Statut Uniwersytetu Rzeszowskiego

Przepisy porządkowe dotyczące organizowania zgromadzeń

§ 102

  1. Pracownicy i studenci UR organizujący zgromadzenie na terenie i w lokalach UR muszą uzyskać zgodę Rektora.
  2. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy złożyć Rektorowi na piśmie co najmniej na dwadzieścia cztery godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia. W przypadkach uzasadnionych nagłością sprawy Rektor może przyjąć zawiadomienie w krótszym terminie.
  3. Zawiadomienie musi zawierać:
  1. imiona i nazwiska, funkcje oraz adresy osób, które zwołują zgromadzenie bądź są odpowiedzialne za jego przeprowadzenie, w tym przewodniczącego zgromadzenia,
  2. dokładne wskazanie miejsca i terminu zgromadzenia,
  3. cel bądź program zgromadzenia.
  1. Organizator zgromadzenia odpowiada za jego przebieg.
  2. Rektor może delegować na zgromadzenie swego przedstawiciela, który ma prawo, po uprzedzeniu organizatorów, rozwiązać zgromadzenie, jeśli przebiega ono z naruszeniem przepisów prawa lub nie jest realizowany na nim cel bądź program zgromadzenia.
  3. Pracownicy i studenci UR, którzy przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić w organizowaniu zgromadzenia, zakłócają jego przebieg, nie podporządkowują się zarządzeniom przewodniczącego zgromadzenia lub przedstawiciela Rektora albo też zwołują zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia lub zgody Rektora, podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od innych rodzajów odpowiedzialności prawnej.