HRS4R UR

HR Excellence in Research

 

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych to opublikowany 11 marca 2005 r. zbiór zasad zaleconych instytucjom naukowo-badawczym przez Komisję Europejską (Recommendation of the European Commission 2005/251/EC) mających na celu zapewnienie przyjaznych warunków pracy i rozwoju kariery naukowej oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych. Zasady zawarte w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych  adresowane są do naukowców, pracodawców oraz podmiotów finansujących badania naukowe, działających w sektorze publicznym i prywatnym i mają na celu zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w Europie.

W kwietniu 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznało, że powszechne wprowadzenie Karty i Kodeksu jest ważne dla polskiej nauki, gdyż wspiera proces integracji europejskiej a także pozwala na stworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej w zakresie tworzenia atrakcyjnego dla naukowców środowiska pracy, a także przestrzegania norm etycznych zarówno w relacjach zawodowych, jak i w prowadzeniu badań naukowych.

Po analizie treści dokumentu Uniwersytet Rzeszowski (UR), reprezentowany przez JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Sylwestra Czopka, w dniu 8 lutego 2021 r. wyraził swoje poparcie dla zaleceń Komisji Europejskiej nr 2005/251/EC, wskazując zbieżność zasad Europejskiej Karty Naukowca (Karta) i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych (Kodeks), ze strategią rozwoju Uczelni.

11 lutego 2021 r. Komisja Europejska poinformowała Uniwersytet Rzeszowski o wszczęciu procedury mającej na celu włączenie naszej Uczelni do grona jednostek naukowych popierających zapisy Karty i Kodeksu.

HR Excellence in Research przyznane UR!

11 maja 2022 r. Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi Rzeszowskiemu prestiżowe logo „HR Excellence in Research”.

Uzyskanie tego wyróżnienia było możliwe dzięki zaangażowaniu społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu w żmudny proces weryfikacji wdrożonych rozwiązań związanych z zasadami Europejskiej Karty Naukowca.

Wyróżnienie to przyznaje się instytucjom, które przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności warunków pracy naukowców w Unii Europejskiej i zapewniają pracownikom przejrzysty proces rekrutacji, stabilności zatrudnienia oraz możliwości rozwoju kariery zawodowej.

Wyróżnienie „HR Excellence in Research” zostało przyznane na 2 lata, po których nastąpi ponowna ewaluacja działań i standardów związanych z warunkami pracy i rekrutacji.

W oficjalnym zawiadomieniu można przeczytać, że „From now on, you can use the 'HR Excellence in Research' award to promote the stimulating and favorable work environment for researchers in your institution.

Czym jest

Europejska Karta Naukowca ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i/lub grantodawców. Karta ma na celu zapewnienie, aby charakter stosunków między naukowcami i ich pracodawcami lub grantodawcami sprzyjał osiągnięciu pozytywnych wyników w zakresie tworzenia, przekazywania, wymiany oraz rozpowszechniania wiedzy oraz rozwoju technologicznego, a także rozwojowi kariery pracowników naukowych. Karta uznaje  także  wartość wszelkiego typu form mobilności będącej środkiem do dalszego rozwoju zawodowego naukowców.

Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych obejmuje ogólne zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy i/lub grantodawcy przy mianowaniu lub rekrutacji naukowców. Zasady i wymagania, o których mowa, powinny zagwarantować przestrzeganie  takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów,

w szczególności mając na względzie rozwój atrakcyjnego, otwartego oraz zrównoważonego europejskiego rynku pracy dla naukowców, a także uzupełniają zasady i wymagania określone w Europejskiej Karcie Naukowca. Instytucje oraz pracodawcy przestrzegający Kodeksu Postępowania będą otwarcie wywiązywać się ze zobowiązania do postępowania  w sposób odpowiedzialny i godny szacunku oraz zapewnią naukowcom sprawiedliwe warunki ramowe z wyraźnym zamiarem wniesienia wkładu w rozwój Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Tekst karty

Podstawa prawna

Uzasadnieniem implementacji postanowień Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych jest Artykuł 32 Umowy Grantowej (Grant Agreement) zatytułowany "Recruitment and working conditions for researchers", który zobowiązuje beneficjentów wszystkich finansowanych projektów w ramach programu Horyzont 2020 do podjęcia wszelkich starań, aby wdrożyć zasady zawarte Karcie i Kodeksie.

ARTICLE 32 — RECRUITMENT AND WORKING CONDITIONS FOR RESEARCHERS.

32.1 Obligation to take measures to implement the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. The beneficiary must take all measures to implement the principles set out in the Commission Recommendation on the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers 41, in particular regarding:

 • working conditions;
 • transparent recruitment processes based on merit, and
 • career development.

The beneficiary must ensure that researchers and third parties involved in the action are aware of them. 32.2 Consequences of non-compliance.

If the beneficiary breaches its obligations under this Article, the [Commission][Agency] may apply any of the measures described in Chapter 6. 41 Commission Recommendation (EC) No 251/2005 of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (OJ L 75, 22.03.2005, p. 67).

Bezpośrednie korzyści dla Uczelni z posiadania logo HR Excellence in Research

 • Premiowanie jednostki naukowej w międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej w Programie Ramowym Unii Europejskiej HORYZONT 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji;
 • Premiowanie jednostki naukowej w krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Premiowanie jednostki naukowej w konkursach i programach finansowania nauki MNiSW;
 • Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych w 2017 r. będzie przyznawał odpowiednią liczbę punktów (punkt 16 ankiety – Informacja o najważniejszych osiągnięciach jednostki w okresie, którego dotyczy ankieta w zakresie pozostałych efektów działalności naukowej lub działalności w zakresie sztuki);
 • Prestiż i wyróżnienie dla Uczelni jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze warunki pracy przy realizacji działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (B+R), zgodne z europejskimi standardami;
 • Znaczący wzrost poziomu atrakcyjności zatrudnienia na Uczelni, stwarzającej przyjazne środowisko pracy naukowej i respektującej transparentne zasady przy rekrutacji pracowników;

Lista polskich instytucji wyróżnionych logiem HR

Etapy wdrażania Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych w Uniwersytecie Rzeszowskim

Faza inicjacji trwająca do 30 września 2021

 • deklaracja poparcia jednostki dla zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych
 • Zarządzenia Rektora UR nr 23/2021 z 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Uniwersytecie Rzeszowskim
 • analiza luk (przegląd braków w obowiązujących w jednostce regulacji prawnych oraz procedur tzw. dobrych praktyk,  badanie ankietowe stanu aktualnego)
 • sprawdzenie  zgodności obowiązujących w jednostce regulacji prawnych oraz procedur z Pakietem OTM-R (otwartą, przejrzystą i merytoryczną rekrutację naukowców)
 • opracowanie kompleksowego planu działań pozwalających na zintegrowanie/dostosowanie procedur funkcjonujących na UR z zapisami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych
 • powołanie zespołu monitorującego Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Uniwersytecie Rzeszowskim
 • przygotowanie  listy kontrolnej OTM-R

Faza wdrożenia trwająca do 30 grudnia 2022

 • wdrażanie planu działań naprawczych oraz doskonalących pozwalających na zintegrowanie/dostosowanie procedur funkcjonujących na UR z zapisami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych
 • śródokresowa ocena stopnia implementacji planu działań naprawczych oraz doskonalących pozwalających na zintegrowanie/dostosowanie procedur funkcjonujących na UR z zapisami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych przez zespół monitorujący po upływie 12 miesięcy od jego zatwierdzenia
 • dalsza implementacja planu lub jego korekta

Faza przyznania i utrzymania loga HR Excellence in Research

 • przyznanie loga HR przez zespół wizytujący Komisji Europejskiej  (do 36 miesięcy od pełnej implementacji planu działań naprawczych oraz doskonalących pozwalających na zintegrowanie/dostosowanie procedur funkcjonujących na UR z zapisami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych od deklaracja poparcia jednostki dla zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych)
 • realizacja  procedur funkcjonujących na UR zgodnie z zapisami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych od deklaracja poparcia jednostki dla zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych
 • śródokresowa ocena zasad przestrzegania Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych w UR i decyzja o utrzymaniu lub odmowie loga HR na podstawie samooceny
 • aktualizacja lub dalsze doskonalenie procedur funkcjonujących na UR zgodnie z zapisami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych od deklaracja poparcia jednostki dla zapisów Europejskiej Karta Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych
 • do 36 miesięcy śródokresowej samooceny procedur funkcjonujących na UR z zapisami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych od deklaracja poparcia jednostki dla zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych ponowna ocena Komisji Europejskiej