Student - stypendysta NCN - NZ9 - 29.11.2021

Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu SONATA 16 finansowanego z NCN

Uniwersytet Rzeszowski – Kolegium Nauk Medycznych

ogłasza konkurs na stypendium naukowe

do realizacji zadań z projektu SONATA 16

 

pt.: „Otrzymywanie i ocena aktywności biologicznej nowych biotynylowanych analogów flawonoidów chmielu

 

w Zakładzie Patofizjologii Człowieka

w Instytucie Nauk Medycznych

 

stanowisko: student stypendysta

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

 • status studenta, uczestnika stacjonarnych studiów magisterskich II stopnia;
 • tytuł zawodowy inżyniera w dziedzinie biotechnologii, specjalności biochemia stosowana;
 • odbyty min. dwumiesięczny staż naukowy w międzynarodowym ośrodku badawczym;
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu biologii medycznej ze szczególnym uwzględnieniem patofizjologii chorób nowotworowych;
 • praktyczna znajomość metod biologii molekularnej m.in. southern blot, cytometria przepływowa, mikroskopia fluorescencyjna, metodologia hodowli komórkowych;
 • praktyczna znajomość przynajmniej kilku podstawowych technik w tym: spektroskopia mas (HR ESI-MS, SALDI-MS, MALDI-MS), spektroskopia NMR, spetroskopia IR, metody chromatograficzne (TLC, GC, HPLC);
 • praktyczna znajomość metod syntezy organicznej (w tym m.in. zastosowanie reakcji Dielsa-Aldera, kondenacja Claisena-Schmidta, doświadczenie w syntezie oraz analizie struktury nanokompozytów);
 • doświadczenie w pracy z mikroorganizmami;
 • doświadczenie w izolowaniu substancji naturalnych z matrycy roślinnej;
 • prezentacje konferencyjne o tematyce projektu;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, dyspozycyjność;
 • praktyczna znajomość programów komputerowych MS Office;
 • motywacja do pracy naukowej, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

 

Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami przedstawionymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców” NCN nr 25/2019 z dnia 14.03.2019 r.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wymienione poniżej w terminie do dnia 8 grudnia 2021 r. dokumenty na adres:

 

 

Dr hab. n. med. inż. Monika Stompor-Gorący, prof. UR

Zakład Patofizjologii Człowieka

Instytut Nauk Medycznych

Uniwersytet Rzeszowski

 1. Warzywna 1A/pok. 101

35-310 Rzeszów

 

e-mail: monika.stompor@gmail.com

 

 • list motywacyjny (500-700 słów) w języku polskim lub angielskim;
 • CV w języku polskim lub angielskim (zawierające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym wykaz publikacji, uczestnictwo w konferencjach, odbyte praktyki, oraz inne osiągnięcia naukowe);
 • kopia dyplomu ukończenia studiów inżynierskich;
 • aktualne zaświadczenie o uczestnictwie w studiach II stopnia (magisterskich);
 • kopie dokumentów potwierdzających zdobyte umiejętności (certyfikaty kursów, szkoleń, potwierdzenie odbycia stażu zagranicznego);
 • wykaz wyróżnień i nagród wynikających z prowadzenia badań naukowych.

 

Opis zadań:

 

Do obowiązków stypendysty będzie należało prowadzenie badań, przygotowywanie raportów cząstkowych, manuskryptów publikacji i prezentowanie wyników na konferencjach krajowych
i międzynarodowych.

 

Stypendysta w czasie obowiązywania umowy będzie otrzymywał stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy.

 

Data rozpoczęcia: 1 stycznia 2022

 

O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej (w siedzibie uczelni lub jako telekonferencja) wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.

 

Prosimy o dołączenie oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

 

Wynik konkursu: inż. Marcelina Chmiel