Pracownicze Plany Kapitałowe

 

Uwaga !Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych („Ustawa o PPK”) PKO Emerytura- specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty ("Fundusz") dokonał zmiany Statutu i prospektu informacyjnego Funduszu.

  • ogłoszenie o zmianie Statutu Funduszu tutaj
  • ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego Funduszu tutaj
  • prospekt informacyjny Funduszu tutaj

Materiały informacyjne załączone są w treści niniejszego maila, w formie aktywnych linków. Prosimy kliknąć na zaznaczone w tekście słowa, aby je uaktywnić. Z poważaniem,Zespół ds. Obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych PKO TFI

English version

 

 

Szanowni Państwo,

W Uczelni funkcjonują Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) we współpracy z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 

PPK to dobrowolny program, który pozwoli Pracownikom zaoszczędzić środki z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60 roku życia. Wpłaty, dokonywane na prywatny rachunek prowadzony w ramach PPK są finansowane z trzech źródeł: od Pracodawcy w wysokości 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia składki emerytalno-rentowej (wpłata podstawowa Pracodawcy), od Pracownika - w wysokości 2% wynagrodzenia (wpłata podstawowa Pracownika) oraz z Funduszu Pracy - w ramach jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł i dopłat rocznych z tytułu aktywnego oszczędzania w wysokości 240 zł.

 

Pracownicy w wieku 18-55

 

Do Programu zostają zapisani wszyscy Pracownicy Uczelni w wieku od 18 do ukończenia 55 roku życia, których zatrudnienie podlega obowiązkowemu odprowadzaniu składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, oraz posiadający odpowiedni staż pracy, wynoszący co najmniej 14 dni, o ile nie złożą w Dziale Spraw Osobowych oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Z chwilą osiągnięcia powyższego stażu, Pracownik, o ile nie złoży wcześniej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK będzie automatycznie zapisany przez Pracodawcę do PPK.  

 

Pracownicy w wieku 55-70

 

Zatrudnieni, którzy ukończyli 55 lat, lecz nie ukończyli 70 roku życia, mogą przystąpić do PPK dobrowolnie - składając w Dziale Spraw Osobowych podpisany wniosek o uczestnictwo w PPK. Pracownicy muszą dodatkowo spełnić wymóg posiadania odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego co najmniej 14 dni.

 

Pracownicy mają również możliwość odprowadzania wpłaty dodatkowej Pracownika w wysokości nieprzekraczającej 2% wynagrodzenia. Osoby, które zamierzają odprowadzać wpłaty dodatkowe, proszone są o złożenie dodatkowej deklaracji ustanowienia wpłaty dodatkowej. Natomiast osoby przystępujące do PPK, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia, mogą odprowadzać składkę podstawową w wysokości niższej, niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, o ile złożą odpowiednią deklarację w tym zakresie.

 

Wzory wszystkich oświadczeń i deklaracji są dostępne poniżej. W przypadku konieczności ich zastosowania, prosimy o wypełnienie odpowiedniego wzoru, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie go do Działu Spraw Osobowych. 

 

W załączeniu przesyłamy prezentację opisującą warunki i zasady funkcjonowania PPK oraz link do webinarium.  Szczegółowe informacje o PPK znajdziecie również Państwo na stronie PKO TFI https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/.

https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/baza-wiedzy-o-ppk/

W przypadku dodatkowych pytań dostępna jest również infolinia PPK pod numerami: 801 32 32 80 lub 22 358 56 56.

 

 

Formularze dla Pracownika składane u Pracodawcy:

 

 

Formularze składane przez Pracownika do Instytucji Finansowej:

 

 

 

 

Prezentacja dla pracowników przypominająca o benefitach, które przysługują uczestnikom PPK, zgodnie z umową o zarządzanie PPK znajduje się tutaj:  Prezentacja dla pracowników.

 

Dodatkowo załączamy:

 

 

Zachęcamy Państwa pracowników do zapoznania się z materiałem filmowym dotyczącym opłacalności bycia uczestnikiem PPK,

 

jak również do zapoznania się z nowymi udogodnieniami np. zmiany składki dodatkowej w  serwisie i-Fundusze

 

Kwartalny komentarz rynkowy Michała Ziętala – Dyrektora ds. Komunikacji Inwestycyjnej PKO TFI: