Instrukcje BHP

 

Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom aktualne instrukcje bhp.

 

Kierownik jednostki organizacyjnej (wydziału/katedry/instytutu/zakładu/itp.) wyposaża podległe stanowiska pracy wen właściwe instrukcje BHP.

 

Przepisy nakładają na pracodawców obowiązek opracowania i udostępniania pracownikom regulacji wewnątrzzakładowych w zakresie bhp. Regulacje te mają gwarantować bezpieczeństwo na terenie zakładu pracy, a także minimalizować ryzyko powstawania wypadków.

 

Pracownicy w odpowiedni sposób zapoznani z regulacjami wewnątrzzakładowymi i przestrzegający wytycznych w nich zawartych, będą bardziej świadomi zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, co w konsekwencji przełoży się na to, że pracodawca zaoszczędzi środki pieniężne przeznaczone na odszkodowania. Do regulacji wewnątrzzakładowych w zależności od specyfiki zakładu pracy i pracodawcy, można zaliczyć: uchwały, zarządzenia, procedury, instrukcje i wytyczne. Do najczęściej spotykanych regulacji wewnątrzzakładowych można zaliczyć instrukcje BHP. Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje dotyczące:

1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

4) udzielania pierwszej pomocy.

 

Instrukcje BHP powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i mieszanin. Jak z tego wynika, to sam pracodawca decyduje, jakie instrukcje bhp i dla jakich stanowisk, maszyn i urządzeń mają być udostępnione dla pracowników.

 

Przykładowe instrukcje BHP poniżej.