Dane kontaktowe

 

Dział Nauki
al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
Budynek A1, pokój nr 5 i 6
e-mail: dznauki@ur.edu.pl

Kierownik Działu
mgr Ewa Przybyszewska
pokój nr 6
tel.: +48 17 872 11 89
e-mail: eprzybyszewska@ur.edu.pl

mgr Elżbieta Wilusz
pokój nr 6
tel.: +48 17 872 11 66
e-mail: ewilusz@ur.edu.pl

mgr Natalia Kucharzyk
pokój nr 5
tel.: +48 17 872 12 80
e-mail: nkucharzyk@ur.edu.pl

mgr Artur Kuna
pokój nr 5
tel.: +48 17 872 10 22
e-mail: akuna@ur.edu.pl

mgr inż. Renata Smalarz
pokój nr 5
tel.:
e-mail:

                                                                                                                                                                                                                              

Zakres działania Działu Nauki:

 

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją tematów badawczych priorytetowych, sprawozdawczość;
 • prowadzenie spraw (nadzór, kontrola, weryfikacja, dokumentowanie) związanych z  ewaluacją jakości działalności naukowej Uniwersytetu Rzeszowskiego i uzyskiwaniem kategorii naukowych w poszczególnych dyscyplinach, weryfikacja oraz wprowadzanie oświadczeń do systemu POL-on;
 • wprowadzanie projektów naukowych oraz upowszechniających naukę do systemu POL-on,
 • nadzór oraz weryfikacja danych wprowadzonych do systemu POL-on dotyczących usług badawczych;
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą oraz finansowaniem postępowań doktorskich, habilitacyjnych i o tytuł profesora pracowników UR;
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą oraz finansowaniem dokształcania kadry naukowej (szkolenia, kursy, studia podyplomowe itp.);
 • prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej konferencji naukowych organizowanych przez UR;
 • obsługa administracyjna Senackiej Komisji ds. Nauki;
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością Studenckich Kół Naukowych (rejestracja, sprawozdawczość, projekty naukowe SKN – przyznawanie i rozliczanie, procedowanie i rozliczanie pojedynczych działań naukowych);
 • prowadzenie spraw związanych z procedurą udzielania nauczycielom akademickim urlopów naukowych;
 • prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem nauczycieli akademickich (nagrody Ministra Edukacji i Nauki, nagrody Rektora UR, Lider UR oraz Naukowy Laur UR;
 • sprawozdawczość GUS PNT;
 • całokształt spraw związanych z obsługą i rozliczaniem wewnątrzuczelnianych grantów dla młodych naukowców;
 • całokształt spraw związanych z działaniami związanymi z informowaniem, wsparciem przy składaniu wniosków oraz ich realizacją i raportowaniem projektów finansowanych w ramach programów:
 • Narodowego Centrum   Nauki (programy krajowe i międzynarodowe);
 • Ministerstwa Edukacji i Nauki (stypendium dla wybitnego młodego naukowca, Nauka dla Społeczeństwa, Społeczna odpowiedzialność Nauki, Doskonała Nauka, Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Perły Nauki, dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową, SPUB itp.);
 • Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (stypendium – START i inne projekty naukowe (Team Net, Proof of Concept, Prime, MAB itd.);
 • Funduszu Wyszehradzkiego;
 • przygotowywanie danych oraz informacji dotyczących rankingów, w których uczestniczy UR;
 • sporządzanie sprawozdania z działalności naukowej Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • uczestnictwo w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez instytucje zewnętrzne, dotyczące uzyskiwania dofinansowania, przygotowywania i realizacji projektów badawczych;
 • administrowanie strony internetowej Działu Nauki,
 • prowadzenie rejestru składanych projektów w całym Uniwersytecie Rzeszowskim