Doktorant - stypendysta NCN - OPUS -23 HS5 - 30.08.2023

Nazwa stanowiska: Stypendysta-Doktorant

Wymagania:

 1. Wykształcenie: absolwent kierunków politologia, socjologia lub pokrewnych
  2. Student w szkole doktorskiej w dyscyplinach: nauki o polityce i administracji lub pokrewnych, lub nauki socjologiczne
  3. Zainteresowania naukowe związane z administracją publiczną, samorządem terytorialnym, społeczeństwem obywatelskim i partycypacją obywatelską
  4. Umiejętności: prowadzenie wywiadów (ustrukturyzowanych, pół-ustrukturyzowanych, pogłębionych, grupowych), transkrypcja wywiadów i opracowywanie ich wyników (atutem jest znajomość jednej z aplikacji QDA)
  5. Dobra organizacja pracy i umiejętności interpersonalne
  6. Sprawne posługiwanie się aplikacjami pakietu Office

 

Opis zadań:

Głównym zadaniem doktoranta będzie udział w realizacji badań jakościowych i opracowaniu zebranego materiału badawczego. Do zadań szczegółowych należą: a) w zakresie zadań badawczych: udział w wywiadach indywidualnych i grupowych; udział w kodowaniu treści wywiadów; kontrola jakości transkrypcji wywiadów i wprowadzanie niezbędnych poprawek, archiwizacja wyników badań; b) w zakresie logistyki projektu: prowadzenie kalendarza i harmonogramu wywiadów dla zespołu badawczego, organizowanie wyjazdów studyjnych w celu przeprowadzenia wywiadów indywidualnych i grupowych.

Termin składania ofert: 30 listopada 2023, 23:59

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Wysokość stypendium naukowego wynosić będzie miesięcznie 1 500 PLN i zostanie przyznane na okres 12 miesięcy.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych
2. CV
3. kopia dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich
4. Osiągnięcia naukowe, w tym wykaz publikacji i referatów wygłoszonych podczas konferencji naukowych oraz udziału w projektach badawczych
5. dwa kontakty referencyjne.

Dokumenty należy złożyć do 30.11.2023 na adres e-mail: apawlowska@ur.edu.pl
W razie pytań, przed formalnym złożeniem wniosku, proszę się kontaktować z kierownikiem projektu na powyższy adres e-mail.

Dodatkowe informacje:

Dokumentacja złożona przez kandydatów zostanie oceniona przez komisję, której przewodniczył będzie kierownik projektu. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z odpowiednim regulaminem NCN. Rekrutacja odbędzie się w języku polskim. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w wyznaczonym przez Komisję dniu w okresie 4-20-12.2023 r. w siedzibie Szkoły Doktorskiej UR / on-line. Decyzja komisji będzie przesłana pocztą elektroniczną. Ogłoszenie wyników rekrutacji zostanie przesłane w dniu 22.12.2023 r.

Zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu w razie braku odpowiednich kandydatów.

Wynik konkursu: mgr Michał Hebda