernizację i użytkowanie międzynarodowych infrastruktur badawczych o unikatowych właściwościach i zastosowaniu
Wnioskodawcy uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
Termin składania wniosków nabór ciągły
Link do strony https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-wsparcie-udzialu-polskich-zespolow-naukowych-w-miedzynarodowych-projektach-infrastruktury-badawczej/
2 Konkurs Projekty Międzynarodowe Współfinansowane
Cel wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi
Wnioskodawcy podmioty realizujące projekty obejmujące badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju
Termin składania wniosków nabór ciągły
Link do strony https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ustanowienie-programu-pod-nazwa-projekty-miedzynarodowe-wspolfinansowane2
3 Konkurs Granty na granty
Cel wspieranie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zwiększaniu efektywności ubiegania się o granty finansowane z budżetu Unii Europejskiej ze środków pochodzących z programu ramowego Horyzont Europa
Wnioskodawcy uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
Finansowanie koszty związane z opracowaniem wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC, jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego
Termin składania wniosków nabór ciągły
Link do strony https://www.kpk.gov.pl/startuje-kolejna-edycja-grantow-na-granty
  NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI
1 Konkurs Fundamenty
Cel realizacja projektów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb polskiej humanistyki
Wnioskodawcy uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Akademia Umiejętności, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę
Finansowanie nie więcej niż 3 000 000 zł
Termin składania wniosków ogłasza minister odrębnym komunikatem w BIP
Link do strony https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-11-maja-2022-r-o-ustanowieniu-programu-pod-nazwa-narodowy-program-rozwoju-humanistyki-i-naborze-wnioskow2

NAWA.png [6.54 KB]

  NAWA
2 Konkurs NAWA Preludium Bis 1
Cel wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1
Wnioskodawcy doktorant realizujący projekt badawczy, który otrzymał finansowanie w konkursie PRELUDIUM BIS 1
Czas realizacji projektu od 3 do 6 miesięcy
Termin składania wniosków do 10 grudnia 2024 r.
Link do strony https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis/nawa-preludium-bis-1/ogloszenie
3 Konkurs NAWA Preludium Bis 2
Cel wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 2
Wnioskodawcy doktorant realizujący projekt badawczy, który otrzymał finansowanie w konkursie PRELUDIUM BIS 2
Czas realizacji projektu od 3 do 6 miesięcy
Termin składania wniosków do 10 grudnia 2025 r.
Link do strony https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis/nawa-preludium-bis-2/ogloszenie

ncn.jpg [49.55 KB]

  NARODOWE CENTRUM NAUKI
1 Konkurs Weave-UNISONO
Cel obejmuje badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk.  Projekt wspólny musi opierać się na ścisłej współpracy i musi być realizowany wspólnie przez polski zespół badawczy i przez partnerskie zespoły badawcze
Kierownik projektu naukowcy niezależnie od etapu kariery
Finansowanie budżet wynosi 45 mln zł
Czas realizacji projektu 24, 36 lub 48 miesięcy
Termin składania wniosków nabór ciągły
Dodatkowe informacje program Weave zastąpił w NCN dwustronne programy współpracy międzynarodowej z Niemcami (BEETHOVEN), Austrią (MOZART), Szwajcarią (ALPHORN) oraz program współpracy wielostronnej - CEUS
Link do strony https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono
2 Konkurs CHIST-ERA Call
Cel międzynarodowe projekty badawcze związane z następującymi tematami:
1.Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems (SPiDDS)
2. Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI (WAI)
Wnioskodawcy konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora
Finansowanie 500 tys. euro
Czas realizacji projektu 24 lub 36 miesiący
Termin składania wniosków do 2 lutego 2023, 17:00 CET - wnioski wspólne w systemie ESS
do 9 lutego 2023 - wnioski krajowe w systemie OSF                                                        
Link do strony https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/chist-era-iv-2022
3 Konkurs SONATINA 7
Cel wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych
Wnioskodawcy osoby, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2023 r.
Finansowanie budżet wynosi 20 mln zł
Czas realizacji projektu 24 lub 36 miesiący
Termin składania wniosków do 15 marca 2023 r. do godziny 16:00.
Link do strony https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina7
4 Konkurs SHENG 3
Cel finansowanie zadań badawczych realizowanych przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-chińskich projektów badawczych
Kierownik projektu osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora i będzie odpowiedzialna za kierowanie pracami polskiego zespołu badawczego
Finansowanie budżet wynosi 15 mln zł
Czas realizacji projektu 36 miesięcy
Termin składania wniosków do 15 marca 2023 r. o godzinie 16:00 - dla polskich zespołów w systemie OSF
Link do strony https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sheng3
5 Konkurs Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research
Cel lepsze zrozumienie złożonej i wieloczynnikowej patogenezy chorób neurodegeneracyjnych poprzez podejścia multi-OMICS i Big Data, mające na celu znalezienie nowych celów dla leków oraz biomarkerów aby opracować dostosowane i spersonalizowane podejście do leczenia chorób neurodegeneracyjnych
Kierownik projektu kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora
Finansowanie budżet wynosi 1 mln euro
Czas realizacji projektu 24 lub 36 miesięcy
Termin składania wniosków do 7 marca 2023 r., 12:00 CET - wnioski wspólne wstępne
maj 2023 r. - wnioski wspólne pełne
Link do strony https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/jpnd-2023