Deklaracja dostępności cyfrowej

Uniwersytet Rzeszowski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ur.edu.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-12-21.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-21.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna. z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Lista niezgodności:

 • Nie wszystkie dokumenty są dostępne w wersji cyfrowej
 • Większość zdjęć nie posiada zdefiniowanego tekstu alternatywnego
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • W części serwisu występuje zaburzona hierarchia nagłówków

Niedostępność cyfrowa części treści wynika z faktu, iż dokumenty te powstały na długo przed wejściem ustawy w życie. W miarę możliwości dokumenty te będą zamieniane na wersje dostępne cyfrowo.

Lista wyłączeń:

 • Większość filmów została opublikowana przed 23 września 2020 r.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • część dokumentów została opublikowana przed 23 września 2018 r. Dodatkowo ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-30
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-12-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Dodatkowo strona została przeskanowana przy wykorzystaniu narzędzia http://checkers.eiii.eu.
Uzyskany wynik to 82,71 punktów na 100 możliwych do zdobycia.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adrian Kruba, akruba@ur.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 17 872 12 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

 

Dostępność architektoniczna

 

 

INFORMACJA  O  DOSTĘPNOŚCI  ARCHITEKTONICZNEJ  BUDYNKÓW  UR

REJON CENTRUM

 

 1. Budynek C1, Dom Studencki Olimp, ul. Siemieńskiego 17

  • Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno od ul. Siemieńskiego, drugie od strony parkingu, do obu wejść prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków, w projekcie remontu (realizowanego etapami od 2012 r.) jest winda od strony ul. Siemieńskiego (do poziomu parteru).
  • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Recepcja całodobowa znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
  • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
  • W budynku nie ma windy.
  • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
  • Za budynkiem jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

 

 1. Budynek C2, ul. Warszawska 26 a, Centrum Symulacji Medycznej II piętro, pozostała część (piwnica, parter, I piętro) w trakcie remontu.

  • Do budynku prowadzą trzy wejścia, jedno główne od dojazdu do ul. Warszawskiej, pozostałe dwa po obu węższych bokach budynku. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków, w projekcie remontu przewidziano dobudowanie windy przy jednym z bocznych wejść, łączącą  wszystkie piętra.
  • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Recepcja całodobowa znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
  • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
  • W budynku nie ma windy.
  • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
  • Przed budynkiem planowane jest (po zakończeniu remontu) wyznaczenie  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

 

 1. Budynek C3, ul. Grunwaldzka 11, 13, Instytut nauk Prawnych

  • Do budynku prowadzą trzy wejścia, dwa od ul. Grunwaldzkiej, po schodach, jedno od strony parkingu, bez schodów. Nie ma podjazdu dla wózków.
  • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Recepcja całodobowa znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.
  • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
  • W budynku nie ma windy.
  • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
  • Za  budynkiem jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

 

 1. Budynek C4, Pl. Ofiar Getta 4,5,5a, Instytut Nauk Prawnych

  • Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno od Pl. Ofiar Getta, bez schodów, drugie od strony parkingu po schodach. Podjazd dla wózków znajduje się na holu, łączy parter niski z parterem wysokim, gdzie znajdują się sale wykładowe.
  • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Recepcja  znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.
  • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
  • W budynku nie ma windy.
  • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
  • Za  budynkiem jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

 

 1. Budynek C5, ul. Siemieńskiego 17 c, Uniwersytecka Składnica Materiałów Archeologicznych.

  • Do budynku prowadzą dwa wejścia, główne bez schodów, drugie od strony parkingu, po schodach z podjazdem.
  • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Nie ma recepcji.
  • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
  • W budynku nie ma windy (budynek parterowy).
  • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu z podjazdem.
  • Za  budynkiem  wyznaczone są tylko 3 miejsce parkingowe dla pracowników (mało miejsca).
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

 

Budynek C7, ul. Marszałkowska 24 a - budynek nieużytkowany, przeznaczony do remontu.

 

 1. Budynek C8, ul. Moniuszki 10, Instytut Archeologii.

  • Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony parkingu, główne i do biblioteki (2 stopnie)
  • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.
  • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
  • W budynku nie ma windy.
  • Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
  • Obok budynku jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

 

INFORMACJA  O  DOSTĘPNOŚCI  ARCHITEKTONICZNEJ  BUDYNKÓW  UR

REJON CICHA

 

 1. Budynek: Dom Studenta „Filon”, Rzeszów, ul. Cicha 4

  • do budynku prowadzą dwa wejścia:
  • od strony ul. Cichej, czynne w godz. 8 – 15
  • od strony ul. Kwiatkowskiego, czynne całą dobę.
  • do wejścia prowadzą chodniki dla pieszych bez utrudnień dla wózków.
  • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
  • w budynku na parter prowadzą schody, przy których jest platforma dla wózków.
  • w budynku są trzy windy.
  • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia mieszkalne na parterze – 4 pokoje.
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
  • przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • w budynku nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 1. Budynek: Dom Studenta „Laura”, Rzeszów ul. Cicha 2

  • do budynku prowadzi jedno wejście: od strony ul. Kwiatkowskiego, czynne całą dobę.
  • do wejścia prowadzi chodnik dla pieszych bez utrudnień dla wózków.
  • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
  • w budynku na parter prowadzą schody, przy których jest podjazd dla wózków utrudniający samodzielne poruszanie się, wjazd i zjazd wyłącznie przy pomocy drugiej osoby, w tym recepcjonisty.
  • w budynku są trzy windy.
  • dla osób na wózkach dostępne są wyłącznie korytarze. Nie ma dostępnych pokoi dla niepełnosprawnych
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
  • przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • w budynku nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 1. Budynek: E4 – Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej, Rzeszów ul. Cicha 2A

  • do budynku prowadzi jedno wejście: od strony ul. Kwiatkowskiego, czynne od  godz. 7 do godz. 21.
  • do wejść prowadzą chodniki dla pieszych bez utrudnień dla wózków.
  • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • wejścia nie jest zabezpieczone bramkami.
  • w budynku jedno wejście prowadzi do windy dostosowanej dla wózków.
  • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia dydaktyczne.
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz dwie toalety na piętrze.
  • przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • w budynku nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 1. Budynek: E5 – Instytut Muzyki, Rzeszów ul. Dąbrowskiego 83

  • do budynku prowadzi wejście od strony ul. Dąbrowskiego, czynne całą dobę.
  • do wejścia prowadzą schody, bez podjazdu dla wózków.
  • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • wejścia nie jest zabezpieczone bramkami.
  • w budynku brak windy dostosowanej dla wózków, na wyposażeniu budynku jest schodołaz dla osoby niepełnosprawnej.
  • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia dydaktyczne.
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
  • przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • w budynku nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

INFORMACJA  O  DOSTĘPNOŚCI  ARCHITEKTONICZNEJ  BUDYNKÓW  UR       

REJON JAŁOWEGO

 

 

 1. Budynek B1, ul. Ks. Jałowego 24

  • do budynku prowadzą dwa wejścia:
  • od strony ul. Ks. Jałowego (wejście główne)
  • i od strony parkingu
  • przy wejściu od strony parkingu znajduje się podjazd dla wózków, a wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych dostępny jest schodołaz gąsienicowy
  • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące
  • portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego
  • wejście nie jest zabezpieczone bramkami
  • w budynku nie ma windy
  • toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na drugim piętrze
  • na wspólnym parkingu przy budynkach B1 i B3 są wyznaczone dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych
  • na ścianie przy drzwiach wejściowych do sal są oznaczenia w alfabecie brajla natomiast nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących
  • nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego

 

 1. Budynek B2, ul. Kasprowicza 1

  • do budynku prowadzą dwa wejścia od strony parkingu
  • od strony wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków
  • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące
  • portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego
  • wejście nie jest zabezpieczone bramkami
  • w budynku nie ma windy
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku
  • przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących
  • nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego

 

 1. Budynek B3, ul.Towarnickiego 3

  • do budynku prowadzą dwa wejścia:
  • od strony ul.Towarnickiego (wejście główne)
  • od strony parkingu
  • od obu wejść prowadzą schody – brak podjazdu dla wózków
  • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące
  • portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego
  • wejście nie jest zabezpieczone bramkami
  • w budynku nie ma windy
  • w budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych
  • na wspólnym parkingu przy budynkach B1 i B3 są wyznaczone dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących
  • nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego

 

 1. Budynek B4, ul. Hoffmanowej 25

  • do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Hoffmanowej
  • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące
  • portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego
  • wejście nie jest zabezpieczone bramkami
  • w budynku nie ma windy
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku
  • przed budynkiem brak miejsca postojowego dla niepełnosprawnych
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących
  • nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego

 

BUDYNEK B5, UL. WYSPIAŃSKIEGO 4 - BUDYNEK PRZEZNACZONY NA MIESZKANIA SŁUŻBOWE DLA PRACOWNIKÓW UR - BUDYNEK NIEPRZYSTOSOWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

 

 

INFORMACJA  O  DOSTĘPNOŚCI  ARCHITEKTONICZNEJ  BUDYNKÓW  UR

REJON PIGONIA- budynki G1, G4 i G5

 

PRZYRODNICZO MEDYCZNE CENTRUM BADAŃ INNOWACYJNYCH UR w Rzeszowie, ul. Warzywna 1A

 

 1. Dostępność architektoniczna budynku G4 PMCBI

  • do budynku prowadzą dwa wejścia:
  • główne od strony ulicy Litawora (wejście główne)
  • i od strony sąsiedniego budynku G5.
  • obydwa wejścia znajdują się na poziomie parteru.
  • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome  i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
  • w budynku znajdują się 3 windy osobowe i 2 urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych.
  • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na poziomie (-1), parterze oraz na piętrach 1, 2, 3, 4
  • w budynku znajduje się podziemny garaż z dostępnymi windami.
  • toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji. Każda wyposażona jest w instalację przywoławczą.
  • przed budynkiem znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • wewnątrz wind znajdują się oznaczenia poziomów budynku w alfabecie brajla.

 

 1. Dostępność architektoniczna budynku G5 PMCBI

  • do budynku G5 prowadzą dwa wejścia:
  • główne 10 stopni schodów  od strony sąsiedniego budynku G4
  • od strony  WSPIA podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz schody 6 stopni. Obydwa wejścia znajdują się na poziomie parteru.
  • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami
  • w budynku znajdują się 2 windy osobowe
  • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na poziomie (-1), parterze oraz na piętrach 1, 2
  • toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji. Każda wyposażona jest w instalację przywoławczą.
  • przed budynkiem znajduje się 1 miejsce parkingowe.
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • wewnątrz wind znajdują się oznaczenia poziomów budynku w alfabecie brajla.

 

 1. Dostępność architektoniczna budynku G1 BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO w Rzeszowie, ul. Stanisława Pigonia 8

  • do budynku prowadzą dwa wejścia:
  • główne od ulicy Pigonia
  • i od strony parkingu, z rampą do rozładunku i załadunku.
  • do wejścia głównego na poziomie parteru prowadzą schody, które mają 11 stopni oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
  • do drugiego wejścia od strony parkingu prowadzą 11 stopniowe schody.
  • budynek nie posiada systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące.
  • w budynku G1 znajduje się 1 winda osobowa bez systemu dźwiękowego.
  • toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i na I piętrze . Każda wyposażona jest w instalację przywoławczą.
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych

 

INFORMACJA  O  DOSTĘPNOŚCI  ARCHITEKTONICZNEJ  BUDYNKÓW  UR

REJON REJTANA        

                                                                              

 1. Budynek A1, al. Tadeusza Rejtana 16c

  • do budynku prowadzą cztery wejścia:
  • od Al. Rejtana jedno wejście ze schodami (wejście główne)
  • od strony południowej jedno wejście ze schodami
  • od ul. Pigonia jedno wejście dla osób niepełnosprawnych na wózkach,
  • od strony zachodniej wejście ze schodami.
  • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
  • w budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych przy wejściu od ulicy Pigonia.
  • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1,2.3 i poziom -1.
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.
  • przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • w budynku są oznaczenia w alfabecie brajla i oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 1. Budynek A4, ul. prof. Stanisława Pigonia 6

  • do budynku prowadzą dwa wejścia:
  • od strony wschodniej  jedno wejście ze schodami
  • od strony północnej jedno wejście dla osób niepełnosprawnych na wózkach.
  • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
  • w budynku nie ma windy.
  • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1,2,3,4 (dostęp na piętra przy użyciu schodołaza gąsienicowego).
  • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.
  • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • W budynku nie ma oznaczenia w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 1. Budynek A2, ul. Kopisto 2A

  • do budynku prowadzą dwa wejścia:
  • od ulicy Kopisto, do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
  • od strony północnej, do wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.
  • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
  • w budynku nie ma windy, lecz jest wyposażony w schodołaz gąsienicowy do wózków.
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.
  • przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 1. Budynek A3, al. mjr. Wacława Kopisto 2 B

  • do budynku prowadzi wejście od strony południowej- al. mjr. Wacława Kopisto
  • do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
  • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
  • w budynku jest winda.
  • dla osób na wózkach, dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz piętrach 1,2,3.
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.
  • przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • w budynku są oznaczenia w alfabecie brajla dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 1. Budynek: Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, Bud. A5, ul. Leszka Czarnego 4.

  • do budynku prowadzą dwa wejścia:
  • od strony wschodniej- ul. Leszka Czarnego
  • od strony zachodniej.
  • do wejścia prowadzą: schody oraz od strony wschodniej znajduje się przy schodach, urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych z zewnątrz na poziom -1. Z poziomu -1 przemieszczanie osób niepełnosprawnych między kondygnacjami, możliwe wyłącznie-windą wewnętrzną.
  • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
  • w budynku jest winda.
  • dla osób na wózkach, dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz piętrach -1,+1.
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.
  • przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • do budynku i niektórych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 1. Kompleks Budynków A-0 ul. Prof. Stanisława Pigonia 1.

  • do budynku prowadzą dwa wejścia:
  • główne: od strony południowej i od strony północnej
  • oraz dwa wejścia mniejsze od strony południowej i wschodniej.
  • do wejść mniejszych prowadzą schody(4 stopnie).
  • w skład Kompleksu wchodzi Budynek B-4 – Centrum Modelowania Komputerowego do którego prowadzi wejście główne od strony północnej oraz wejście boczne od strony południowej – bez schodów.
  • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • wejścia nie są zabezpieczone barierkami.
  • w budynku znajdują się windy osobowe i towarowe.
  • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1, 2, 3 i garaż podziemny.
  • toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji.
  • przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 6 miejsc parkingowych w garażu podziemnym.
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystentem i psem przewodnikiem.
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumaczenia migowego.

 

 

INFORMACJA  O  DOSTĘPNOŚCI  ARCHITEKTONICZNEJ  BUDYNKÓW  UR

REJON ZALESIE

 

 1. Budynek: D1 w Rzeszowie, ul. Ćwiklińskiej 2

  • do budynku prowadzi sześć wejść:
  • od strony ul Ćwiklińskiej i Zelwerowicza
  • do jednego wejścia prowadzą schody a do pozostałych wejścia są na równo z terenem
  • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i niedowidzące
  • recepcja znajduje się po prawej stronie głównego wejścia do budynku
  • wejścia nie są zabezpieczone bramkami
  • w budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych (jedynie w skrzydle C) oraz urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych (schodołaz)
  • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz 1,2,3 i 4 piętro w skrzydle C
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze głównej części budynku
  • przy budynku wyznaczono 4 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 

 1. Budynek: D2 w Rzeszowie, ul. Ćwiklińskiej 1A

  • do budynku prowadzą dwa wejścia:
  • od strony ul Ćwiklińskiej
  • od strony budynku D3
  • do obydwu wejść prowadzą schody do wejścia od budynku D3 prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych
  • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i niedowidzące
  • recepcja znajduje się po lewej stronie głównego wejścia do budynku
  • wejścia nie są zabezpieczone bramkami
  • w budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych
  • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze
  • toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku
  • przy budynku wyznaczono 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 

 1. Budynek: D3 w Rzeszowie, ul. Ćwiklińskiej 1A

  • do budynku prowadzi 3 wejścia: od strony ul Ćwiklińskiej
  • do jednego wejścia znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, a pozostałe wejścia są na równo z terenem
  • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i niedowidzące
  • recepcja znajduje się po lewej stronie głównego wejścia do budynku
  • wejścia nie są zabezpieczone bramkami
  • w budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych oraz 2 platformy schodowe w jednej z części budynku
  • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz 1,2,3 piętro budynku
  • toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze głównej części budynku
  • przy budynku wyznaczono 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 

 1. Budynek: D4 Dom Nauczyciela Akademickiego w Rzeszowie, ul. Ćwiklińskiej 2A

  • do budynku prowadzą trzy wejścia: od strony ul Ćwiklińskiej
  • do jednego wejścia znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, a do pozostałych wejść prowadza schody
  • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i niedowidzące
  • w budynku nie ma recepcji
  • wejścia nie są zabezpieczone bramkami
  • w budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych
  • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze
  • toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku
  • przy budynku wyznaczono 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 

 1. Budynek: D5 Dom Studencki MERKURY w Rzeszowie, ul. Ćwiklińskiej 2B

  • do budynku prowadzą trzy wejścia: od strony ul Ćwiklińskiej
  • do dwóch wejść prowadzą schody, a jedno z wejść jest równo z terenem
  • recepcja znajduje się po prawej stronie głównego wejścia do budynku
  • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i niedowidzące
  • wejścia nie są zabezpieczone bramkami
  • w budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych
  • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze
  • toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku
  • przy budynku wyznaczono 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

 

 1. Budynek: D6 Dom Studencki HILTON w Rzeszowie, ul. Ćwiklińskiej 2C

  • do budynku prowadzą trzy wejścia: od strony ul Ćwiklińskiej
  • do dwóch wejść prowadzą schody, a jedno z wejść jest równo z terenem
  • recepcja znajduje się po prawej stronie głównego wejścia do budynku
  • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i niedowidzące
  • wejścia nie są zabezpieczone bramkami
  • w budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych
  • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze
  • toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku
  • przy budynku wyznaczono 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

 

 1. Budynek: D7 w Rzeszowie, ul. Zelwerowicza 8B

  • do budynku prowadzą dwa wejścia: od strony ul. Zelwerowicza
  • obydwa wejścia są na równo z terenem
  • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i niedowidzące
  • recepcja znajduje się po lewej stronie głównego wejścia do budynku
  • wejścia nie są zabezpieczone bramkami
  • w budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych
  • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz 1,2 piętra budynku
  • toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze i 1 oraz 2 piętrze budynku
  • przy budynku wyznaczono 4 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 

 1. Budynek: D12 w Rzeszowie, ul. Zelwerowicza 8C

  • do budynku prowadzą dwa wejścia: od strony ul. Zelwerowicza
  • obydwa wejścia są na równo z terenem
  • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i niedowidzące
  • recepcja znajduje się po prawej stronie głównego wejścia do budynku, w połowie korytarza
  • wejścia nie są zabezpieczone bramkami
  • w budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych
  • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz 1 piętrze budynku
  • toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze i 1 piętrze budynku
  • przy budynku wyznaczono 4 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 

 1. Budynek: D11 w Rzeszowie, ul. Ćwiklińskiej 2E

  • do budynku prowadzi jedno wejście : od strony ul. Ćwiklińskiej
  • obydwa wejścia są na równo z terenem
  • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i niedowidzące
  • recepcja znajduje się po prawej stronie głównego wejścia do budynku
  • wejścia nie są zabezpieczone bramkami
  • w budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych
  • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz 1 piętra budynku
  • toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku
  • przy budynku wyznaczono 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 

 

INFORMACJA  O  DOSTĘPNOŚCI  ARCHITEKTONICZNEJ  BUDYNKÓW  UR

REJON  WERYNIA

 

 1. W1 Pałac, Werynia 502 (budynek wyłączony z użytkowania)

  • do budynku prowadzą trzy wejścia:
  • od strony wschodniej , południowej i północnej
  • budynek trójkondygnacyjny, podpiwniczony
  • przy wejściach od strony północnej i południowej są schody  
  • brak podjazdu dla wózków
  • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
  • recepcja znajduje się na parterze, przy wejściu od strony północnej.
  • wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
  • piwnica, parter, piętro i strych są połączone schodami.
  • w budynku nie ma windy.
  • w piwnicy znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
  • przed budynkiem jest wyznaczony parking z kostki brukowej, (z możliwością wyznaczenia miejsca dla osoby niepełnosprawnej)
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
  • nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

 

 1. Budynek W2, Werynia 2 - sala Centrum Eksperymentalne

  • do budynku prowadzą dwa wejścia bez schodów:
  • od strony północnej  i zachodniej . Nie ma podjazdu dla wózków
  • budynek parterowy
  • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
  • brak recepcji
  • wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
  • w budynku nie ma windy.
  • brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
  • za budynkiem od strony wschodniej jest wyznaczony parking z płyt betonowych (z możliwością wyznaczenia miejsca dla osoby niepełnosprawnej.
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. (nie powinno się wprowadzać zwierząt - laboratorium)
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
  • nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

 

 1. Budynek W3, Werynia 2a - sala operacyjna (chwilowo całkowicie niedostępny dla osób niepełnosprawnych z powodu budowy zwierzętarni)

  • do budynku prowadzą dwa wejścia bez schodów:
  • od strony wschodniej i południowej.  Nie ma podjazdu dla wózków
  • budynek parterowy
  • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • brak recepcji
  • wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
  • w budynku nie ma windy.
  • brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
  • przed budynkiem jest wyznaczony parking z płyt betonowych. (z możliwością wyznaczenia miejsca dla osoby niepełnosprawnej.
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. (nie powinno się wprowadzać zwierząt - sala operacyjna)
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

 

 1. Budynek W4, Werynia 503

  • do budynku prowadzi jedno wejście bez schodów, od strony wschodniej. Nie ma podjazdu dla wózków.
  • budynek parterowy
  • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
  • brak recepcji
  • wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
  • w budynku nie ma windy.
  • brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
  • budynek z żadnej strony nie ma utwardzonego parkingu.
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
  • nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

 

 1. Budynek W5, Kolbuszowa, ul. Sokołowska 26 (Budynek obecnie nieużytkowany)

  • do budynku prowadzą trzy wejścia, 2 od strony wschodniej jedno od strony północnej.
  • budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony
  • przy wejściu od strony wschodniej znajduje się podjazd dla wózków osób niepełnosprawnych
  • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
  • brak recepcji
  • wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
  • piwnica, parter i piętro są połączone schodami.
  • w budynku nie ma windy.
  • na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
  • przed budynkiem jest wyznaczony parking betonowy . (z możliwością wyznaczenia miejsca dla osoby niepełnosprawnej.
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
  • nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.

 

 1. Budynek W7, Werynia 504/2

  • do budynku prowadzi jedno wejście od strony wschodniej.   
  • budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony
  • brak podjazdu dla wózków
  • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
  • brak recepcji
  • wejście nie są zabezpieczone bramkami.
  • piwnica, parter i piętro są połączone schodami.
  • w budynku nie ma windy.
  • brak toalety dla osób niepełnosprawnych
  • budynek z żadnej strony nie ma utwardzonego parkingu
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
  • nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.