Nauczyciele - Jednostki pozakolegialne i ogólnouczelniane