Pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zasady finansowania kosztów postępowań:
1. Ze środków wydzielonych w budżecie Uczelni mogą być pokrywane koszty przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora dla pracowników naukowych zatrudnionych w Uniwersytecie Rzeszowskim jako podstawowym miejscu pracy
2. Warunkiem finansowania przewodu lub postępowania jest podpisanie z Pracownikiem umowy, która stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia
3. W sytuacjach uzasadnionych negatywnymi rezultatami przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora, Rektor może żądać zwrotu całości lub części poniesionych przez Uczelnię kosztów
 
Procedura postępowania:
1.Wniosek o sfinansowanie postępowania skierowane do JM Rektora zaopiniowane przez Dyrektora Instytutu przy akceptacji Prorektora ds. Kolegium
2. Dwa egzemplarze umowy - załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UR nr 16/2024 z dnia 28.02.2024 r.
3. Dokumenty należy złożyć w Dziale Nauki
4. Po uzyskaniu decyzji JM Rektora Dział Nauki informuje mailowo zainteresowanego i właściwy Instytut
 
Zarządzenie nr 16/2024 Rektora UR z dnia 28.02.2024 r. w sprawie: zasad finansowania kosztów postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora pracownikom zatrudnionym w Uniwersytecie Rzeszowskim
Załącznik nr 1 - wniosek o pokrycie kosztów
Załącznik nr 2 - umowa
 
POSTĘPOWANIE PROFESORSKIE - RDN