Czynniki szkodliwe na stanowisku pracy

 

Zasady prowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach

pracy w Uniwersytecie Rzeszowskim reguluje ZARZĄDZENIE NR 227/2021 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 01.12.2021r. w sprawie: badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy (dostępne po zalogowaniu się)

 

Pracodawca wskazuje czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, dla których wykonuje się badania i pomiary, po przeprowadzeniu rozpoznania źródeł ich emisji oraz warunków wykonywania pracy, które mają wpływ na poziom stężeń lub natężeń tych czynników lub na poziom narażenia na oddziaływanie tych czynników.

 

Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami, w trybie przyjętym u danego pracodawcy, działania dotyczące:

1) rozpoznania i typowania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

2) wykonywania badań, pomiarów i pobierania próbek tych czynników na stanowisku pracy.

 

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonują laboratoria, które uzyskały akredytację w tym zakresie.

 

Pracodawca niezwłocznie informuje pracowników narażonych na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy o aktualnych wynikach badań i pomiarów oraz udostępnia im te wyniki i wyjaśnia ich znaczenie.

Pracodawca prowadzi na bieżąco rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy oraz wpisuje na bieżąco wyniki badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia do karty badań i pomiarów.

 

Wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych  pracodawca przechowuje przez okres 3 lat, licząc od daty ich wykonania, a rejestr oraz karty przez okres 40 lat, licząc od daty ostatniego wpisu.

 

 

Wzór rejestru

Wzór karty