Urlopy naukowe

Zasady przyznawania urlopów naukowych:
Zgodnie z art.130 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022.574) Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu:
1) posiadającemu co najmniej stopień doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia w danej uczelni – płatnych urlopów naukowych w łącznym wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań
2) przygotowującemu rozprawę doktorską – płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy
3) płatnego urlopu w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej
4) płatnego urlopu w celu uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z Centrum Łukasiewicz lub instytutem Sieci Łukasiewicz
 
Procedura postępowania:
1. Wniosek zainteresowanego skierowany do Rektora o udzielenie zgody na urlop (z określeniem terminu, na jaki ma być udzielony urlop) zaopiniowane przez Dyrektora Instytutu (zapewnienie ciągłości zajęć dydaktycznych) przy akceptacji Prorektora ds. Kolegium
2. Opinia promotora (dla nauczycieli akademickich przygotowujących rozprawę doktorską) dołączona do wniosku
3. Po zakończeniu urlopu należy dostarczyć do Działu Nauki i Projektów sprawozdanie
4. Dokumenty należy złożyć w Dziale Nauki i Projektów
5. Po uzyskaniu decyzji JM Rektora Dział Nauki i Projektów informuje mailowo zainteresowanego. W przypadku uzyskania zgody o decyzji zostają poinformowane następujące jednostki: Dział Spraw Osobowych, Dział Płac, Dział Kształcenia, Instytut i Biuro Kolegium.
 
Podstawa prawna udzielania urlopów naukowych:
- Art. 130 Ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022.574, art. 130)
- Par. 118 Statutu UR
- Par. 37, par. 371, par.372 , par. 373  Regulaminu pracy stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały nr 581/06/2020 Senatu UR z dnia 25.06.2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy UR