Regulamin uczelnianej sieci komputerowej

REGULAMIN UCZELNIANEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

 

I. USK  i jej administratorzy

§1

Uczelniana Sieć Komputerowa Uniwersytetu Rzeszowskiego (zwana dalej USK) podlega przepisom obowiązującym w Uniwersytecie Rzeszowskim i  jest przyłączona do Rzeszowskiej Miejskiej Sieci Komputerowej (zwanej dalej RMSK), a poprzez nią do ogólnoświatowej sieci INTERNET. Regulaminy sieci zewnętrznych (RMSK, NASK itp.) do których sieć USK jest dołączona obowiązują w zakresie dotyczącym ich obszaru działania:

 1. Realizacji łączności pomiędzy komputerami użytkowników, w szczególności do łączności z siecią Internet.
 2. Świadczenia wewnętrznych usług obliczeniowych w ramach prowadzonych badań naukowych.
 3. Realizowania procesu dydaktycznego, zarządzania i administrowania Uczelnią.
 4. Przedstawiania osiągnięć i możliwości Uczelni poprzez udostępnianie multimedialnych serwisów informacyjnych.
 5. USK zarządza Uniwersyteckie Centrum Informatyzacji, dalej UCI, które odpowiada za jej eksploatację, merytoryczną stronę rozbudowy oraz za kontakty z jednostkami zewnętrznymi, współpracującymi z USK, w tym za kontakty z Rzeszowską Miejską Siecią Komputerową.

§2

USK składa się z:

 1. Rdzenia łączącego poszczególne segmenty, urządzeń dostępowych i ogólnouczelnianych serwerów. Rdzeń sieci, urządzenia dostępowe i ogólnouczelniane serwery, niezależnie od lokalizacji, podlegają wyłącznemu zarządzaniu Uniwersyteckiemu Centrum Informatyzacji (UCI).
 2. Komputerów i sieci lokalnych będących własnością jednostek organizacyjnych, wykorzystujących USK, i podlegających ich zarządzaniu.
 3. Zmiana konfiguracji rdzenia, urządzeń dostępowych i ogólnouczelnianych serwerów USK może być wykonywana jedynie przez UCI.
 4. Bazowym protokołem USK jest protokół TCP/IP.
 5. W USK nie są nakładane ograniczenia na wykorzystywane protokoły, systemy operacyjne i aplikacje o ile ich wykorzystanie nie narusza bezpieczeństwa sieci, norm prawnych i obyczajowych oraz nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie pozostałych użytkowników.

§3

Administrowanie USK

 1. Przydzielanie i rejestracja adresów sieciowych realizowane jest przez UCI.
 2. Samodzielne przydzielanie / zmienianie adresów  przez użytkowników mogące zakłócić funkcjonowanie USK jest zabronione.
 3. UCI ma obowiązek informowania w możliwie najkrótszym terminie użytkowników USK o przysługujących im możliwościach wykorzystywania USK i problemach mogących wyniknąć w związku z ich eksploatacją.
 4. UCI ma prawo ograniczyć możliwość wykonywania pewnych czynności przez użytkowników na sprzęcie będącym w zarządzaniu UCI (dotyczy: uruchamiania programów, nawiązywania połączeń z innymi systemami, odczytu lub zapisu zbiorów danych), o ile jest to uzasadnione względami technicznymi, ekonomicznymi lub prawnymi.
 5. UCI może odłączyć sieć lokalną od USK w przypadku nie przestrzegania regulaminu USK przez administratora sieci lokalnej oraz o ile praca w sieci lokalnej prowadzi do zakłóceń pracy USK.
 6. UCI nie ponosi odpowiedzialności za przechwycenie korespondencji lub haseł i wynikających z tego konsekwencji.

§4

Zasady rozbudowy sieci

 1. UCI odpowiada za rozbudowę rdzenia sieci.
 2. Połączenia lokalne pomiędzy rdzeniem USK a gniazdem użytkownika realizowane są przez UCI w ramach istniejących możliwości technicznych rdzenia.
 3. Integracja komputera lub sieci lokalnej użytkownika do USK może być wykonywana samodzielnie przez użytkownika, który niesie pełną odpowiedzialność za ich funkcjonowanie.
 4. Jeżeli dołączenie do USK komputerów lub sieci lokalnej związane jest z koniecznością zakupu sprzętu lub oprogramowania do celów rozbudowy rdzenia użytkownik może zostać obciążony ich pełnymi kosztami.

 

II. USK - zasady korzystania z sieci

§1

 1. Użytkownikiem USK jest każda osoba korzystająca z komputera lub innego urządzenia USK Uniwersytetu Rzeszowskiego, niezależnie od jego lokalizacji i sposobu włączenia.
 2. Użytkownicy USK mają obowiązek stosowania się do zaleceń UCI.
 3. Zabrania się dokonywania wszelkich czynności mogących zakłócić funkcjonowanie USK.
 4. Prawo korzystania z USK mają wyłącznie pracownicy i studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Udostępnianie konta osobom trzecim jest kategorycznie zabronione.
 6. USK może być wykorzystywana wyłącznie do celów naukowo-dydaktycznych zgodnych ze statusem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie USK do celów komercyjnych lub prywatnych bez pisemnej zgody osób upoważnionych z kierownictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 7. Konta użytkowników na komputerach włączonych do USK i zarządzanych przez UCI są zakładane i usuwane na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych i podlegają ścisłej ewidencji. Wzór wniosku o założenie konta jest na stronie UCI. UCI nie prowadzi ewidencji i nie odpowiada za funkcjonowanie kont zakładanych na komputerach będących własnością użytkowników USK.
 8. Użytkownicy kont USK mają obowiązek dbać o ochronę swoich zasobów i bezpieczeństwo całej sieci.
 9. Użytkownik konta niesie pełną odpowiedzialność (prawną i finansową) za jego wykorzystanie.
 10. Administratorzy USK mający dostęp do zbiorów innych użytkowników zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy korespondencji w odniesieniu do uzyskanych tą drogą informacji, zgodnie z przepisami o tajemnicy korespondencji prywatnej.
 11. Administratorzy USK mają obowiązek informowania użytkowników o możliwościach wykorzystania systemów komputerowych i o przysługujących prawach do ich użytkowania oraz ewentualnych problemach związanych z ich eksploatacją.
 12. Administratorzy systemów komputerowych mają prawo ograniczyć możliwości wykonywania pewnych operacji przez użytkowników (np. uruchamianie programów, odczytu i zapisu zbiorów danych, nawiązywania połączeń z innymi systemami itd.), o ile jest to uzasadnione względami technicznymi" lub prawnymi.

§2

Usługa Eduroam

Użytkownikami eduroam są:

 1. studenci i doktoranci Uniwersytetu Rzeszowskiego posiadający legitymację studencką/doktorancką,
 2. pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego posiadający legitymację pracowniczą,
 3. użytkownicy z innych jednostek uczestniczących w projekcie EDUROAM,
 4. użytkownicy innych instytucji biorących udział w projekcie eduroam powinni korzystać z ustawień jednostki macierzystej. Logowanie do sieci eduroam odbywa się za pomocą konta z jednostki macierzystej.

 

III. Serwisy informacyjne

 1. Ogólnodostępne serwisy informacyjne umieszczane w USK mogą zawierać wyłącznie informacje związane z działalnością naukowo-badawczą prowadzoną przez jednostkę organizacyjną, dydaktyką lub promocją Uczelni i muszą być zgodne z obowiązującym ustawodawstwem i normami zwyczajowymi.
 2. Serwisy mogą być rozmieszczane zarówno na komputerach UCI jak i jednostkach będących własnością użytkowników. Decyzja o lokalizacji serwisu jest nieodłącznym prawem każdego użytkownika.
 3. Umieszczanie w serwisach informacji o charakterze komercyjnym wymaga zgody Prorektora ds. Rozwoju.
 4. Pełną odpowiedzialność prawną i finansową za treści zawarte w serwisie ponosi jego autor.
 5. Jeżeli w serwisie zostają naruszone normy prawne lub obyczajowe oraz jeżeli jego eksploatacja zagraża funkcjonowaniu USK, UCI na wniosek Prorektora ds. Rozwoju ma prawo zablokować dostęp do serwisu.
 6. Wymagania techniczne w stosunku do serwisów zlokalizowanych na komputerach UCI będą każdorazowo określane przez UCI w zależności od możliwości sprzętowych i programowych USK.

Postanowienia końcowe

 1. Administratorzy sieci lokalnych oraz użytkownicy USK są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, w tym dotyczących programów komputerowych i ponoszą odpowiedzialność za skutki wynikłe z ich nieprzestrzegania.
 2. Użytkownicy USK i inne osoby nie przestrzegające przepisów powyższego regulaminu będą podlegać karze dyscyplinarnej przewidzianej obowiązującym regulaminem pracy.
 3. Obowiązkiem każdego użytkownika USK jest zapoznanie się z Regulaminem Uczelnianej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Rzeszowskiego przed przystąpieniem do pracy w USK.
 4. W przypadku powstania strat materialnych wynikłych w rezultacie naruszenia przepisów Regulaminu USK i innych stosownych przepisów prawnych, użytkownik będzie obciążony ich kosztami.
 5. Użytkownikom USK przysługuje odwołanie od decyzji UCI do Prorektora ds. Rozwoju.