Projekt "Obserwatorium dostępności usług publicznych”

Projekt nr Nds-II/SP/0583/2024/01 pt. „Obserwatorium dostępności usług publicznych”

Termin realizacji: 21.12.2023 – 20.12.2025

Kwota finansowania projektu wynosi 1 161 600 zł.

Zespół projektowy:

 • Dr Hubert Kotarski – kierownik projektu
 • Dr hab. Katarzyna Szara
 • Dr Krzysztof Piróg
 • Dr Marcin Niemczyk
 • Dr Sławomir Bździuch

 

Celem głównym projektu jest podnoszenie jakości badań naukowych w obszarze współpracy nauk społecznych z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz stworzenie „Mapy dostępności jakości usług publicznych w gminach”.

 

Celami szczegółowymi projektu są:

1) diagnoza poziomu dostępności usług publicznych w gminach;

2) opracowanie autorskiej metodologii pomiaru dostępności usług publicznych, której efektem będzie opracowanie mapy dostępności jakości usług publicznych w gminach;

3) kształtowania pozytywnego odbioru społecznego nauki i upowszechnianie wiedzy naukowej.

 

Efektami projektu będą:

 • 3 szkolenia/warsztaty,
 • konferencja naukowa,
 • monografia naukowa zawierająca wyniki badań,
 • raport badawczy,
 • podręcznik akademicki,
 • ekspertyza prawna dotycząca prawnych uwarunkowań oraz obowiązków związanych z dostępnością usług publicznych w Polsce,
 • 5 artykułów naukowych w uznanych czasopismach naukowych,
 • koncepcja metodologiczna mapy dostępności jakości usług publicznych w gminach – w wersji elektronicznej dostępna online na stronie Obserwatorium, wraz z narzędziem badawczym do samodzielnego wypełnienia przez np. pracownika gminy, danymi za dany rok, pozwoliłoby uzyskać diagnozę dostępności usług w gminie X,
 • autorska gra dydaktyczna dotycząca usług publicznych - gra dydaktyczna zostanie wykorzystana podczas warsztatów, jako przykład symulacji usług, będzie ponadto wykorzystana, jako element promocji np. wśród młodzieży szkół średnich, uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W trakcie projektu i po zakończeniu projektu gra zostanie wykorzystania na zajęciach dydaktycznych ze studentami. Stanowić to będzie jeden z elementów trwałości projektu,
 • nawiązanie współpracy pomiędzy uczelnią wyższą a otoczeniem społeczno-gospodarczym z różnego typu polskimi gminami – minimum 4 porozumienia.