Stypendium - Doktorant NCN - ST5 - 17.03.2022

Konkurs o stypendium naukowe w ramach realizacji projektu OPUS 13 NCN (UMO-2017/25/B/ST5/00497) pt. „Efekt synergii zmiennego pola magnetycznego i konwersji promieniowania elektromagnetycznego z zakresu I i II optycznej bramki biologicznej na ferrytowych materiałach nanostrukturalnych dla nowoczesnych termicznych terapii chorób neoplastycznych”

Data ogłoszenia: 17 marca 2022 r.

Termin składania ofert: 04 kwietnia 2022 r. (do godziny 15:00)

Data rozstrzygnięcia konkursu: 11 kwietnia 2022 r.

Liczba stanowisk: 1

Słowa kluczowe: hipertermia, nanomateriały, ferryty, konwersja energii, pole magnetyczne, promieniowanie podczerwone, nowotwory

Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie badawczym pt. „Efekt synergii zmiennego pola magnetycznego i konwersji promieniowania elektromagnetycznego z zakresu I i II optycznej bramki biologicznej na ferrytowych materiałach nanostrukturalnych dla nowoczesnych termicznych terapii chorób neoplastycznych”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/25/B/ST5/00497) w Katedrze Biotechnologii, Instytut Biologii i Biotechnologii, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski.

Opis zadań

Do zadań stypendysty-doktoranta będzie należało: synteza nanomateriałów z rodziny ferrytów za pomocą techniki dekompozycji termicznej, określenie podstawowych właściwości fizykochemicznych uzyskanych materiałów za pomocą takich technik badawczych jak XRD, FTIR-ATR, TEM, wyznaczanie stężenia nanocząstek w zawiesinach, przeprowadzanie eksperymentów związanych z konwersją promieniowania podczerwonego i zmiennego pola magnetycznego na energię cieplną i określenie jej efektywności. Do zadań należeć będą analiza danych, przygotowywanie raportów oraz aktywne uczestnictwo w publikowaniu wyników badań.

Wymagania

Ukończone studia wyższe II stopnia na kierunku chemia lub biotechnologia i potwierdzony status uczestnika studium doktoranckiego bądź szkoły doktorskiej w dyscyplinie nauki chemiczne. Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację w mowie i piśmie, umiejętność wyszukiwania informacji naukowej oraz przygotowanie doniesień naukowych. Motywacja do pracy laboratoryjnej w projekcie połączona z umiejętnością aktywnego rozwiązywania problemów naukowych.

Wymagane jest doświadczenie w zakresie syntezy nanomateriałów w rozpuszczalnikach organicznych, dobra znajomość podstawowych technik laboratoryjnych stosowanych w syntezie chemicznej wraz z doświadczeniem w pracy laboratoryjnej (potwierdzone staże, stypendia zagraniczne, udział w projektach badawczych, statutowych certyfikaty itp.). Samodzielność, łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość i gotowość do pracy w interdyscyplinarnym otoczeniu.

Warunki zatrudnienia

Stypendium naukowe dla doktoranta w wysokości 4000 zł miesięcznie zostanie przyznane na okres 3 miesięcy i będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy stypendystą-doktorantem a Jego Magnificencją Rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Stypendium może być przyznane osobie, która w momencie zatrudnienia udokumentuje posiadanie statusu doktoranta. Szczegółowe zasady regulujące sposób przyznawania stypendiów opublikowane są na stronie https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/koszty-w-projektach/stypendia-naukowe/zasady-przyznawania-wyplaty-stypendiow-2. Preferowany termin zatrudnienia -1 maja 2022 roku.

Wymagane dokumenty

Życiorys, wniosek o przyznanie stypendium skierowany do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego zawierający informacje o: dotychczasowych osiągnięciach naukowych, w tym publikacjach w wydawnictwach naukowych, doświadczeniu naukowym (zdobytym w kraju lub za granicą), warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w konferencjach i realizacji projektów badawczych, otrzymanych wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach. Dokumentację potwierdzającą informacje zawarte we wniosku, tj. poświadczenie statusu doktoranta, dyplomy, kopie artykułów naukowych (pierwsza strona), certyfikaty, itp.

Prosimy o dołączenie oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.)". Zgłoszenia w formie elektronicznej prosimy kierować na adres e-mail: rpazik@ur.edu.pl z tytułem „Konkurs Opus 13 stypendium-doktorant”.

Wyselekcjonowani Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną. Wstępny termin rozmów kwalifikacyjnych: 8 kwietnia 2022 r.

Dodatkowych informacji udziela dr hab. Robert Pązik Prof UR, e-mail: rpazik@ur.edu.pl

Wynik konkursu: mgr inż. Magdalena Kulpa-Greszta