Składanie wniosków

Szkolenie dla wnioskodawców - Konstrukcja wniosku

Webinar NCN - krok po kroku do sukcesu

MINIATURA 8 - najważniejsze informacje dla składających wnioski

 

Procedura składania wniosków w konkursach NCN na Uniwersytecie Rzeszowskim

 

1) Wnioski w konkursach ogłaszanych przez NCN składa się elektronicznie za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania) na stronie: https://osf.opi.org.pl/

2) Przygotowywany projekt należy zgłosić do Działu Nauki i Projektów zgodnie z zarządzeniem nr 149/2022 Rektora z dnia 30.11.2022 r. https://www.ur.edu.pl/pl/uniwersytet/jednostki/administracja/dzial-nauki-i-projektow/zarzadzenia-rektora-dotyczace-zglaszania-i-realiza/zarzadzenie-nr-1492022-rektora-ur

3) Przygotowując wniosek w systemie dane UR w zakładce - Podmioty realizujące – należy dodać z bazy OPI, brakujące informacje należy pobrać z poniższej tabeli:

1.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ESP (ePUAP):

/URzeszow/SkrytkaESP

2.

NIP:

8133238822

3.

KRS:

brak

4.

Numer rachunku bankowego:

07 1240 6292 1111 0011 0210 3415

5.

Nazwa banku

Bank Pekao

6.

Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych

TAK - Uczelnie publiczne

7.

Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji bądź postępowania upadłościowego

NIE

8.

Czy jednostka otrzymuje subwencję na prowadzenie działalności naukowej

TAK

9.

Czy finansowanie będzie stanowiło pomoc publiczną

NIE

4) Wersję roboczą wniosku należy przesłać do DNiP na email: eprzybyszewska@ur.edu.pl lub ewilusz@ur.edu.pl w celu sprawdzenia w części formalnej wniosku.

Wersję do akceptacji należy przesłać nie później niż na 5 dni roboczych przed zamknięciem konkursu przez NCN.

5) Po weryfikacji i akceptacji wniosku przez DNiP pod kątem formalnym należy sprawdzić kompletność wniosku w systemie - sprawdź kompletność (Sprawdzanie kompletności wniosku przez system nie zwalnia z odpowiedzialności za treść wniosku).

6) Kompletny wniosek należy zablokować - Zablokuj do NCN (po zablokowaniu możliwa jest tylko edycja skróconego i szczegółowego opisu projektu badawczego). Po zablokowaniu wniosku w lewym menu bocznym pojawi się nowa zakładka: Wysyłka elektroniczna.

7) Wysyłka elektroniczna – należy pobrać potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie dla Kierownika Projektu PI oraz kierownika podmiotu / osobę upoważnioną tj. JM Rektora UR. Po kliknięciu zakładki Wysyłka elektroniczna pojawi się komunikat informujący, że wniosek został przygotowany w wersji ostatecznej i jest gotowy do wysłania do NCN.

a) potwierdzenie podpisane przez Kierownika Projektu PI należy dołączyć do wniosku (w przypadku gdy potwierdzenie jest podpisane odręcznie do wniosku należy dołączyć jego skan w miejscu: Dodaj skan potwierdzenia. Oryginał należy przechowywać do dnia zakończenia procesu oceny wniosku, a w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania do dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczeg

b) przesłanie potwierdzenia dla kierownika podmiotu / osobę upoważnioną tj. JM Rektora UR do DNiP na email: eprzybyszewska@ur.edu.pl lub ewilusz@ur.edu.pl w celu podpisania. Po podpisaniu DNiP odsyła potwierdzenie, które należy dołączyć w systemie Dodaj potwierdzenie podpisane elektronicznie.

Potwierdzenie złożenia wniosku do podpisania przez JM Rektora UR należy przesłać nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym wysłaniem wniosku do NCN.

8) Wniosek należy wysłać w systemie ZSUN/OSF - Wyślij do NCN. Po wysłaniu wniosku jego status zostanie zmieniony na Wysłany. Po zarejestrowaniu wniosku przez NCN jego status zmieni się na Przyjęty.