Mária Bujňáková

Maria Bujńakova

Pani Profesor Maria Bujńakova Wydział Prawa Uniwersytetu w  Koszycach ukończyła w 1976 r. i została asystentką w Katedrze Prawa Gospodarczego i  Finansowego oraz Podstaw Gospodarki Narodowej. Całe swoje życie zawodowe związała z Wydziałem, na którym ukończyła studia.

W 1977 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych, a w 1988 kandydata nauk. W 2002 r. uzyskała habilitację z prawa finansowego i podatkowego. Z  osiągnięciami naukowymi szły w parze Jej sukcesy zawodowe. W latach 1993—1996 pełniła funkcję prodziekana Wydziału, a od l marca 2003 roku jest dziekanem.

Prof. Maria Bujńakova skutecznie łączy pracę naukową z  aktywnością pedagogiczną na uczelni. Pod Jej kierunkiem studenci przygotowali wiele rozpraw na różne sympozja i konferencje. M. Bujńakova wypromowała wielu magistrów i licencjatów oraz 2 doktorów (na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Koszycach i Wydziale Prawa Uniwersytetu w  Bańskiej Bystrzycy). Jest członkiem słowackiej komisji nadającej stopień kandydata nauk (doktorat) i habilitację w  dziedzinie prawa.

Opublikowała 85 prac na Słowacji i za granicą. Są to wysoce cenione studia, artykuły i monografie z zakresu prawa finansowego i podatkowego. Kierowała licznymi badaniami w ramach grantów. Od 2005 roku kieruje grantem Słowackie prawo publiczne w procesie implementacji prawa Unii Europejskiej.

Pani Profesor Bujńakova współpracuje z wieloma naukowymi ośrodkami zagranicznymi. Przebywała na stażu w Uniwersytecie Berlińskim. Odbyła staże naukowe i współpracuje z  uniwersytetami w  Pradze, Brnie, Wilnie i Sankt Petersburgu. Jest członkinią wielu rad naukowych, m.in. w uniwersytetach w Bratysławie, Bańskiej Bystrzycy i  Tyrnowie.

Jeszcze przed wstąpieniem Słowacji i Polski do Unii Europejskiej Pani Profesor działała na rzecz upowszechniania przepisów prawa sąsiadów. Stąd współpraca z Centrum Demokracji i Studiów Prawa Podatkowego w Łodzi, Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i  Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Szczególne znaczenie ma Jej współpraca z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. To z inicjatywy Pani Profesor, od kilku lat,  dwa Wydziały Prawa organizują coroczne sesje naukowców obu krajów. Powstają wspólne publikacje, rozwija się wymiana nauczycieli akademickich i  studentów z bliskich sobie Uniwersytetów.