Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku - Uniwersytetu Rzeszowskiego
al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, bud.A1, poziom -2, lokal 026
tel.:+4817 872 29 11, +4817 872 29 10
e-mail: [email protected]
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/utw

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzeszowie powołano Uchwałą Senatu WSP w 1983 roku.  Obecnie na podstawie par.78 Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego, przyjętego Uchwałą Senatu 4 kwietnia 2019 r., jest dydaktycznym  Studium Otwartym  UR.

Celem UTW-UR jest ustawiczne kształcenie dorosłych 55+ nieaktywnych zawodowo. Powyższe cele realizowane są poprzez:

  • cotygodniowe wykłady ogólne
  • seminaria tematyczne
  • zajęcia dodatkowe w sekcjach, klubach i grupach: językowych, komputerowych, artystyczno-kulturalnych, sportowo-turystycznych.       

Słuchaczem UTW-UR może zostać osoba 55+ (emeryt, rencista - konieczność okazania aktualnej legitymacji ZUS), która wypełni deklarację członkowską + zdjęcie, opłaci wpisowe - 20 zł   i składkę roczną - 100 zł. Osoby 80+ opłacają wpisowe 10 zł i składkę roczną 20 zł.

Słuchacz otrzymuje legitymację UTW-URpotwierdzoną ważnością na dany rok akademicki, która uprawnia do uczestnictwa w zajęciach UTW-UR, korzystania z biblioteki UR oraz do zniżek na niektóre imprezy i koncerty.

Zajęcia dodatkowe są częściowo płatne .

Zapisy przyjmowane są w Biurze UTW-UR al. Rejtana 16c  p.026 w godzinach pracy:

poniedziałki 10.00-14.00, wtorki 10.00-14.00, środy 10.00-14.00

jedynie w terminie od 18.09.-18.10.2023; składki kontynuujących uczestnictwo muszą być opłacone do 31.10.2023.

Wpłaty składek i opłat jedynie poprzez konto: Bank Pekao SA  09 1240 6292 1111 0011 0209 9499 – elektronicznie lub przekazem pocztowym z opisem:

Uniwersytet Rzeszowski - Uniwersytet Trzeciego Wieku, 35-959 Rzeszów, al. Rejtana 16c, składka r. akad. 2023/2024, imię i nazwisko, numer legitymacji UTW-UR.

Okazanie potwierdzenia wpłaty będzie podstawą do przedłużenia legitymacji studenckiej.

Informacje wywieszane są na tablicy ogłoszeń w biurze UTW-UR, podawane w Auli UR przed wykładami od godz.16.45 na telebimie oraz zamieszczane na  stronie internetowej.

Wykłady ogólne odbywają się we wtorki od godz.17.00-18.30.

Seminaria i zajęcia w sekcjach, grupach i klubach odbywają się wg. odrębnego harmonogramu.

Podstawą uczestnictwa jest aktualna legitymacja  Słuchacza UTW-UR.

 

Nasza historia.

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie przy Uniwersytecie Rzeszowskim jest jednym z najstarszych i jednym z największych w Polsce.

15 listopada 1983 r. ukonstytuowała się Rada Założycielska, której przewodniczącą została pani Genowefa Kruczek-Kowalska i Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej z 12 grudnia 1983 r. powołano Uniwersytet Trzeciego Wieku przy tej uczelni. Formalna inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się 14 lutego 1984 r., dokonał jej  Rektor WSP, prof. dr hab. Józef Lipec.. Po kolejnych zmianach  UTW stał się Studium Otwartym pod nazwą Uniwersytet Trzeciego Wieku przy WSP w Rzeszowie – Uchwała Senatu z 18.04.1992 r., a następnie Studium Otwartym Uniwersytetu Rzeszowskiego o nazwie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzeszowie – Uchwała Senatu UR z 18.04.2002 r. Ten status potwierdził Statut Uniwersytetu Rzeszowskiego przyjęty Uchwałą Senatu  z 4 kwietnia 2019 r., nadając nazwę: Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W Rzeszowie z inicjatywą powołania uniwersytetu trzeciego wieku wystąpiła pani Genowefa Kruczek-Kowalska, która zostaje pierwszą przewodniczącą Samorządu UTW i funkcję tę pełniła od 1983 roku przez 24 kolejnych lat. Przeprowadza uniwersytet przez zmiany organizacyjne i wnosi niebywały wkład w funkcjonowanie UTW poprzez swą aktywność i umiejętności organizacyjne, nadaje kierunek podstawowym działaniom: zdobywanie wiedzy, udział w dyskusjach naukowych, organizowanie spotkań literacko-poetyckich, spotkań integracyjnych, organizację różnych sekcji, w których słuchacze mogą realizować swoje potrzeby i pasje, w szczególności malarskie i śpiewacze. Staje się kreatorką cotygodniowych wykładów prowadzonych na wysokim poziomie przez pracowników naukowych WSP/UR ze wszystkich wydziałów i Politechniki Rzeszowskiej z szerokiego spektrum wiedzy. Dba o systematyczny wzrost liczby słuchaczy i włączanie ich w życie naukowo-kulturalne miasta. Nawiązała współpracę z rzeszowskimi instytucjami kulturalnymi. Dokumentuje działalność UTW wydając 7 Biuletynów oraz 3 Księgi Pamiątkowe z okazji 15-lecia, 20-lecia i 25-lecia. Od 2007 r. pani Genowefa Kruczek–Kowalska jest Honorową Starościną UTW oraz nadal aktywnie uczestniczy w życiu UTW.

Kolejnymi Starościnami były: Ludmiła Korga (2007-2008), Zofia Prokop (2008-2009), Teresa Draus (2009-2011),  Danuta Kamieniecka-Przywara (2011-2019) i Małgorzata Siuta obecnie.

Opiekunami UTW z ramienia uczelni byli: prof. Stefan Reczek, prof. Janusz Homplewicz, prof. Józef Półćwiartek, prof. Marek Zin, a obecnie dr hab.prof.UR Andrzej Bonusiak.

Głównym celem działalności UTW jest permanentne dokształcanie i kształcenie ludzi dorosłych, nieaktywnych już zawodowo, rozbudzanie ich aktywności intelektualnej, społecznej, psychicznej i fizycznej oraz upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej.

Przez wiele lat cel ten realizowany był przede wszystkim poprzez wykłady ogólne, które w miarę systematycznie odbywały się raz w tygodniu.

Obecnie odbywają się one co wtorek o godz. 17.00 w dużej auli UR, która może pomieścić ok. 300 osób, a ich tematyka obejmuje szeroki zakres z różnych dziedzin nauki. W roku akad. 2013/2014 reaktywowana została Rada Programowa, w skład której wchodzą pracownicy naukowi reprezentujący wszystkie Wydziały UR, co pozwala jeszcze bardziej wzbogacić i urozmaicić tematykę wykładów.

Ze względu na liczny udział słuchaczy i duże zainteresowanie tą formą edukacji, w roku 2014 ruszyły tematyczne seminaria z poszczególnych dziedzin wiedzy dla węższych grup zainteresowanych daną problematyką, które odbywają się w małej auli w godzinach popołudniowych w poniedziałki lub środy.

Do wykładów dołączyły zajęcia dodatkowe w grupach zainteresowań: chór, malarstwo, gimnastyka, które początkowo prowadzone były w kameralnych grupach, gdyż i liczebność UTW przez długie lata nie przekraczała 100 słuchaczy. Sytuacja diametralnie zaczęła się zmieniać ok. 11 lat temu, gdy do UTW corocznie zaczęło się zapisywać nawet do 400 słuchaczy, sporą część tej liczby stanowiły osoby na wcześniejszej emeryturze, a więc i o dużej jeszcze aktywności fizycznej i intelektualnej. I to pod ich potrzeby związane z aktywnym funkcjonowaniem w życiu publicznym i społecznym, powstawały kolejne grupy zajęciowe.

Obecnie dla ok.449 czynnych słuchaczy UTW-UR, w 4 sekcjach, których pracę koordynują poszczególni członkowie zarządu, proponujemy uczestnictwo w następujących klubach i grupach zajęciowych:

Sekcja artystyczno-kulturalna: chór Cantilena, klub fotografii, klub malarstwa, klub rękodzieła, klub tańca, klub filmu i teatru, grupa teatralna Słowo do Słowa, Dyskusyjny Klub Książki, Klub Melomana, Klub Seniora 80+, Klub Pasjonatów.

Sekcja rekreacji sportowo-turystycznej: gimnastyka, tenis stołowy, nordic walking, gimnastyka słowiańska, joga na krzesłach, basen.

Sekcja języków obcych (grupa co najmniej 10 osób): j.angielski,  j.francuski, j.hiszpański, j.niemiecki, j.włoski.

Sekcja komputerowagrupy po 10-20 osób, nowa propozycja: grafika komputerowa.

Prowadzona jest Kronika oraz strona internetowa UTW-UR, a także wydawane są Biuletyny UTW.

Struktury UTW-UR są otwarte dla nowych grup i klubów, zainteresowani słuchacze mogą organizować się zgodnie ze swoimi potrzebami, pasjami itp. podejmując wysiłek logistyczny, tym samym partycypując w życiu UTW-UR.