Profesor Bronisław Włodzimierz Sitek

Bronisław Włodzimierz Sitek.jpg [3.74 MB]

 

Profesor Bronisław Włodzimierz Sitek urodził się 27 września 1958 r. w Inowrocławiu. Pracę zawodową rozpoczął po ukończeniu studiów teologiczno-filozoficznych w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie oraz studiów prawniczych na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Kształcił się także na uniwersytetach w Rzymie, Bari i Monachium. Ważnym etapem prowadzonych badań naukowych stała się obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK w Warszawie i uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych. Na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Pojęcie Sprawiedliwości w konstytucjach cesarskich z okresu Dioklecjana i Konstantyna Wielkiego w 1998 r. uzyskał habilitację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2007 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

Pracując jako adiunkt w Instytucie Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Opolskiego, gdzie uczestniczył w realizacji grantu naukowego nt. działań ekologicznych i praw człowieka, prowadził także badania w University Of South Africa w Pretorii w Republice Południowej Afryki, w którym uzyskał nostryfikację stopnia naukowego doktora w krajach należących do Korony Brytyjskiej. Był także kierownikiem grantu badawczego KBN-u. W latach 1999–2003 i 2005 uzyskał finansowanie w ramach tzw. Misji Profesorskiej z MSZ Włoch, gdzie prowadził dalsze badania naukowe.
Wraz z podjęciem pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie został wpisany na listę radców prawnych w Regionalnej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, a od 2003 r. jest wykładowcą na międzynarodowych studiach doktoranckich w Uniwersytecie w Bari. Z dniem 1 października 2014 r. rozpoczął pracę na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Jego wielowątkowa działalność była i jest doceniana poprzez powoływanie do kolegialnie działających organów naukowych. W 2015 r. został wybrany na kolejną kadencję na członka Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, w 2016 r. został członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych i sędzią Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, natomiast w 2017 r. został powołany jako ekspert do Zespołu ds. Kodeksu Cyfrowego w Ministerstwie Cyfryzacji. W roku 2019 został wybrany na członka nowo powołanej Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2020–2023. Od 2020 r. jest członkiem Zespołu Doradców do spraw kontroli konstytucyjności prawa przy Marszałku Senatu X kadencji. W roku 2020 został wpisany na listę arbitrów rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (2021–2024). W 2021 r. został powołany na członka Rady Programowej Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz jest członkiem Rady Naukowej czasopisma Uniwersytetu Rzeszowskiego „Ius et Administratio”. Od lipca 2021 r. jest również członkiem Rady Centrum Badań Zaawansowanych przy UAM w Poznaniu, a w grudniu 2021 r. został powołany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w skład Rady Naukowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego.
Jest autorem blisko 300 opracowań naukowych. Uczestniczył w licznych konferencjach naukowych polskich i zagranicznych; wiele z nich organizował lub współorganizował także z Uniwersytetem Rzeszowskim, głównie z Kolegium Nauk Społecznych. Profesor jest członkiem wielu organizacji naukowych − tak polskich, jak i zagranicznych. Jego wybitne osiągnięcia zostały docenione także poprzez nadanie licznych wyróżnień, nagród rektorskich oraz odznaczeń państwowych.