NCN

Procedura składania wniosków w konkursach NCN
Dane Uniwersytetu Rzeszowskiego do wniosków  NCN  (podmiot realizujący)

1

Nazwa Jednostki

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

2

Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

Al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie

3

Numer telefonu

17 872 10 00

4

Numer faks

17 872 12 65

5

Adres e-mail

info@ur.edu.pl

6

ePUAP

/URzeszow/SkrytkaESP

7

Informacja dotycząca trybu dostarczenia dokumentacji elektronicznej

UPP

8

Adres strony www

www.ur.edu.pl

9

Identyfikator gminy

186301 1

10

Dane kierownika jednostki (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko)

Rektor, prof. dr hab. Sylwester Czopek

11

Numer NIP

813-32-38-822

12

Numer REGON

691560040

13

Numer rachunku bankowego

Bank Pekao S.A.

07 1240 6292 1111 0011 0210 3415

14

Status wnioskodawcy

Uczelnia

15

Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych?

TAK

Uczelnie publiczne

16

Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji bądź postępowania upadłościowego?

NIE

17

Czy jednostka otrzymuje subwencję na prowadzenie działalności naukowej?

TAK

18

Czy finansowanie będzie stanowiło pomoc publiczną?

NIE

 

Zarządzenie nr 119/2015 Rektora UR z dnia 30.12.2015 r.
Plan wydatków kosztów pośrednich

 

 

WAŻNE! Przed wysłaniem wniosku do NCN należy przesłać wersję roboczą do Działu Nauki i Projektów w celu sprawdzenia pod kątem formalnym i finansowym

 

Stypendia doktoranckie w projektach NCN