Pierwsza pomoc, apteczki pierwszej pomocy

 

Pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub możliwym do przewidzenia w krótkim czasie pogorszeniu się stanu zdrowia, które może prowadzić do poważnego zakłócenia funkcji organizmu bądź uszkodzenia ciała lub utraty życia i wymaga podjęcia natychmiastowych czynności ratunkowych i leczenia.

Polskie prawo (Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Kodeks Karny) nakłada na świadka zdarzenia obowiązek powiadomienia o nagłym zagrożeniu zdrowotnym pogotowia ratunkowego lub innych służb ratowniczych (straż pożarna, policja), a także udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu.

 

Zasady udzielania pierwszej pomocy dostępne są pod linkiem

 

https://portal.abczdrowie.pl/udzielanie-pierwszej-pomocy-przedmedycznej

 

Na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego zaleca się stosowanie wkładu do apteczki zgodnej z normą DIN 13157 co pozwala na znormalizowanie składu zestawu apteczek. Skład apteczki został ustalony w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Apteczka powinna być dostosowana do rodzajów zagrożeń występujących na danym  stanowisku pracy i zawierać tylko niezbędne środki, w ilościach dostosowanych do ilości osób przypadających na jedną apteczkę. 

Sale ćwiczeń dla studentów powinny być zaopatrzone w indywidualną apteczkę. Podstawowy skład apteczki należy dodatkowo zaopatrzyć w zwiększoną ilość środka do dezynfekcji ran oraz pakiet przeciw oparzeniom. Wykorzystane środki i materiały do udzielania pierwszej pomocy powinny być na bieżąco uzupełniane.

Apteczki nie powinny zawierać: ligniny, waty, wody utlenionej, pianki typu ,,Pantenol”, kropli żołądkowych, nasercowych, tabletek przeciwbólowych  (ew. innych leków) oraz skalpeli i igieł.

Obsługa apteczek powinna być powierzona  wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy. Na każdej zmianie powinna się znajdować jedna osoba przeszkolona w udzielaniu pomocy. Osoby te odpowiadają za dostosowanie składu apteczki do charakteru stanowisk pracy oraz uzupełnianie zużytych materiałów, wycofanie z użycia materiałów przeterminowanych lub uszkodzonych. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad apteczką samodzielnie dokonuje oceny czy należy apteczkę uzupełnić o dodatkowe zestawy do udzielania pierwszej pomocy tj. zestaw do płukania oczu, zestaw z opatrunkami hydrożelowymi, zwiększoną ilość środków dezynfekujących w postaci jednorazowych chusteczek.

Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne. Wyposażenie apteczki powinno znajdować się w szafce,  pojemniku lub torbie oznakowanej Białym Krzyżem na zielonym polu.

W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykaz pracowników posiadających uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy.

Zawartość apteczki

 

Oparzenia termiczne

Użądlenia przez owada

Zadławienie/zakrztuszenie

Porażenie prądem

Połknięcie substancji chemicznej

Ugryzienia

Złamanie 1

Złamanie 2

Epilepsja/padaczka

Kleszcz, prawidłowe usuwanie