Wypadki

 

Za wypadek przy pracy  uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy jeśli wszystkie cztery warunki spełnione są jednocześnie

 

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.
W przypadku, gdy droga:

  • została przerwana, ale przerwa była życiowo uzasadniona (np. odbiór dziecka ze szkoły), a jej czas nie przekraczał granic potrzeby,

  • nie była najkrótsza, ale ze względów komunikacyjnych była najdogodniejsza,

wówczas wypadek uważa się za wypadek w drodze do pracy lub z pracy.

Obowiązek niezwłocznego zgłoszenia pracodawcy wypadku w drodze do pracy lub z pracy, spoczywa na pracowniku, który uległ wypadkowi.

 

Obowiązkiem każdego pracownika jest niezwłocznie powiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie.

 

Obowiązkiem pracodawcy/kierownika w razie wypadku przy pracy jest podjęcie niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie oraz zapewnienie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

 

Zabezpieczenie miejsca wypadku. Do czasu przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego tj. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, nie wolno dopuszczać osób niepowołanych do miejsca wypadku, nie wolno uruchamiać maszyn i urządzeń związanych z wypadkiem, nie wolno zmieniać położenia elementów maszyn, osłon przedmiotów chyba, że wynika to z konieczności ratowania ludzi i mienia.

Po zabezpieczeniu miejsca wypadku, udzieleniu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, wezwaniu pomocy medycznej, przełożony pracownika dokonuje zgłoszenia wypadku do Inspektoratu BHP UR wypełniając dokument zgłoszenia wypadku przy pracy .

 

Inspektorat BHP po otrzymaniu informacji o wypadku podejmuje czynności zmierzające do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz pomaga pracodawcy podjąć środki zmierzające do ograniczenia ryzyka pojawienia się podobnych wypadków w przyszłości.

 

 

Wzory dokumentów: