FAQ

NAJCZĘŚĆIEJ ZADAWANE PYTANIA DOT. DZIAŁALNOŚCI SKN

1.Co reguluje działalność SKN?
Podstawowym dokumentem regulującym działalność Kół Naukowych w Uniwersytecie jest  Zarządzenie Rektora nr 112/2020 z dnia 01.10.2020 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu rejestracji, działalności i finansowania Studenckich Kół Naukowych w Uniwersytecie Rzeszowskim.
2. Jak założyć SKN?
SKN może założyć przynajmniej 5 studentów lub doktorantów o podobnych zainteresowaniach plus opiekun naukowy.
Formalnym dokumentem  wymaganym do założenia koła jest:
• Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz zgłoszenia SKN ,
• Załącznik nr 7 do Regulaminu - Oświadczenie opiekuna SKN oraz
• statut (wzór statutu stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wzór statutu SKN)
W przypadku wprowadzenia zmian we wzorze statutu konieczna jest jego akceptacja przez radców prawnych:
Zespół radców prawnych
pokój nr 22, bud. A1
tel.: +48 17 872 10 06
tel.: +48 17 872 11 77
Formularz zgłoszeniowy wymaga akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej UR. Kierownikiem jednostki są Dyrektorzy Instytutów w których zatrudniony jest opiekun.
Uzupełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w Dziale Nauki i Projektów – DNiP (Bud. A1, pok nr 5). Po złożeniu należy jedynie oczekiwać na decyzję Rektora dot. rejestracji SKN. O decyzji zostaniecie poinformowani przez pracownika DNiP mailowo.
3. Kto może być opiekunem Koła?
Opiekunem koła może być nauczyciel akademicki ze stopniem co najmniej doktora.
Maksymalna liczba opiekunów wynosi 2.
4. Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie można otrzymać na wydarzenia (inaczej: pojedyncze działania naukowe) o znaczeniu naukowym lub artystycznym.
Wydarzeniami takimi są przykładowo: wystawy, konferencje oraz wyjazdy na nie, pod warunkiem, iż osoby jadące biorą w nich czynny udział (wygłaszają na nich referaty lub w inny sposób aktywnie w nich uczestniczą), publikacje, wyjazdy badawcze oraz inne wydarzenia wykazujące dużą wartość merytoryczną i przynoszą efekty o charakterze naukowym lub artystycznym, istotne dla UR.
5. Jak złożyć prośbę o dofinansowanie?

Prośbę o sfinansowanie składamy za pośrednictwem Załącznika nr 4 do Regulaminu - Wniosek o dofinansowanie na pojedyncze działania naukowe w biurze Działu Nauki i Projektów (DNiP – bud. A1, pok. nr 5):
/uniwersytet/jednostki/administracja/dzial-nauki-i-projektow/kola-naukowe/jednorazowe-dofinansowanie-skn Wniosek powinien zawierać wszystkie wymagane podpisy.

6. Kto jest dysponentem środków?
Wnioski o sfinansowanie działalności SKN są kierowane do JM Rektora, który jest dysponentem środków na ich działalność.
Koszty wynikające z działalności SKN pokrywane są z następującej działalności:
Dz. 553-143
7. Jaka jest maksymalna wysokość dofinansowania pojedynczego działania naukowego?
Maksymalna wysokość dofinansowania pojedynczego działania naukowego wynosi 2 000 PLN     
8. Czym różnią się „konkurs na projekty SKN” od „pojedynczego działania naukowego”?          
Projekty SKN  to konkurs dla wszystkich kół naukowych organizowany raz w roku, natomiast w przypadku pojedynczych działań naukowych nie ma limitu składania wniosków na dofinansowanie i można to robić przez cały rok.     
9. Czym jest konkurs na  projekty naukowe?       

Konkurs na projekty SKN organizowany jest corocznie w styczniu. Szczegóły dotyczące konkursu określa Załącznik nr 3 do Regulaminu - Zasady finansowania projektów naukowych SKN. Pod załączonym linkiem znajduje się formularz zgłoszenia który należy złożyć w DNiP:
/uniwersytet/jednostki/administracja/dzial-nauki-i-projektow/kola-naukowe/projekty-skn Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 31 stycznia roku na które dofinansowanie zostaje przyznane. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 10 000 PLN.

10.  Jak rozliczyć wydatki?
Najprostszym sposobem rozliczenia pojedynczego działania/projektu jest opłacenie kosztów własnymi środkami, a następnie dostarczenie opisanych faktur do DNiP.
Możliwe jest również dostarczenie faktury z wydłużonym terminem płatności w celu opłacenia jej przez UR.
Trzecią formą rozliczenia wydatków jest  faktura proforma, należy pamiętać jednak o konieczności doniesienia faktury rozliczeniowej.
Wraz ze złożeniem w DNiP faktur należy podać numer wniosku zakupowego.
11. Jakie dane należy podać na fakturze?
Uniwersytet Rzeszowski
Aleja Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
NIP: 813-32-38-822
REGON: 691560040
12. Wniosek zakupowy – kiedy i kto jest za niego odpowiedzialny?
W celu rozliczenia poniesionych wydatków wymagane i konieczne jest przygotowanie wniosku zakupowego, poprzedzonego aktualizacją planu. Wnioski zakupowe przygotowywane są w systemie EOD na wszystkie działania podejmowane przez SKN, przed dokonaniem zakupu.
Osoba odpowiedzialną za przygotowywanie wniosków zakupowych w systemie EOD jest Opiekun SKN.
13. Jak opisać fakturę?
Wszystkie faktury kierowane do DNiP powinny być na odwrocie opisane ołówkiem. Opis musi zawierać:
• nazwa SKN
• projekt (numer NIW –numer identyfikacyjny wniosku) czy pojedyncze działanie naukowe?
• w przypadku opłaconej faktury – dane studenta i numer konta na który koszty powinny zostać zwrócone. W przypadku wysyłania faktur drogą mailowa, w treści maila należy zawrzeć wyżej wymienione informacje.
14. Jak często należy składać aktualizację danych?

Aktualizację danych składamy za każdym razem jak zmieniają się członkowie, zarząd, etc. tak szybko jak to tylko możliwe (Załącznik nr 8 do Regulaminu - Wniosek o aktualizację danych SKN). /uniwersytet/jednostki/administracja/dzial-nauki-i-projektow/kola-naukowe/rejestracja-i-dzialalnosc-skn

15. Założenie nowego SKN czy sekcji?
Dopuszcza się kontynuowanie już powstałych sekcji jednak rekomendujemy utworzenia nowego SKN.
16. Delegacje – jak zgłosić i rozliczyć?
Aby uzyskać dofinansowanie na delegacje, należy złożyć wniosek na pojedyncze działanie w DNiP i uzyskać zgodę JM Rektora na pokrycie kosztów. Istnieje możliwość wystawienia delegacji bezkosztowych. O wyjeździe na delegację należy powiadomić DNiP co najmniej 7 dni przed planowanym terminem potwierdzając liczbę i dane uczestników.
Nie ma możliwości wystawienia delegacji po odbytym wyjeździe.
Do rozliczenia biletów kolejowych nie jest konieczne uzyskanie faktury – wystarczy sam bilet
17. Kiedy należy złożyć sprawozdanie?
Sprawozdania merytoryczne składamy corocznie za działalność w danym roku kalendarzowym. Termin złożenia sprawozdania rocznego mija 31 stycznia.
Sprawozdania z realizacji projektów składamy do 15 stycznia.
18. Czym jest preliminarz?
Preliminarz to plan działań założonych przez SKN. Preliminarz nie jest dokumentem niezmiennym, w ciągu roku można edytować zaplanowane zadania.
Ważne! Złożenie preliminarza w DNiP nie jest tożsame z przyznaniem środków na zaplanowane działania.
Aby uzyskać dofinansowanie należy każdorazowo składać dedykowany wniosek (patrz pkt 5).
19. Czy można rozliczyć umowy zlecenia/dzieło?
Tak, jest taka możliwość. W przypadku planowania budżetu należy założyć kwotę brutto brutto i taki też rodzaj umowy wybrać w systemie EOD.