Wydział Sztuki

KRASNE, 14.10.2008

OGŁOSZENIE WYBORCZE

W DNIU 23.10.2008 r. CZWARTEK O GODZ. 14.15
W AULI WYDZIAŁU SZTUKI W KRASNEM ODBĘDĄ SIĘ WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
DO WYDZIAŁOWEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW WYDZIAŁU SZTUKI UR W GRUPIE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NIEPOSIADAJĄCYCH TYTUŁU PROFESORA I STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO, KTÓRZY SĄ ZATRUDNIENI NA PEŁNYM ETACIE.

PRZEWODNICZACY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
PROF.DR HAB. KRZYSZTOF SKÓRCZEWSKI

 

KRASNE, 14.10.2008

UCHWAŁA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA
NA WYDZIALE SZTUKI
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1
STWIERDZA SIĘ NA PODSTAWIE § 54 UST. 2, STATUTU UR, ŻE NASTĄPIŁO WYGAŚNIĘCIE KILKU MANDATÓW WYBORCZYCH NA WYDZIALE SZTUKI PODCZAS TRWANIA KADENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH UR.

§2
WYGAŚNIĘCIE MANDATÓW NASTĄPIŁO Z POWODU WYBORU NA STANOWISKA PRODZIEKANÓW WYDZIAŁU W GRUPIE PRZEDSTAWICIELI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYBRANYCH DO RADY WYDZIAŁU, ZATRUDNIONYCH NA PEŁNYM ETACIE, NIEPOSIADAJACYCH TYTUŁU PROFESORA I STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO.

§3
ZGODNIE Z: §53 UST.4 i §54 UST. 3 STATUTU UR ZARZĄDZA SIĘ NA WYDZIALE SZTUKI PRZEPROWADZENIE WYBORÓW UZUPEŁNAJĄCYCH DO RADY WYDZIAŁU WŚRÓD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA PEŁNYM ETACIE, KTÓRZY NIE POSIADAJĄ TYTUŁU PROFESORA I STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO.

§ 4 
UCHWAŁA WCHODZI W ŻYCIE Z CHWILĄ JEJ PODJECIA.

PRZEWODNICZACY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
PROF.DR HAB. KRZYSZTOF SKÓRCZEWSKI

 

Krasne, 13.05.2008r.

OGŁOSZENIE WYBORCZE
dla nauczycieli akademickich, którzy
nie posiadają tytułu profesora i stopnia
doktora habilitowanego
zatrudnionych na pełnym etacie

W DNIU 20 MAJA (WTOREK) O GODZ.10.00
ODBĘDĄ SIĘ WYBORY PRZEDSTAWICIELI
SPOŚRÓD PRACOWNIKÓW NIESAMODZIELNYCH
DO RADY WYDZIAŁU SZTUKI
(do Wydziałowego Kolegium Elektorów)
NA NASTĘPNĄ KADENCJĘ.

ZEBRANIE WYBORCZE ODBĘDZIE SIĘ W SALI 101 BUD. A5 W KRASNEM.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !

Zastępca Przewodniczącego
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Dr Krystyna Ziemniak

 

Krasne, 13.05.2008r.

OGŁOSZENIE UCHWAŁY
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
WYDZIAŁU SZTUKI

Na podstawie § 22 ust.1, Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz na podstawie § 47 ust. 1, Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydziałowa Komisja Wyborcza na Wydziale Sztuki UR uchwala co następuje:

§ 1: UNIEWAŻNIA SIĘ GŁOSOWANIE WYBORCZE PRZEPROWADZONE W DNIU 7 MAJA 2008R. WŚRÓD PRACOWNIKÓW NIESAMODZIELNYCH WYDZIAŁU SZTUKI UR. 

§ 2: ZARZĄDZA SIĘ WYBORY W DNIU 20 MAJA 2008R. DO WYDZIAŁOWEJ KOLEGIUM ELEKTORÓW SPOŚRÓD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, KTÓRZY NIE POSIADAJĄ TYTUŁU PROFESORA I STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO. 

§ 3: UCHWAŁA WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM JEJ PODJĘCIA.

Zastępca Przewodniczącego
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr Krystyna Ziemniak

 

W dniu 21.02.2008r Rada Wydziału Sztuki wybrała Wydziałową Komisję Wyborczą w składzie:

  • Dr hab. prof. UR Krzysztof Skórczewski - przedstawiciel samodzielnych pracowników naukowych
  • Dr Krystyna Ziemniak - przedstawiciel niesamodzielnych nauczycieli akademickich
  • Dr Katarzyna Cwynar - przedstawiciel niesamodzielnych nauczycieli akademickich
  • Adam Głodowski - przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
  • Grzegorz Fiałkiewicz - przedstawiciel studentów