Komisje senackie

Uchwała nr 2/09/2016
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 19 września 2016 r.
w sprawie powołania komisji senackich

 

Na podstawie §38 Statutu Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego postanawia:

 

§1

 1. Powołać, na kadencję 2016-2020, następujące, stałe komisje senackie:

 

Komisję ds. Kształcenia,

Komisję ds. Rozwoju Uczelni,

Komisję ds. Budżetu i Finansów,

Komisję Statutową,

Komisję ds. Nauki.

 

 1. Do kompetencji stałych komisji senackich należy w szczególności:

 

Komisja ds. Kształcenia

 1. Opiniowanie i rozpatrywanie bieżących spraw przekazanych komisji przez Rektora, prorektorów, Senat, inne komisje oraz podejmowanych z własnej inicjatywy.
 2. Do szczegółowych zadań komisji należy wydawanie opinii w sprawach:
 1. oferty dydaktycznej uczelni;
 2. wniosków o uruchomienie studiów wyższych, studiów podyplomowych;
 3. zasad i organizacji rekrutacji;
 4. regulaminu studiów;
 5. zasad odpłatności za studia;
 6. jakości kształcenia i kryteriów jej oceny;
 7. prawnych uwarunkowań procesu kształcenia;
 8. zasad organizacji procesu dydaktycznego;
 9. wymiaru i zakresu obowiązków nauczycieli akademickich;
 10. innych spraw zleconych przez Rektora, prorektorów, Senat, inne komisji lub podejmowanych z własnej inicjatywy.

 

Komisja ds. Rozwoju Uczelni

 1. Opiniowanie strategii i głównych kierunków rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Analizowanie i opiniowanie regulaminów centrów, planów rozwojowych oraz inwestycyjnych, a także planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Opiniowanie i ocena propozycji zmian organizacyjnych w Uniwersytecie, których wprowadzenie wymaga zgody lub opinii Senatu.

 

Komisja ds. Budżetu i Finansów

 1. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał.
 2. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Rektora, prorektorów, Senat, inne komisje lub podejmowanych z własnej inicjatywy.
 3. Analizowanie i opiniowanie stanu bieżącej gospodarki finansowej poszczególnych jednostek organizacyjnych.
 4. Opiniowanie wykonania budżetu celem przygotowania uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego.
 5. Opiniowanie propozycji Rektora w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym budżetu uczelni, zgodnie z kompetencjami.
 6. Kontrola wykonania sprawozdań finansowych oraz uchwał budżetowych.
 7. Ocena bieżącego i prognozowanego stanu finansów uczelni.
 8. Opiniowanie innych spraw podejmowanych przez Senat i wymagających analizy finansowej.

 

Komisja Statutowa

 1. Opiniowanie wniosków w sprawie zmian i uzupełnień w Statucie UR.
 2. Rozpatrywanie sporów kompetencyjnych na podstawie przepisów prawnych Statutu.
 3. Opiniowanie dokumentów stanowiących podstawę działalności uczelni pod kątem zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem UR.

 

Komisja ds. Nauki

 1. Opiniowanie oraz przedkładanie Rektorowi oraz Senatowi wszelkich spraw dotyczących organizacji i finansowania, związanych z obszarem działalności naukowej Uniwersytetu oraz polityką kadrową, tj.:
 1. ocena poziomu badań naukowych;
 2. ocena wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na naukę;
 3. analiza poziomu badań naukowych w połączeniu z efektami kształcenia (wspólnie z komisją ds. kształcenia);
 4. opiniowanie wniosków inwestycyjnych – naukowych;
 5. promocja UR, szczególnie poprzez współpracę naukową – międzynarodową z wiodącymi jednostkami;
 6. wspieranie współpracy naukowej z innymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi oraz instytutami naukowymi poprzez inspirowanie tworzenia zespołów badawczych;
 7. inspirowanie działalności kół naukowych i ich ocena.

 

§2

Niezależnie od postanowień §1 Senat może powołać komisje doraźne, każdorazowo określając zakres ich działania, kompetencje oraz dokonując wyboru ich członków.

 

§3

 1. Komisje senackie są organami opiniodawczymi.
 2. Komisje rozpatrują sprawy wchodzące w zakres ich działania – na wniosek Rektora, prorektorów, Senatu lub z własnej inicjatywy.
 3. Realizując swoje cele, senackie komisje współpracują z innymi komisjami, organami uczelni i administracją Uniwersytetu.
 4. Komisje, w sprawach wchodzących w zakres ich działania, formułują wnioski oraz wydają opinie.
 5. Wnioski i opinie komisji są podawane do wiadomości Rektora.
 6. Stanowisko komisji w danej sprawie przedstawia na posiedzeniu Senatu jej przewodniczący, wiceprzewodniczący lub wskazany członek komisji.

 

§4

 1. Komisje senackie mogą liczy nie mniej niż 3 i nie więcej niż 20 członków.
 2. Na pierwszym posiedzeniu komisja dokonuje wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza komisji, z tym zastrzeżeniem, że przewodniczącym komisji jest członek Senatu.
 3. Prawo zgłaszania kandydata na przewodniczącego komisji posiada Rektor bądź prorektor – zgodnie z zakresem kompetencji.
 4. Opinie komisji, podlegające podaniu do wiadomości Rektora, przyjmuje się zwykłą większością głosów.
 5. Każdy z członków komisji ma prawo do zgłoszenia zdania odrębnego.

 

§5

Senat powołuje członków stałych komisji senackich na okres kadencji władz.

 

§6

1. W skład stałych komisji senackich wchodzą:

a)  Senator reprezentujący podstawową jednostkę organizacyjną lub inna osoba wskazana przez radę tej jednostki;

b)  1-2 studentów wchodzących w skład Senatu lub inni studenci wskazani przez Samorząd Studentów;

c)  1 doktorant wchodzący w skład Senatu lub inny doktorant wskazany przez Samorząd Doktorantów;

 1. Niezależnie od postanowień ust. 1 w skład komisji senackich mogą wchodzić:
  1. przedstawiciel jednostek pozawydziałowych,
  2. członek Senatu z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 

 1. Wszystkie kandydatury podlegają akceptacji Senatu w głosowaniu tajnym.

 

 1. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć: Rektor, prorektorzy, kanclerz, kwestor, audytor.

 

§7

1.   Wygaśnięcie mandatu członka komisji senackiej następuje w przypadku:

a)  pisemnej rezygnacji,

b)  śmierci członka komisji.

2.  Senat, w głosowaniu jawnym, może odwołać członka komisji.

3.   Odwołanie, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić w przypadku:

a)  rozwiązania stosunku pracy z Uniwersytetem,

b)  utraty statusu studenta, doktoranta,

c)  długotrwałego nieuczestniczenia w pracach komisji.

4.   Odwołanie członka komisji z powodu, o którym mowa w  ust. 3, następuje na wniosek przewodniczącego komisji.

5.   W przypadku zmiany składu senackiej komisji wskutek wygaśnięcia mandatu lub odwołania któregoś z jej członków, Senat uzupełnia skład komisji.

6.   Wybór nowych członków komisji następuje z uwzględnianiem zasad określonych w §6.

 

§8

 1. W Uniwersytecie Rzeszowskim powołuje się, na kadencję 2016-2020, następujące komisje dyscyplinarne:

 

Komisję Dyscyplinarną ds. Nauczycieli Akademickich,

 

Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów,

 

Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów,

 

Komisję Dyscyplinarną ds. Doktorantów,

 

Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną ds. Doktorantów.

 

2.  Skład, sposób powoływania oraz szczegółowy tryb postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

 

3.   Do procedury odwoływania członków komisji dyscyplinarnych stosuje się przepisy §7.

 

§9

Nadzór nad komisjami senackimi sprawują prorektorzy, zgodnie z zakresem kompetencji.

 

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat.

Traci moc uchwała nr 187/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie powołania komisji senackich, określenia liczby ich członków oraz zadań.

 

Przewodniczący Senatu

Uniwersytetu Rzeszowskiego

R e k t o r

 

prof. dr hab. Sylwester Czopek