Student - stypendysta NCN - NZ9 - 31.05.2022

Student - stypendysta NCN - NZ9

Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu OPUS-22 finansowanego z NCN

Uniwersytet Rzeszowski - Kolegium Nauk Przyrodniczych

ogłasza konkurs na stypendium naukowe

do realizacji zadań z projektu OPUS-22

 

 pt.: „Wpływ warunków środowiskowych i procesów ekologicznych na naturalne odnowienie dębu (Quercus robur) w post-rolniczych krajobrazach Europy Środkowowschodniej

 

w Zakładzie Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu

w Instytucie Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska

 

stanowisko: student stypendysta

Do konkursu mogą przystąpić osoby będące studentami krajowych uczelni, które zachowają ten status (studenta studiów  inżynierskich (I stopnia), magisterskich (II stopnia) lub studiów doktoranckich, które odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • pozytywnie zaliczone kursy/przedmioty obejmujące zagadnienia z zakresu:
  • fizjologii roślin
  • botaniki
  • gleboznawstwa
  • ekologii
 • umiejętność posługiwania się oprogramowaniem QGIS
 • umiejętność posługiwania się systemem Field-Map (IFER) niezbędna do tworzenia map odnowienia drzew
 • umiejętność pilotowania dronu;
 • prawo jazdy;
 • praktyczna znajomość programów komputerowych MS Office;
 • motywacja do pracy badawczej; zamiłowanie do pracy terenowej, w tym wymagającej znacznego fizycznego wysiłku; kreatywność w rozwiązywaniu problemów; samodzielność; umiejętność pracy w zespole; dyspozycyjność.

Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami przedstawionymi w „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” NCN nr 25/2019 z dnia 14.03.2019 r.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wymienione poniżej w terminie do dnia 15.06.2022 r. dokumenty na adres:

 

dr hab. Andrzej Bobiec, prof. UR

Zakład Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu

Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Uniwersytet Rzeszowski

 1. A. Zelwerowicza 4

35-601 Rzeszów

e-mail: abobiec@ur.edu.pl

 

 1. list motywacyjny (500-700 słów) w języku polskim lub angielskim;
 2. CV w języku polskim lub angielskim (zawierające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym wykaz publikacji, uczestnictwo w konferencjach, odbyte praktyki, oraz inne osiągnięcia naukowe);
 3. aktualne zaświadczenie o uczestnictwie w studiach stacjonarnych;
 4. wydruk indeksów z zaliczonych semestrów;
 5. kopie dokumentów potwierdzających zdobyte umiejętności (certyfikaty kursów, szkoleń, etc.);

 

Opis zadań:

Prace terenowe; towarzyszenie i pomoc techniczna w realizowanych pracach laboratoryjnych i terenowych, a szczególnie w wykonaniu zdjęć fitosocjologicznych, pobieraniu, transporcie i wstępnym przygotowaniu próbek glebowych, próbek siewek dębowych; prace z wykorzystaniem Field-Map; obsługa (pilotaż) drona, liczenie i pomiar pierścieni przyrostów rocznych oraz pomiar długości i masy korzeni; telemetria sójki; pomoc w zarządzaniu danymi; przygotowanie materiału ilustracyjnego do publikacji; niezbędna konserwacja sprzętu

Stypendysta w czasie obowiązywania umowy będzie otrzymywał stypendium w wysokości 4800 zł miesięcznie przez okres 42 miesięcy.

Data rozpoczęcia: 1.07.2022

O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej (w siedzibie uczelni lub jako telekonferencja) wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.

Prosimy o dołączenie oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

Wynik konkursu: Dariusz Kaniuczak