Ocena Ryzyka Zawodowego

 

Zasady sporządzania, aktualizowania i informowania pracowników o ryzyku zawodowym na stanowisku pracy w Uniwersytecie Rzeszowskim reguluje  ZARZĄDZENIE Nr 39/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 01.06.2017 w sprawie: dokonywania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Uniwersytecie Rzeszowskim (dokument dostępny po wcześniejszym zalogowaniu).

 

Ryzyko zawodowe - prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

 

Ocena ryzyka zawodowego - proces analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczania jego dopuszczalności

 

Przez cały czas aktywności zawodowej pracownik jest narażony na wpływ czynników niebezpiecznych, uciążliwych i szkodliwych, które mogą w negatywny sposób wpłynąć na jego stan zdrowia, doprowadzić do wypadku lub obniżyć sprawność fizyczną i psychiczną. Skuteczność podejmowanych przez pracodawców działań eliminujących lub ograniczających zagrożenia uzależnione jest od zidentyfikowania wszystkich zagrożeń.

 

W związku z ryzykiem zawodowym występującym w środowisku pracy Pracodawca jest zobowiązany:

 • oceniać i dokumentować ryzyko związane z wykonywaną pracą,
 • stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
 • informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • informować pracowników o zasadach ochrony przed istniejącymi zagrożeniami.

 

Działania te podejmowane są w celu:

 • identyfikacji zagrożeń występujących w środowisku pracy,
 • uświadomieniu pracownikom zagrożeń występujących na ich stanowisku pracy,
 • określeniu środków ochrony jakie powinny być zastosowane w celu zabezpieczenia pracowników przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy,
 • uświadomieniu pracownikom celowości stosowania środków ochronnych,
 • ciągłej poprawy warunków pracy, w sposób zwiększający bezpieczeństwo.

 

Po dokonaniu oceny ryzyka zawodowego należy podjąć działania mające na celu likwidację lub ograniczanie wpływu na pracownika zidentyfikowanych zagrożeń.

 

Po wprowadzeniu w życie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko związane z występującym zagrożeniem, zalecana jest ponowna ocena ryzyka, przy uwzględnieniu zastosowanych środków ochrony, w celu wykazania zasadności ich stosowania oraz skuteczności.

 

Końcowym efektem procesu oceny ryzyka zawodowego jest sporządzenie karty oceny ryzyka zawodowego, która powinna zawierać następujące informacje:

 • opis stanowiska pracy, gdzie zostaną wyszczególnione: stosowane materiały, narzędzia i maszyny, zadania wykonywane na stanowisku pracy, występujące w środowisku pracy czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe, osoby pracujące na danym stanowisku
 • wyniki oceny ryzyka dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia w środowisku pracy
 • niezbędne środki ochronne
 • data dokonania oceny oraz podpis osoby, dokonującej ocenę ryzyka zawodowego.

 

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza zespól, w skład którego powinni wchodzić:

 • kierownik jednostki organizacyjnej, w której przeprowadzana jest ocena ryzyka zawodowego – przewodniczący;
 • pracownik Inspektoratu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej;
 • Społeczny Inspektor Pracy UR
 • inne osoby, których wiedza i doświadczenie zawodowe mogą  być pomocne w ocenie ryzyka na określonym stanowisku pracy.

 

Pracodawca zatwierdza sporządzoną przez zespół,  ocenę ryzyka zawodowego. Każdy pracownik musi być poinformowany o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Może się to odbyć:

 • podczas wstępnego lub okresowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • podczas instruktażu stanowiskowego
 • przekazując pracownikowi dokument oceny ryzyka zawodowego

 

Ocena ryzyka powinna zostać zaktualizowana w przypadku:

 • zmian technologicznych w procesie pracy
 • zmian w prawie jeśli wnoszą one zmiany do oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska
 • zmian w stosowanych środkach ochrony
 • po każdej sytuacji wystąpienia wypadku na danym stanowisku

 

Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzać każdorazowo w przypadku pojawienia się nowych stanowisk pracy .