Przepisy BHP

 

 

WYBRANE AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U. 1998 nr.21 poz. 94 z późn. zm.)

 

Przepisy ogólne dotyczące BHP

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

 

Szkolenia w zakresie BHP

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.)

 

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne (Dz.U. 2010 nr 100 poz. 643)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy a dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne (Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 890)

 

Pomiary i wartości dopuszczalne czynników szkodliwych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)

 

Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287)

 

Wypadki przy pracy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. 2009 nr 105 poz. 870)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2015)

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych(Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673)

 

Choroby zawodowe

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych  (Dz.U. 2009 nr 105 poz. 869)

 

Ochrona zdrowia kobiet

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 wrzesnia 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz.U. 1996 nr 114 poz. 545)

 

Świadczenia pracownicze

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279)

 

Użytkowanie maszyn

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn(Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228)


Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596 z późn. zm.)

 

Szkolnictwo wyższe, nauka i oświata

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz.U. 2007 nr 128 poz. 897)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69)

 

Zapobieganie narkomanii

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 poz. 124 z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1 oraz środkami zastępczymi gromadzonymi w celach naukowych przez jednostki naukowe prowadzące badania nad problematyką narkomanii (Dz.U. z 2012 poz. 73)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie wydawania oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie lub stosowanie środków odurzających lub substancji psychotropowych (Dz.U. z 2012 poz. 293)

 

ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNE

(dostępne tylko po zalogowaniu się)

ZARZĄDZENIE Nr 01/2016 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie: zasad szkolenia pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.

PISMO OKÓLNE Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie napojów orzeźwiających

Zarządzenie nr 9/2015 Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30.12.2015 r. w sprawie: zasad prania i naprawy środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej wydanej do stałego indywidualnego użytkowania pracownikom Uniwersytetu Rzeszowskiego.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29.12.2014 roku w sprawie wypłaty ekwiwalentu za pranie, naprawę odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy i nauki w Uniwersytecie Rzeszowskim.

Zarządzenie nr 03/2010 Kanclerza UR z dnia 22.03.2010 r. w sprawie: prowadzenia okresowych przeglądów i badań instalacji, urządzeń użytkowych i zabezpieczających będących na wyposażeniu obiektów budowlanych Uniwersytetu Rzeszowskiego

ZARZĄDZENIE NR 17/2017 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 24.03.2017 r. w sprawie: refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

ZARZĄDZENIE NR 71 /2021 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 06.05.2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 17 /2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

ZARZĄDZENIE NR 66/2016 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie: zasad kierowania pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) oraz wypełniania skierowania na badania lekarskie.

ZARZĄDZENIE Nr 01/2016 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie: zasad szkolenia pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.

ZARZĄDZENIE Nr 120/2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30.12.2015 roku w sprawie: zasad przydzielania i używania w Uniwersytecie Rzeszowskim środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz przewidywanych okresów ich użytkowania.

ZARZĄDZENIE Nr 107/2014 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17.12.2014 roku w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego na stanowiskach pracy i nauki w Uniwersytecie Rzeszowskim oraz przewidywanych okresów ich użytkowania.

ZARZĄDZENIE NR 80/2014 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 19.09.2014r. w sprawie: gospodarki odpadami.

Zarządzenie nr 12/2012 Rektora UR z dnia 16.02.2012r. w sprawie: powołania KOMISJI BHP W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM.

Zarządzenie nr 84/2011 Rektora UR z dnia 23.11.2011r. w sprawie: badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy

Zarządzenie nr 3/2011 Rektora UR z dnia 24.01.2011r. w sprawie dokonania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Uniwersytecie Rzeszowskim.

Zarządzenie nr 18/2009 Rektora UR z dnia 20.02.2009 r. zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr 148 poz. 973)

ZARZĄDZENIE Nr 97/2020 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 16.09.2020 r. w sprawie: sposobu zapewnienia w Uniwersytecie Rzeszowskim bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia.

ZARZĄDZENIE NR 23/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie: zasad szkolenia pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.

ZARZĄDZENIE NR 2/2019 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 14.01.2019 r. sprawie: powołania KOMISJI BHP w Uniwersytecie Rzeszowskim

ZARZĄDZENIE Nr 39/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 01.06.2017 w sprawie: dokonywania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Uniwersytecie Rzeszowskim