Pliki do pobrania

Formularze oceny za rok 2023/2024

Formularze oceny za rok 2022/2023

Formularze oceny za rok 2021/2022

Formularze oceny za rok 2020/2021

 

Formularze oceny za rok 2019/2020

 

Wzór porozumienia miedzy Uniwersytetem Rzeszowskim a interesariuszami zewnętrznymi

 

Prezentacja ze spotkania z kierownikami kierunków studiów (luty 2020)

 

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim z dnia 18 listopada 2021 r.

 

Ankieta z wykazem dokumentów do Dydaktycznego Lauru Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Prezentacja ze spotkania Uczelnianego Zespołu z przedstawicielami Wydziałowych Zespołów ds. zapewnienia jakości kształcenia oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w dniu 23.05.2019 r.

 

Materiały ze spotkania dla rad programowych, które odbyło się w dniu 3 kwietnia 2019 r.

 

Przewodnik po sylabusie

Sylabus przedmiotu - wersja angielska

 

Harmonogram studiów

 

Materiały ze szkolenia dotyczącego warunków prowadzenia studiów w świetle nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Materiały ze spotkania dla rad programowych w dniu 21 lutego 2019 r.

 

Materiały ze szkolenia z obsługi Jednolitego Systemu Antyplagiatowego udostępnione przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - PIB (z dnia 15 stycznia 2019 r.)

 

Formularz oceny wydziału 2017/2018

 

Prezentacja ze spotkania Uczelnianego Zespołu z przedstawicielami Wydziałowych Zespołów ds. zapewnienia jakości kształcenia oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w dniu 29.05.2018 r.

 

 

Procedura monitorowania i przeglądu zasobów materialnych, w tym infrastruktury dydaktycznej i naukowej w Uniwersytecie Rzeszowskim (z dnia 9 listopada 2017 r.)

 

Formularz oceny wydziału 2016/2017

 

Prezentacja ze spotkania dla rad programowych w dniu 25.04.2017 r.

 

Polska Rama Kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji - wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

Polska Rama Kwalifikacji - poradnik użytkownika

 

Formularz oceny wydziału 2015/2016

 

Prezentacje ze spotkania Uczelnianego Zespołu z przedstawicielami Wydziałowych Zespołów ds. zapewnienia jakości kształcenia oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w dniu 11.04.2017 r.

 

Prezentacje ze spotkania Uczelnianego Zespołu z przedstawicielami Wydziałowych Zespołów ds. zapewnienia jakości kształcenia oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w dniu 27.04.2016 r.

 

Badanie ankietowe 2017/2018 (nieaktualne wzory)

 

Badanie ankietowe 2015/2016 (nieaktualne wzory ankiet):

 

ORPD – wzór protokołu brakowania pracy: