Pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zasady finansowania kosztów postępowań:
1. Ze środków wydzielonych w budżecie Uczelni mogą być pokrywane koszty przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora dla pracowników naukowych zatrudnionych w Uniwersytecie Rzeszowskim jako podstawowym miejscu pracy
2. Warunkiem finansowania przewodu lub postępowania jest podpisanie z Pracownikiem umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia
3. W sytuacjach uzasadnionych negatywnymi rezultatami przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora, Rektor może żądać zwrotu całości lub części poniesionych przez Uczelnię kosztów
 
Procedura postępowania:
1. Wniosek o sfinansowanie postępowania skierowane do JM Rektora zaopiniowane przez Dyrektora Instytutu przy akceptacji Prorektora ds. Kolegium
2. Dwa egzemplarze umowy – załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r.
3. Dokumenty należy złożyć w Dziale Nauki i Projektów
4. Po uzyskaniu decyzji JM Rektora Dział Nauki i Projektów informuje mailowo zainteresowanego i właściwy Instytut
 
Zarządzenie nr 1/2012 Rektora UR z dnia 02.01.2012 r. w sprawie ponoszenia opłat za czynności związane z awansem naukowym pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego
Załącznik nr 1 - umowa
Pismo Prorektora ds. Nauki z dnia 27.02.2013 r. w sprawie finansowania zagranicznych przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich
Pismo okólne nr 1/2022 Rektora UR z dnia 17.01.2022 r.
 
POSTĘPOWANIE PROFESORSKIE - RDN