Uchwały w 2013 roku

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia  31 stycznia 2013 roku

 1. Uchwała nr 71/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie terminów i tematyki posiedzeń Senatu w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013.
 2. Uchwała nr 72/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie polityki projakościowej w działalności naukowej i artystycznej.
 3. Uchwala nr 73/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów I stopnia na kierunku elektroradiologia.
 4. Uchwała nr 74/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku zdrowie publiczne.  
 5. Uchwała nr 75/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym studiów podyplomowych: asystent rodziny.
 6. Uchwała nr 76/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia nieruchomo­ści gruntowej (Rzeszów-Zalesie).   
 7. Uchwała nr 77/01/2013 Senatu  Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprzedaży nieru­chomości zabudowanej przy ul. Piłsudskiego 30 w Rzeszowie.
 8. Uchwała nr 78/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umowy o współpracy z zagranicznymi uczelniami.
 9. Uchwała nr 79/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia  dr hab. Sabiny Grabowskiej (Wydział Socjolo­giczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwy­czajnego.  
 10. Uchwała nr 80/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia  dr hab. Renaty Szyszlak (Wydział Sztuki) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 81/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy Dźwierzyńskiej (Wydział Filologiczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 12. Uchwała nr 82/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.
 13. Uchwała nr 83/01/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 28 lutego 2013 roku

 

 1. Uchwala nr 84/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku inżynieria materiałowa.
 2. Uchwała nr 85/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 437/06/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów
  na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 3. Uchwała nr 86/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Wychowania Fizycznego studiów podyplomowych: trener II klasy - narciarstwo alpejskie.
 4. Uchwała nr 87/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Wychowania Fizycznego studiów podyplomowych: trener II klasy - piłka nożna.
 5. Uchwała nr 88/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego dotycząca zmian w Uchwale nr 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad projektowania i weryfikacji programów kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 6. Uchwała nr 89/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia Zasad realizacji przez studentów UR studiów cząstkowych i praktyk zagranicznych w ramach programów europejskich.
 7. Uchwała nr 90/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umowy o współpracy z zagranicznymi uczelniami.
 8. Uchwała nr 91/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Wyspiańskiego 4 w Rzeszowie.
 9. Uchwała nr 92/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Małgorzaty Dżugan (Wydział Biologiczno-Rolniczy) na stanowisku profesora nadzwyczaj­nego.
 10. Uchwała nr 93/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. inż. Józefa Gorzelanego (Wydział Biologiczno-Rolniczy) na stanowisku profesora nadzwyczaj­nego.
 11. Uchwała nr 94/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia  ks. dra hab. prof. UR Andrzeja Garbarza (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 12. Uchwała nr 95/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Wojciecha Czarnego (Wydział Wychowania Fizycznego) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 96/02/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania dr Bożeny Jaskowskiej na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 21 marca 2013 roku

 1. Uchwała nr 97/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do orderów i odznaczeń państwowych.  
 2. Uchwała nr 98/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do Medali Komisji Edukacji Narodowej.
 3. Uchwała nr 99/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatury do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 4. Uchwała nr 100/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gospodarki Finansowej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 101/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie włączenia Pozawydziałowego Instytutu Filozofii w strukturę Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Uchwała nr102/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 439/06/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pedagogika, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.
 7. Uchwała nr 103/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ze współpracy międzynarodowej UR w 2012 roku.
 8. Uchwała nr 104/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną (Narodowym Uniwersytetem  Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych w Równem).
 9. Uchwała nr 105/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie służebności drogi koniecznej.
 10. Uchwała nr 106/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. inż. prof. UR Wojciecha Litwińczuka (Wydział Biologiczno-Rolniczy) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 107/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Grażyny Filip (Wydział Filologiczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 12. Uchwała nr 108/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia ks. dra hab. prof. UR Witolda Jedynaka (Wydział Socjologiczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 109/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Krystyny Leśniak-Moczuk (Wydział Socjologiczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia  25 kwietnia 2013 roku

 1. Uchwała nr 110/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz podziału zysku.
 2. Uchwała nr 111/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie oceny działalności Uniwersytetu, zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora oraz oceny działalności Rektora.
 3. Uchwała nr 112/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014.
 4. Uchwała nr 113/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę 436/06/2012 w sprawie określania efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Filologicznym.
 5. Uchwała nr 114/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu ceremoniału akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Uchwała nr 115/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.
 7. Uchwała nr 116/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu  Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 8. Uchwała nr 117/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu  Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.
 9. Uchwała nr 118/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania dr hab. Marty Wierzbieniec (Wydział Pedago­giczno-Artystyczny) na stanowisko profesora zwyczajnego.
 10. Uchwała nr 119/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Janusza Cywickiego (Wydział Sztuki) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 120/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Igora Virta (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 12. Uchwała nr 121/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Stanisławy Kanas (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 122/04/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia  dra hab. Andrzeja Bobca (Wydział Biologiczno-Rolniczy) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 23 maja 2013 roku

 1. Uchwała nr 123/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2013-2020.
 2. Uchwała nr 124/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2014/2015.
 3. Uchwała nr 125/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014.
 4. Uchwała nr 126/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia liczebności grup studenckich w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 5. Uchwała nr 127/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 434/06/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Biologiczno-Rolniczym.
 6. Uchwała nr 128/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu: Termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego: budynek B8, ul. ks. Jałowego 24 oraz Hala Sportowa, ul. Hoffmanowej 25 w Rzeszowie.
 7. Uchwała nr 129/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacjiprojektu: Przebudowa budynków dydaktycznych nr A2 i A3 w Rzeszowie, przy ul. Rejtana 16 w zakresie infrastruktury technicznej oraz przystosowania budynków dla osób niepełnosprawnych.
 8. Uchwała nr 130/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu: Uniwersyteckie Centrum Sportowe – Hala Sportowa.
 9. Uchwała nr 131/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania prof. dra hab. Zbigniewa Suraja (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) na stanowisko profesora zwyczajnego.         
 10. Uchwała nr 132/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania prof. dra hab. Igora Tralle (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) na stanowisko profesora zwyczajnego.    
 11. Uchwała nr 133/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia  dra hab. prof. UR Marka Stanisza (Wydział Filologiczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 12. Uchwała nr 134/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy Szpunar-Krok (Wydział Biologiczno-Rolniczy) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 135/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Mirosława Zachwiei (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 14. Uchwała nr 136/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. n. med. Jerzego Wordliczka (Wydział Medyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na II etacie.
 15. Uchwała nr 137/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany w uchwale nr 405/05/2012 z 31 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2013/2014, dotyczących kierunku politologia.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia  27 czerwca 2013 roku

 1. Uchwała nr 138/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie terminów posiedzeń Senatu UR w roku akademickim 2013/2014.
 2. Uchwała nr 139/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2013 rok.
 3. Uchwała nr 140/06/2013 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania prof. Rudolfowi Simkowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Uchwała nr 141/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 142/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Uniwersyteckiego – placówki niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.
 6. Uchwała nr 143/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania laudatora w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 7. Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku mechatronika.
 8. Uchwała nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku administracja.
 9. Uchwała nr 146/06//2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym studiów podyplomowych w zakresie specjalistyczne usługi opiekuńcze.
 10. Uchwała nr 147/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych z zakresu negocjacji i mediacji.
 11. Uchwała nr 148/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę 437/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 12. Uchwała nr 149/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę 438/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Medycznym.
 13. Uchwała nr 150/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 439/06/2012 Senatu UR  w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.
 14. Uchwała nr 151/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami.
 15. Uchwała nr 152/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.
 16. Uchwała nr 153/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rozwoju Uczelni.
 17. Uchwała nr 154/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania prof. dra hab. Eugeniusza Szeregija na Dyrektora Centrum Dydaktyczno-Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii.
 18. Uchwała nr 155/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. Mikołaja Berczenki (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) na stanowisku profesora zwyczajnego.
 19. Uchwała nr 156/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. n. med. Izabeli Zawlik (Wydział Medyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 20. Uchwała nr 157/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. prof. UR Beaty Balogovej (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 21. Uchwała nr 158/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Vladimira Frka  (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 22. Uchwała nr 159/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Jerzego Plisa (Wydział Prawa i Administra­cji) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 23. Uchwała nr 160/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Viktoriyi Serzhanovej (Wydział Prawa i Administra­cji) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 24. Uchwała nr 161/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Kazimierza Śliwy (Wydział Prawa i Administra­cji) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 25. Uchwała nr 162/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania prof. dr hab. Haliny Zięby-Załuckiej (Wydział Prawa i Administra­cji) na stanowisko profesora zwyczajnego.
 26. Uchwała nr 163/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. Sergija Trojana (Wydział Socjologiczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 27. Uchwała nr 164/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Stanisława Kryńskiego (Wydział Socjologiczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 28. Uchwała nr 165/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Roberta Szweda (Wydział Socjologiczno-Historyczny) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 29. Uchwała nr 166/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. Mykhayla Honchara (Pozawydzia­łowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych) na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 26 września 2013 roku

 1. Uchwała nr 167/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie tematyki posiedzeń Senatu w roku akademickim 2013/2014.
 2. Uchwała nr 168/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia kalendarium składania wniosków o uprawnienia akademickie.
 3. Uchwała nr 169/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zgłoszenia przez Uczelnię kandydatur na członków rady nadzorczej spółki: Polskie Radio Rzeszów – Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie Spółka Akcyjna.
 4. Uchwała nr 170/09/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru dra hab. prof. UR Pawła Sierżęgi na przewodniczącego Rady Bibliotecznej.
 5. Uchwała nr 171/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Uchwała nr 172/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca załącznik do Uchwały nr 124/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2014/2015.
 7. Uchwała nr 173/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym studiów podyplomowych: Biotechnologia żywności.
 8. Uchwała nr 174/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym studiów podyplomowych: Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
 9. Uchwała nr 175/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Ekonomii studiów podyplomowych:  Przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna dla nauczycieli.
 10. Uchwała nr 176/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Ekonomii studiów podyplomowych: Finanse i controlling.
 11. Uchwała nr 177/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym, w Instytucie Filologii Polskiej  studiów podyplomowych: Neurologopedia.
 12. Uchwała nr 178/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym, w Instytucie Filologii Angielskiej studiów podyplomowych: Języki specjalistyczne w zastosowaniu  i tłumaczeniu.
 13. Uchwała nr 179/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów podyplomowych: Odnawialne źródła energii.
 14. Uchwała nr 180/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym studiów podyplomowych: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 15. Uchwała nr 181/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego sprawie uruchomienia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym studiów podyplomowych: Wychowanie przez sztukę we wczesnej edukacji.
 16. Uchwała nr 182/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę 436/06/2012 w sprawie określania efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Filologicznym.
 17. Uchwała nr 183/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę 437/06/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 18. Uchwała nr 184/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę 438/06/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Medycznym.
 19. Uchwała nr 185/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę 441/06/2012 w sprawie określania efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.
 20. Uchwała nr 186/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie funkcjonowania  Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 21. Uchwała nr 187/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania komisji senackich, określenia liczby ich członków oraz zadań, uchylająca uchwałę nr 2/09/2013 z 27 września 2012 r.
 22. Uchwała nr 188/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.
 23. Uchwała nr 189/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania  Odwoławczej Komisji Oceniającej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 24. Uchwała nr 190/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia prof. dra hab. Michała Gabriela Woźniaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Ekonomii.
 25. Uchwała nr 191/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia dr hab. Elizy Frejtag-Mika na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Ekonomii.
 26. Uchwała nr 192/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia dra hab. Antoniego Magdonia na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Ekonomii.
 27. Uchwała nr 193/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia dr hab. Magdaleny Rabizo-Birek na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Filologicznym.   
 28. Uchwała nr 194/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia dra hab. Pawła Bąka na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Filologicznym.   
 29. Uchwała nr 195/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia dra hab. Józefa Cebulskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.  
 30. Uchwała nr 196/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia dra hab. Marcina Szpyrki na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.  
 31. Uchwała nr 197/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia prof. dra hab. n. med. Andrzeja Urbanika na stanowisku profesora zwyczajnego, na Wydziale Medycznym.
 32. Uchwała nr 198/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. n. med. Tetiany Boyczuk na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Medycznym.
 33. Uchwała nr 199/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. n. med. Serhiya Nyankovskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Medycznym.
 34. Uchwała nr 200/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. Stanisława Wołowca na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Medycznym.
 35. Uchwała nr 201/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. n. med. Rafała Filipa na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Medycznym.
 36. Uchwała nr 202/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. n. med. Krzysztofa Gutkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Medycznym.
 37. Uchwała nr 203/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia dra hab. Grzegorza Oliwy na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.
 38. Uchwała nr 204/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia dr hab. Jolanty Skorek-Münch na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.
 39. Uchwała nr 205/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia dr hab. Marty Wrońskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.
 40. Uchwała nr 206/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania prof. dra hab. Stanisława Sagana na stanowisko profesora zwyczajnego, na Wydziale Prawa i Administracji.
 41. Uchwała nr 207/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia dra hab. Andrzeja Lipczyńskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.
 42. Uchwała nr 208/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia prof. dr hab. Ludmiły Jancokovej na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Wychowania Fizycznego.
 43. Uchwała nr 209/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia dra hab. prof. UR Radoslava Klamara na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Wychowania Fizycznego.
 44. Uchwała nr 210/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia ks. dra hab. Adama Podolskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Wychowania Fizycznego.
 45. Uchwała nr 211/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia dra hab. Emiliana Zadarko na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Wychowania Fizycznego.
 46. Uchwała nr 212/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. n. med. Bogumiły Wołoszczuk-Gębickiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Medycznym.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 31 października 2013 roku

 1. Uchwała nr 213/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 187/09/2013 z 26 września 2013 r. w sprawie powołania komisji senackich, określenia liczby ich członków oraz zadań.
 2. Uchwala nr 214/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim.
 3. Uchwała nr 215/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów podyplomowych: Matematyka w finansach i bankowości.
 4. Uchwała nr 216/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów podyplomowych: Statystyka dla ekonomistów.
 5. Uchwała nr 217/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym studiów podyplomowych: Prowadzenie zespołów tanecznych – taniec towarzyski.
 6. Uchwała nr 218/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Statucie UR.
 7. Uchwała nr 219/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta i upoważnienia JM Rektora do podpisania umowy z audytorem badającym sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Uchwała nr 220/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych.
 9. Uchwała nr 221/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Wiesława Grzegorczyka na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Sztuki.
 10. Uchwała nr 222/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.
 11. Uchwała nr 223/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rozwoju Uczelni.
 12. Uchwała nr 224/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 13. Uchwała nr 225/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Statutowej.
 14. Uchwała nr 226/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Nauki.
 15. Uchwała nr 227/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 16. Uchwała nr 228/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 28 listopada 2013 roku

 1. Uchwała nr 229/11/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego.
 2. Uchwała nr 230/11/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu: Zakład Nauk o Człowieku.
 3. Uchwała nr 231/11/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie upoważnienia JM Rektora do zaciągnięcia, w imieniu Uniwersytetu Rzeszowskiego, kredytu.
 4. Uchwała nr 232/11/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
 5. Uchwała nr 233/11/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. René Matlowiča na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Wychowania Fizycznego.
 6. Uchwała nr 234/11/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Pawła Czarnoty na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Biologiczno-Rolniczym.
 7.  Uchwała nr 235/11/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. n. med. Wojciecha Turskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Medycznym.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia  19 grudnia 2013 roku

 1. Uchwała nr 236/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych na Uniwersytecie Rzeszowskim (pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów prowadzonych wspólnie).
 2. Uchwała nr 237/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2013 rok.
 3. Uchwała nr 238/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2014 rok.
 4. Uchwała nr 239/12//2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
 5. Uchwała nr 240/12//2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku dietetyka.
 6. Uchwała nr 241/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, studiów podyplomowych z zakresu archeologii architektury.
 7. Uchwała nr 242/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia, na Wydziale Wychowania Fizycznego, studiów podyplomowych: wychowanie fizyczne z rytmiką w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 
 8. Uchwała nr 243/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca załącznik do Uchwały nr 124/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2014/2015.
 9. Uchwała nr 244/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
 10. Uchwała nr 245/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego sprawie nieodpłatnego przeniesienia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.
 11. Uchwała nr 246/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania dra hab. inż. prof. UR Tadeusza Kwatera na Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego.
 12. Uchwała nr 247/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania prof. dra hab. Krzysztofa Golca-Biernata (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) na stanowisko profesora zwyczajnego.
 13. Uchwała nr 248/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Piotra Gronkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 14. Uchwała nr 249/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Mariana Cholewy na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 15. Uchwała nr 250/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. Małgorzaty Sznajder na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 16. Uchwała nr 251/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dr hab. prof. UR Magdaleny Żardeckiej-Nowak na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.
 17. Uchwała nr 252/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Ryszarda Katy na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Ekonomii.

 

ZgodnieZarządzeniem nr 5/2013 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z 11.01.2013 r. w sprawie procedury tworzenia wewnętrznych aktów prawnych uchwały Senatu UR są dostępne w Sekcji Legislacyjnej.

Treści uchwał publikowane są w zakładce:
Wewnętrzne akty prawne.