Dział Kształcenia

Dział Kształcenia
al. T. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
Bud. A1 (parter), pok. 34, 35, 36, 38, 44, 45
e-mail: ksztalcenie@ur.edu.pl

Godziny przyjęć studentów i pracowników
poniedziałek – piątek: 9:00-14:00
sobota – niedziela: nieczynne

 

Kierownik
mgr inż. Monika Dąbek
pokój 35
e-mail: ksztalcenie@ur.edu.pl

Sekcje w Dziale Kształcenia


Do zakresu działania Działu Kształcenia należy m.in.:

 1. Obsługa toku studiów w II instancji w postępowaniach toczących się przed JM Rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Opracowywanie wzorów decyzji administracyjnych, rozstrzygnięć i innych dokumentów do wydruku i udostępnienie ich w elektronicznym systemie dziekanatowym.
 3. Całokształt spraw związanych z przekazywaniem skarg studentów lub absolwentów do sądów administracyjnych (WSA, NSA).
 4. Sporządzanie wymaganych przez przepisy prawa sprawozdań GUS w zakresie dotyczącym działalności Działu (GUS S-10, GUS S-11, SM POL-on – sprawozdanie o mobilności absolwentów), współdziałanie w tym zakresie z dziekanatami i innymi jednostkami organizacyjnymi.
 5. Nadzór nad prawidłowym importem danych z wewnętrznego systemu dziekanatowego do systemu POL-on.
 6. Opracowywanie projektu uczelnianych wzorów dyplomów studiów wyższych (również w językach obcych), wzoru teczek okładek.
 7. Ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 8. Kalkulacja i wyliczanie kosztów kształcenia studenta na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
 9. Całokształt spraw związanych z prowadzeniem rejestru uczelnianych organizacji studenckich.
 10. Całokształt spraw związanych z działalnością kulturalno-sportową Samorządu Studentów i organizacji studenckich.
 11. Koordynowanie Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST.
 12. Całokształt spraw związanych z realizacją zajęć ogólnouczelnianych.
 13. Całokształt spraw związanych z prowadzeniem i aktualizacją Księgi dyplomów UR (centralny rejestr absolwentów).
 14. Całokształt spraw związanych z przyznawaniem nagrody „Laur Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego” oraz Dyplomami Uznania Rektora dla najlepszych absolwentów UR.
 15. Weryfikacja przekazanych przez dziekanat/jednostkę pozakolegialną przydziałów czynności/aneksów do przydziałów czynności.
 16. Całokształt spraw związanych z procesem rozliczania nauczycieli akademickich na podstawie indywidualnych sprawozdań z wykonanych zajęć dydaktycznych przy wykorzystaniu Uczelnianego Systemu Dziekanatowego.
 17. Umowy cywilnoprawne na zajęcia dydaktyczne - kontrola merytoryczna i rachunkowa zbiorczych zestawień dotyczących obsady godzin zleconych w danej jednostce, weryfikacja zarejestrowanych przez jednostki umów zleceń w systemie EOD pod kątem zgodności danych, akceptacja i wydruk umów zleceń z systemu EOD i przekazanie do podpisu, wprowadzanie i aktualizowanie danych do modułu "Pracownicy" w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym Pol-on, kontrola merytoryczna i finansowa wystawianych rachunków za zajęcia dydaktyczne, ewidencja, opis oraz kontrola finansowa faktur za zajęcia dydaktyczne w systemie EOD.
 18. Tworzenie projektu Funduszu Stypendialnego (FS) zgodnie z dotacją przyznaną przez MEiN z podziałem na Kolegia i rodzaje świadczeń, rozliczanie miesięcznego wydatkowania środków FS na podstawie list stypendialnych poszczególnych Kolegiów, rozliczenie wydatkowania środków FS za rok kalendarzowy, sprawozdanie z wydatkowania środków FS z danego roku kalendarzowego do MEiN.
 19. Komisja Stypendialna UR (KS) – powołanie KS, zwoływanie comiesięcznych posiedzeń KS oraz ich prowadzenie, sporządzanie protokołów KS, wprowadzanie danych do systemu, pomoc w sporządzaniu indywidualnych decyzji studentów.
 20. Stypendium Rektora – przyjmowanie wniosków, weryfikacja wniosków i wezwania studentów do uzupełnienia dokumentów, ocena merytoryczna wniosków dotycząca przedstawionych osiągnięć, sporządzanie list rankingowych, ustalenie 10% najlepszych studentów poszczególnych kierunków i stopni, sporządzanie decyzji administracyjnych, wydawanie decyzji, sporządzanie list do wypłaty świadczenia.
 21. Odwoławcza Komisja Stypendialna (OKS): powołanie OKS, zwoływanie posiedzeń OKS oraz ich prowadzenie, sporządzanie protokołów OKS dotyczących podjętych decyzji w sprawie świadczeń w skali UR, przyjmowanie odwołań i weryfikacja dokumentacji, sporządzanie decyzji administracyjnych podjętych przez OKS, wydawanie decyzji OKS.
 22. Komisja ds. Domów Studenckich (KDS): powołanie KDS, zwoływanie comiesięcznych posiedzeń komisji, przyjmowanie wniosków o przyznanie miejsca w DS, podejmowanie decyzji w sprawie przyznania miejsc w DS, sporządzanie wykazu przyznanych miejsc dla poszczególnych DS, sporządzanie protokołów z posiedzeń.
 23. Umorzenia opłat za zamieszkanie w DS – przyjmowanie wniosków, sporządzanie decyzji w tej sprawie.
 24. Stypendium Ministra: ustalanie zasad składania wniosków o stypendium Ministra zgodnie z wytycznymi MEiN, weryfikacja wniosków pod względem merytorycznym oraz dokumentacji poszczególnych osiągnięć studentów, wprowadzenie do systemu MEIN wniosków, przekazanie do MEiN do 10 października.
 25. Ubezpieczenia zdrowotne studentów – przyjmowanie wniosków o objęcie ubezpieczeniem studentów i doktorantów, wprowadzenie do systemu Uczelnia 11 celem rejestracji oraz przekazanie do kwestury.
 26. Całokształt spraw związanych z podejmowaniem i odbywaniem studiów przez cudzoziemców na Uniwersytecie Rzeszowskim Współpraca z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej.
 27. Program Erasmus+ - całokształt spraw związanych z realizacją programu w tym wyjazdy i przyjazdy studentów i pracowników Uczelni.