Projekt: Międzynarodowa konferencja naukowa: "Multifunctional farming: landscape, people, food, and ecology"

Projekt nr KONF/SP/0127/2023/01 pt. „Międzynarodowa konferencja naukowa: "Multifunctional farming: landscape, people, food, and ecology"

 

Termin realizacji: 01.12.2023 – 30.11.2025

Kwota finansowania projektu wynosi: 128 796,24 zł.

Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Bobiec, profesor UR

 

Przedmiotem projektu jest organizacja międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej, której zasadniczym celem jest przedstawienie “wielofunkcyjnego rolnictwa” jako systemu służącego zaspokojeniu wielorakich potrzeb człowieka i uwzględniającego naturalne zróżnicowanie środowiska przyrodniczego.

Wielofunkcyjne rolnictwo kształtuje wielowymiarową przestrzeń wzajemnych powiązań człowieka i przyrody, których ignorowanie doprowadziło do przyjęcia paradygmatu fałszywego dualizmu “natura - kultura”. Jedną z konsekwencji tego podziału jest przeciwstawienie ochrony środowiska, ochrony przyrody rolnictwu, zaliczonemu do czynników zagrożenia. Deficyt zainteresowania pozytywnym znaczeniem rolnictwa (nie tylko jako “złem koniecznym”, zapewniającym nam żywność), jest jedną z przyczyn marginalizacji rolnictwa wielofunkcyjnego, a szczególnie małego samowystarczalnego gospodarstwa rodzinnego.

 

Cele szczegółowe i efekty projektu

  1. Kontekst naukowy

- Rozwój potencjału naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego jako dojrzałego ośrodka badawczego i

akademickiego, kreującego interdyscyplinarne inicjatywy naukowe o wymiarze międzynarodowym, wspierające rozwój obszarów wiejskich – przestrzeni symbiozy kultury i natury, której wyrazem jest wielofunkcyjne gospodarstwo rolne.

- Wzmocnienie znaczenia akademickiego ośrodka rozwojowo-kształceniowego, tworzonego w ramach współpracy Uniwersytetu Rzeszowskiego i spółki rolno-spożywczej “Chmielnik Zdrój”.

- Wydanie książki abstraktów

- Wydanie monografii naukowej – kolekcji najlepszych, prezentowanych na konferencji prac. - międzynarodowe, zapewniające recenzje wydawnictwo Open Access (np. Routledge)

  1. Kontekst krajowy

Uświadomienie znaczenia tradycyjnego modelu polskiego gospodarstwa wiejskiego i ukazanie korzyści z wykorzystania go jako inspiracji dla działań na rzecz rewitalizacji ekologicznej wiejskich krajobrazów powiązanej z rozwojem gospodarczym oraz zachowaniem bogactwa kulturowego.

  1. Kontekst międzynarodowy

Integracja wysiłków na rzecz zachowania i rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa, w tym głównie opartego na niewielkich, samodzielnych gospodarstwach rodzinnych, jako fundamentalnego czynnika bezpieczeństwa i suwerenności żywnościowej oraz wielu, niezbędnych człowiekowi świadczeń ekosystemowych, w tym bogactwa biologicznego, ochrony klimatu, jaki i poczucia kulturowej tożsamości.

  1. Zaproponowanie zestawu (listy) najpoważniejszych zagrożeń oraz najpilniejszych działań - w skali regionu, Europy i w skali globalnej - związanych z badaniami naukowymi, szeroko rozumianą praktyką rolniczą jak i kształtowaniem warunków wpływających na rolnictwo i jego kontekst ekologiczny i społeczny; przyjęcie ram tematycznych i organizacyjnych kolejnej edycji konferencji.
  1. Skuteczne komunikowanie efektów konferencji społeczeństwom oraz ośrodkom decyzyjnym.