Szkolenia

Szkolenia BHP

Pracodawca jest obowiązany do organizowania szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób objętych obowiązkowym  szkoleniem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

Zasady szkolenia BHP w Uniwersytecie Rzeszowskim określa ZARZĄDZENIE NR 23/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie: zasad szkolenia pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej. (Link do innej strony) (dokument dostępny po wcześniejszym zalogowaniu)

  1. Szkolenia dla pracowników UR

Szkolenia BHP są prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstępne.

Każdy z pracowników UR przed dopuszczeniem do wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku pracy odbywa szkolenie wstępne składające się z dwóch części (instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego).

Szkolenia wstępne są przeprowadzane według programów dostosowanych do rodzaju i warunków pracy wykonywanej przez uczestników szkolenia. Tematyki i zakres szkoleń są zgodne z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenie wstępne zapewnia pracownikom zapoznanie się z podstawowymi przepisami bhp i ppoż.  zawartymi w Kodeksie Pracy, ustawie o ochronie przeciwpożarowej, Regulaminie Pracy UR.

Szkolenie wstępne przeprowadza się w formie instruktażu obejmującego:

  • szkolenie wstępne ogólne - instruktaż ogólny z zakresu bhp i ochr. p.poż.,
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy – instruktaż stanowiskowy z zakresu bhp i ochr. p.poż.

Szkolenie wstępne ogólne dla pracowników jednostek organizacyjnych UR prowadzą pracownicy Inspektoratu Bezpieczeństwa Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej UR.

Szkolenia wstępne w formie instruktażu ogólnego dla nowo zatrudnianych pracowników odbywają się w siedzibie Inspektoratu BHP , ul. Ćwiklińskiej 2c, bud. D6 (Dom Studencki "Hilton").

Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest przez osobę kierującą pracownikami. Ta część szkolenia wstępnego odbywa się na stanowisku pracy przed dopuszczeniem pracownika do jej wykonywania.

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na stanowiskach pracy, ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami jakie mogą powodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe odbywają wszystkie grupy pracowników UR:

1) osoby zajmujące stanowiska pracodawców i innych osób kierujących pracownikami UR oraz pozostali pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze (inne osoby kierujące pracownikami),

2) pracownicy służby bezpieczeństwa higieny pracy,

3) pracownicy administracyjno-biurowi (w tym naukowi, dydaktyczni, administracyjno-biurowi, inż. techniczni),

4) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.

Szkolenie okresowe dla grup pracowników: 1, 3 jest prowadzone w formie samokształcenia na platformie e-learningowej Uczelnianego Centrum Kształcenia na Odległość.

Szkolenie okresowe dla grupy pracowników 2, 4 przeprowadzają zewnętrzne jednostki uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.

Szkolenie okresowe osób wymienionych w  pkt. 1,2, 3 powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w 

pkt. 1 przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w pkt. 1, 2, 3 - w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

 

Wzór karty szkolenia wstępnego

 

  1. Szkolenie dla studentów i doktorantów

Rektor zapewnia obowiązkowe szkolenia dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia:

1)studentom rozpoczynającym kształcenie na UR –na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich;

2)doktorantom rozpoczynającym kształcenie w Szkole Doktorskiej UR;

3)uczestnikom studiów podyplomowych i innych form kształcenia, jeżeli ich przeprowadzenie jest niezbędne dla bezpiecznej realizacji zajęć w ramach tych studiów lub kształcenia. Jeżeli obowiązek przeprowadzenia szkolenia nie wynika z programu danej formy kształcenia, o konieczności jego przeprowadzenia decyduje kierownik studiów podyplomowych w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia.

Szkolenia studentów dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia są realizowane w formie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podstawowe zasady szkolenia BHP dla studentów w Uniwersytecie Rzeszowskim określa §9 ZARZĄDZENIA Nr 97/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 16.09.2020r. w sprawie: sposobu zapewnienia w Uniwersytecie Rzeszowskim bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia. (dokument dostępny po wcześniejszym zalogowaniu)

Szczegółowe zasady i terminy realizacji szkolenia określa załącznik nr 1 powyższego zarządzenia.

Program szkolenia określa załącznik nr 2 powyższego zarządzenia.