Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

W uznaniu wkładu w rozwój polskiej nauki, Prezes Rady Ministrów przyznaje co roku Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach, za:

  • wyróżniającą się rozprawą doktorską,
  • wysoko ocenione osiągnięcia naukowe bedące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego,
  • istotne osiągnięcie w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej.

 

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie

Wzór wniosku

Oświadczenie o niekaralności