Dział Jakości i Akredytacji

 

Dział Jakości i Akredytacji
al. T. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
Bud. A1 (parter), pok. 41, 42
tel.: +48 17 872 10 56
       + 48 17 872 10 45
       + 48 17 872 10 62
e-mail: jakosc@ur.edu.pl

 

 

Kierownik Działu
mgr Marta Jakubowska-Rząd
pokój 42
tel.: +48 17 872 10 56
e-mail: mjakubowska@ur.edu.pl


mgr inż. Stanisława Duda
pokój 41
tel.: +48 17 872 10 62
e-mail: sduda@ur.edu.pl

mgr Natalia Dudek
pokój 41
tel.: +48 17 872 10 62
e-mail: ndudek@ur.edu.pl

mgr Dorota Gieroń
pokój 41
tel.: +48 17 872 10 45
e-mail: dgieron@ur.edu.pl

mgr Ewa Halik-Siedlarz
pokój 41
tel.: +48 17 872 10 45
e-mail: ehalik@ur.edu.pl

Do zakresu działania Działu Jakości i Akredytacji należy:

 1. Całokształt spraw związanych z tworzeniem i doskonaleniem programów studiów, w tym weryfikacja formalno-prawna dokumentacji programów studiów przedkładanych z Kolegiów do ustalenia przez Senat UR.
 2. Ocena formalno-prawna wniosków o utworzenie kierunków studiów.
 3. Tworzenie projektów aktów prawnych, procedur i wzorów dotyczących wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia.
 4. Całokształt spraw związanych z opracowaniem i realizacją ogólnouniwersyteckich badań ankietowych wśród studentów i nauczycieli.
 5. Sporządzanie raportów z wyników badania jakości kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz propozycji rekomendacji na rzecz poprawy jakości kształcenia.
 6. Wprowadzanie do systemu POL-on danych dotyczących kierunków studiów prowadzonych w Uczelni.
 7. Wsparcie jednostek przy tworzeniu raportów samooceny na potrzeby akredytacji PKA oraz w przebiegu procesu wizytacji.
 8. Nadzór nad funkcjonowaniem modułu KRK/PRK w uczelnianym systemie dziekanatowym.
 9. Całokształt spraw związanych z przyznawaniem nagrody Dydaktyczny Laur Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 10. Nadzór nad funkcjonowaniem procedury antyplagiatowej na Uniwersytecie Rzeszowskim, wsparcie nauczycieli w zakresie problemów związanych z obsługą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.
 11. Nadzór nad pracami dyplomowymi, przekazywanymi do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.
 12. Nadzór nad porozumieniami z interesariuszami zewnętrznymi zawieranymi przez Kolegia (z wyłączeniem szkół), na potrzeby współpracy w zakresie tworzenia i doskonalenia programów.
 13. Udzielanie informacji w sprawie potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów.