Środki ochrony indywidualnej

 

Stosownie do art. 2377 § 1 K.p., pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach, jeżeli:

  • odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu bądź
  • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

W powołanej normie nie wymieniono konkretnych stanowisk pracy ani grup zawodowych, które powinny być bezwzględnie wyposażone w odzież roboczą. Z przepisu jednak wyraźnie wynika, że istotne są warunki w jakich praca jest wykonywana.

 

W Uniwersytecie Rzeszowskim obowiązują zasady i normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników  określone Zarządzeniem  Nr 120 /2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30.12. 2015 roku w sprawie:  zasad przydzielania i używania w Uniwersytecie Rzeszowskim środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego  oraz przewidywanych okresów ich użytkowania. (dostępne po zalogowaniu się)

 

Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników  Uniwersytetu Rzeszowskiego