Aktualności SKN

„Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”
 
Minister Nauki zaprasza do składania ofert w projekcie „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”. Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu niekonkurencyjnego realizowanego przez Ministra Nauki, którego obsługę zapewnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) pt. „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” (Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym, Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027).
 
Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie przygotowania i uczestnictwa studentów i studentek w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług niezbędnych do przygotowań związanych z przedmiotem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych ujętych w ofercie złożonej w odpowiedzi na Zaproszenie. Ponadto wsparcie to może być przeznaczone na racjonalne usprawnienia oraz wsparcie osób z grup defaworyzowanych.
W ramach naboru wsparciem może zostać objęty student lub studentka, wskazany/a w ofercie Uczelni, spełniający/a łącznie następujące warunki:
1) jest studentem/studentką studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni, która składa wniosek. Dopuszcza się realizację ofert przez zespoły międzyuczelniane po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację oferty;
2) posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta/studentkę lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);
3) posiada pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej studenta lub studentki. Opinia powinna potwierdzać, że potencjał rozwojowy i dotychczasowe doświadczenie studenta lub studentki dają podstawy sądzić, iż mogą wygrywać konkursy, zawody międzynarodowe o najwyższej randze lub zdobyć wyróżnienia na konferencjach.
4) w przypadku zespołu studentów lub studentek – udział danej osoby w zespole jest niezbędny do osiągnięcia celów projektu.

Okres realizacji zadań przewidzianych w ofercie nie może przekroczyć 18 miesięcy oraz wykraczać poza datę 31.12.2025 r.

Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:
1) 80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta lub studentkę;
2) 500 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów lub studentek.
Szczegółowe informacje wraz z wymaganymi dokumentami dotyczącymi zaproszenia dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
UWAGA!
Uczelnia zobowiązana jest do przeprowadzenia otwartego naboru studentów lub studentek, w szczególności poprzez opublikowanie informacji o naborze na stronie internetowej uczelni, zastosowania obiektywnych kryteriów wyboru studentów i studentek do udziału w projekcie, sporządzenia protokołu z przeprowadzonej rekrutacji.
W związku z powyższym, osoby zainteresowane aplikowaniem do konkursu prosimy o złożenie załączonego formularza zgłoszeniowego kandydata do Działu Nauki (Natalia Kucharzyk, pokój nr 5, budynek A1), do dnia 18.06.2024 r.

Szanowni Państwo,
W imieniu Instytutu Sztuk Pięknych i Zespołu Redakcyjnego serdecznie zapraszamy Społeczność Uniwersytecką do lektury naszego rocznika WARSTWY, który to w sposób interdyscyplinarny ukazuje rozległe relacje sztuki z nauką.
Miłej lektury!
Znajdziecie nas Państwo na stronie: https://www.warstwy.ur.edu.pl/

Linki do poszczególnych numerów to:
Nr 5 – https://www.warstwy.ur.edu.pl/Warstwy_nr5_2022.pdf
Nr 4 – https://www.warstwy.ur.edu.pl/Warstwy_nr4_2021.pdf
Nr 3 – https://www.warstwy.ur.edu.pl/Warstwy_nr3_2019.pdf
Nr 2 – https://www.warstwy.ur.edu.pl/Warstwy_nr2_2018.pdf
Nr 1 – https://www.warstwy.ur.edu.pl/Warstwy_nr1_2017.pdf
WARSTWY w wersji papierowej można także zakupić w Wydawnictwie UR - https://wydawnictwo.ur.edu.pl/kategoria/czasopisma/warstwy/

 

NAJCZĘŚĆIEJ ZADAWANE PYTANIA DOT. DZIAŁALNOŚCI SKN

1.Co reguluje działalność SKN?
Podstawowym dokumentem regulującym działalność Kół Naukowych w Uniwersytecie jest  Zarządzenie Rektora nr 112/2020 z dnia 01.10.2020 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu rejestracji, działalności i finansowania Studenckich Kół Naukowych w Uniwersytecie Rzeszowskim.
2. Jak założyć SKN?
SKN może założyć przynajmniej 5 studentów lub doktorantów o podobnych zainteresowaniach plus opiekun naukowy.
Formalnym dokumentem  wymaganym do założenia koła jest:
•  Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz zgłoszenia SKN ,
•  Załącznik nr 7 do Regulaminu - Oświadczenie opiekuna SKN oraz
• statut (wzór statutu stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór statutu SKN)
W przypadku wprowadzenia zmian we wzorze statutu konieczna jest jego akceptacja przez radców prawnych:
Zespół radców prawnych
pokój nr 22, bud. A1
tel.: +48 17 872 10 06
tel.: +48 17 872 11 77
Formularz zgłoszeniowy wymaga akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej UR. Kierownikiem jednostki są Dyrektorzy Instytutów w których zatrudniony jest opiekun.
Uzupełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w Dziale Nauki i Projektów – DNiP  (Bud. A1, pok nr 5). Po złożeniu należy jedynie oczekiwać na decyzję Rektora dot. rejestracji SKN. O decyzji zostaniecie poinformowani przez pracownika DNiP mailowo.
3. Kto może być opiekunem Koła?
Opiekunem koła może być nauczyciel akademicki ze stopniem co najmniej doktora.
Maksymalna liczba opiekunów wynosi 2.
4. Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie można otrzymać na wydarzenia (inaczej: pojedyncze działania naukowe) o znaczeniu naukowym lub artystycznym.
Wydarzeniami takimi są przykładowo: wystawy, konferencje oraz wyjazdy na nie, pod warunkiem, iż osoby jadące biorą w nich czynny udział (wygłaszają na nich referaty lub w inny sposób aktywnie w nich uczestniczą), publikacje, wyjazdy badawcze oraz inne wydarzenia wykazujące dużą wartość merytoryczną i przynoszą efekty o charakterze naukowym lub artystycznym, istotne dla UR.
5. Jak złożyć prośbę o dofinansowanie?

Prośbę o sfinansowanie składamy za pośrednictwem Załącznika nr 4 do Regulaminu - Wniosek o dofinansowanie na pojedyncze działania naukowe w biurze Działu Nauki i Projektów (DNiP – bud. A1, pok. nr 5):
/uniwersytet/jednostki/administracja/dzial-nauki-i-projektow/kola-naukowe/jednorazowe-dofinansowanie-skn Wniosek powinien zawierać wszystkie wymagane podpisy.

6. Kto jest dysponentem środków?
Wnioski o sfinansowanie działalności SKN są kierowane do JM Rektora, który jest dysponentem środków na ich działalność.
Koszty wynikające z działalności SKN pokrywane są z następującej działalności:
Dz. 553-143
7. Jaka jest maksymalna wysokość dofinansowania pojedynczego działania naukowego?
Maksymalna wysokość dofinansowania pojedynczego działania naukowego wynosi 2 000 PLN     
8. Czym różnią się „konkurs na projekty SKN” od „pojedynczego działania naukowego”?          
Projekty SKN  to konkurs dla wszystkich kół naukowych organizowany raz w roku, natomiast w przypadku pojedynczych działań naukowych nie ma limitu składania wniosków na dofinansowanie i można to robić przez cały rok.     
9. Czym jest konkurs na  projekty naukowe?       

Konkurs na projekty SKN organizowany jest corocznie w styczniu. Szczegóły dotyczące konkursu określa Załącznik nr 3 do Regulaminu - Zasady finansowania projektów naukowych SKN. Pod załączonym linkiem znajduje się formularz zgłoszenia który należy złożyć w DNiP:
/uniwersytet/jednostki/administracja/dzial-nauki-i-projektow/kola-naukowe/projekty-skn Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 31 stycznia roku na które dofinansowanie zostaje przyznane. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 10 000 PLN.

10.  Jak rozliczyć wydatki?
Najprostszym sposobem rozliczenia pojedynczego działania/projektu jest opłacenie kosztów własnymi środkami, a następnie dostarczenie opisanych faktur do DNiP.
Możliwe jest również dostarczenie faktury z wydłużonym terminem płatności w celu opłacenia jej przez UR.
Trzecią formą rozliczenia wydatków jest  faktura proforma, należy pamiętać jednak o konieczności doniesienia faktury rozliczeniowej.
Wraz ze złożeniem w DNiP faktur należy podać numer wniosku zakupowego.
11. Jakie dane należy podać na fakturze?
Uniwersytet Rzeszowski
Aleja Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
NIP: 813-32-38-822
REGON: 691560040
12. Wniosek zakupowy – kiedy i kto jest za niego odpowiedzialny?
W celu rozliczenia poniesionych wydatków wymagane i konieczne jest przygotowanie wniosku zakupowego, poprzedzonego aktualizacją planu. Wnioski zakupowe przygotowywane są w systemie EOD na wszystkie działania podejmowane przez SKN, przed dokonaniem zakupu.
Osoba odpowiedzialną za przygotowywanie wniosków zakupowych w systemie EOD jest Opiekun SKN.
13. Jak opisać fakturę?
Wszystkie faktury kierowane do DNiP powinny być na odwrocie opisane ołówkiem. Opis musi zawierać:
• nazwa SKN
• projekt (numer NIW –numer identyfikacyjny wniosku) czy pojedyncze działanie naukowe?
• w przypadku opłaconej faktury – dane studenta i numer konta na który koszty powinny zostać zwrócone. W przypadku wysyłania faktur drogą mailowa, w treści maila należy zawrzeć wyżej wymienione informacje.
14. Jak często należy składać aktualizację danych?

Aktualizację danych składamy za każdym razem jak zmieniają się członkowie, zarząd, etc. tak szybko jak to tylko możliwe (Załącznik nr 8 do Regulaminu - Wniosek o aktualizację danych SKN). /uniwersytet/jednostki/administracja/dzial-nauki-i-projektow/kola-naukowe/rejestracja-i-dzialalnosc-skn

15. Założenie nowego SKN czy sekcji?
Dopuszcza się kontynuowanie już powstałych sekcji jednak rekomendujemy utworzenia nowego SKN.
16. Delegacje – jak zgłosić i rozliczyć?
Aby uzyskać dofinansowanie na delegacje, należy złożyć wniosek na pojedyncze działanie w DNiP i uzyskać zgodę JM Rektora na pokrycie kosztów. Istnieje możliwość wystawienia delegacji bezkosztowych. O wyjeździe na delegację należy powiadomić DNiP co najmniej 7 dni przed planowanym terminem potwierdzając liczbę i dane uczestników.
Nie ma możliwości wystawienia delegacji po odbytym wyjeździe.
Do rozliczenia biletów kolejowych nie jest konieczne uzyskanie faktury – wystarczy sam bilet
17. Kiedy należy złożyć sprawozdanie?
Sprawozdania merytoryczne składamy corocznie za działalność w danym roku kalendarzowym. Termin złożenia sprawozdania rocznego mija 31 stycznia.
Sprawozdania z realizacji projektów składamy do 15 stycznia.
18. Czym jest preliminarz?
Preliminarz to plan działań założonych przez SKN. Preliminarz nie jest dokumentem niezmiennym, w ciągu roku można edytować zaplanowane zadania.
Ważne! Złożenie preliminarza w DNiP nie jest tożsame z przyznaniem środków na zaplanowane działania.
Aby uzyskać dofinansowanie należy każdorazowo składać dedykowany wniosek (patrz pkt 5).