Dział Organizacyjno-Prawny

 

Dział Organizacyjno-Prawny
al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 872 29 09
       +48 17 872 11 23
       +48 17 872 10 93
       +48 17 872 12 87
e-mail: [email protected]

 

WITAMY W SERWISIE INFORMACYJNYM
DZIAŁU ORGANIZACYJNO - PRAWNEGO
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Dział Organizacyjno-Prawny funkcjonuje w oparciu o zarządzenie nr 6/2003 Rektora UR z dnia 20 stycznia 2003 r.  w sprawie stosowania w UR ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.(Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz.664 z późn. zmianami) o zamówieniach publicznych.

 

SKŁAD OSOBOWY:

PLIKI DO POBRANIA:

 

PODSTAWOWY ZAKRES CZYNNOŚCI DZ. ORGANIZACYJNO - PRAWNEGO (STAN AKTUALNY)

 1. Prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami Uczelni (zbycie, najem, dzierżawa, sprzedaż) odpowiadając za przestrzeganie związanych z obrotem procedur, określonych w przepisach prawa ogólnie obowiązujących i w Statucie UR.
 2. Prowadzenie zbioru aktów notarialnych, odpisów z ksiąg wieczystych i innych dokumentów geodezyjno -kartograficznych poświadczających strukturę własnościową nieruchomości.
 3. Prowadzenie zbioru umów i porozumień niosących skutki administracyjno-gospodarcze, których stroną jest UR.
 4. Przygotowanie projektów umów dzierżawy i najmu nieruchomości UR przez podmioty zewnętrzne.
 5. Sporządzanie okresowych deklaracje podatku rolnego i sprawozdań z oddziaływania na środowisko.
 6. Opracowanie miesięcznych wykazów wynajmowanych nieruchomości w celu naliczenia przez Kwesturę podatku od nieruchomości.
 7. Opracowanie SIWZ oraz wniosków o zamówienia publiczne dotyczące: dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości i higieny, dozorowania i monitoringu obiektów, sprzątania budynków w tym monitoringu PPOŻ, odbioru nieczystości stałych, ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, usług konserwacyjnych, łączności telekomunikacyjnej dla wszystkich jednostek UR. Rozlicza w kontakcie z ubezpieczycielami powstałe szkody majątkowe i komunikacyjne.
 8. Wdrażanie procedur związanych z dostawą usług i materiałów o wartości nie przekraczającej 14 tys. EUR (zapytania ofertowe , umowy z oferentami) dotyczące spraw administracyjnych.
 9. Prowadzenie ewidencji kwartalnych kosztów związanych z utrzymaniem budynków UR.
 10. Koordynacja działań zmierzających do zabezpieczenia potrzeb łączności telekomunikacyjnej, nadzór nad pracę konserwatorów sieci telefonicznej, wstępne rozliczenie faktur za rozmowy telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe.
 11. Prowadzenie centralnej ewidencji pieczęci służbowych, zamawianie i likwidacja zbędnych pieczątek służbowych.
 12. Zamawianie materiałów biurowych dla działów administracji centralnej i wstępne rozliczanie faktur wg dowodów dostaw.
 13. Prowadzenie niezbędnych czynności formalno-dokumentacyjne związanych z przydziałem mieszkań z zasobu Gminy M. Rzeszowa dla kadry naukowo-dydaktycznej.
 14. Nadzór nad pracą Kancelarii Głównej UR.