Uchwały w 2008 roku

Uchwały
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
podjęte w roku 2008

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 31 stycznia 2008 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uchwały Komisji Wyborczej o podziale miejsc w Kolegium Elektorów UR i przyjęcia kalendarium wyborczego.
 2. Uchwała Senatu w sprawie Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia opinii o zasługach i dorobku profesora Władysława Bartoszewskiego, kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.
 4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego profesorowi Franciszkowi Chrapkiewiczowi-Chapeville’owi.
 5. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego profesorowi Markowi Gedlowi.
 6. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego o powołaniu w roku akademickim 2007/2008 Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego.
 7. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 28 lutego 2008 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samorządu Studentów i Regulaminu Samorządu Doktorantów.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (zmieniająca uchwałę z 29 listopada 2007 r.) w sprawie zrzeczenia się przez Uczelnię nieruchomości w obrębie działek Rzeszów-Zalesie.
 3. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru barwy dla Wydziału Sztuki.
 4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Statucie.
 5. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji Wyborczej UR o przedstawiciela Wydziału Sztuki.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 27 marca 2008 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie oceny działalności Uczelni, rocznego sprawozdania Rektora oraz oceny działalności Rektora.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiegosprawie uzupełnienia składu Komisji Wyborczej.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 24 kwietnia 2008 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 r.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie podziału zysku za 2007 r.
 3. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, zasad oraz trybu powierzania godzin ponadwymiarowych ponad limit określony w ustawie.
 4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany nazwy Wydziału Prawa na Wydział Prawa i  Administracji.
 5. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wniosku Wydziału Prawa i Administracji o uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie prawa.
 6. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wniosku Wydziału Wychowania Fizycznego o uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej.
 7. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego profesorowi Markowi Gedlowi.
 8. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego profesorowi Franciszkowi Chrapkiewiczowi-Chapeville’owi.
 9. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Rzeszowskiego profesorowi Leonidowi Zaszkilnikowi.
 10. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 11. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Statucie.
 12. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na umożliwienie przejazdu przez nieruchomości gruntowe w obrębie działek Rzeszów-Zalesie.
 13. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Gminie Miasto-Rzeszów nieruchomości gruntowych pod wykonanie infrastruktury osiedlowej.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 29 maja 2008 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2009/2010.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia doktoranckie w roku akademickim 2009/2010.
 3. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2009-2012.
 4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Regulaminie Studiów.
 5. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Zamiejscowy Wydział Biotechnologii kształcenia zamawianego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunku biotechnologia.
 6. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Wydział Matematyczno-Przyrodniczy kształcenia zamawianego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunku matematyka.
 7. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie podziału dotacji na działalność dydaktyczną w 2008 r.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 25 czerwca 2008 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2008 r.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Medycznym studiów II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na kierunku położnictwo.
 3. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym studiów i stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na kierunku nauki o rodzinie.
 4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Rzeszowskiego do spółki w ramach realizacji przez Wydział Biologiczno-Rolniczy projektu ECOTECH COMPLEX.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 25 września 2008 r.

 1. Uchwała nr 1/9/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia terminów posiedzeń Senatu w roku akademickim 2008/2009.
 2. Uchwała nr 2/9/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania komisji senackich, określenia liczby ich członków oraz zadań.
 3. Uchwała nr 3/9/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatów z Uniwersytetu Rzeszowskiego (prof. dr hab. Elżbiety Ury i prof. dra hab. Jerzego Wratnego) do komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego.
 4. Uchwała nr 4/9/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatów z Uniwersytetu Rzeszowskiego (dr Agata Ćwik, dr Katarzyna Zagulak) do komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego.
 5. Uchwała nr 5/9/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta.
 6. Uchwała nr 6/9/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania Medalu Uniwersytetu Rzeszowskiego p. Stanisławowi Zającowi.
 7. Uchwała nr 7/9/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie dodatkowego zatrudnienia prorektorów: dr hab. prof. UR Elżbiety Dyni i dra hab. prof. UR Aleksandra Bobki.
 8. Uchwała nr 8/9/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, w Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii w Weryni, prof. dra hab. Michała Gonchara.
 9. Uchwała nr 9/9/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, w Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii w Weryni, dra hab. Jacka Kozdrója.
 10. Uchwała nr 10/9/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, w Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii w Weryni, dra hab. lek. wet. Chandra Shekhar Pareeka.
 11. Uchwała nr 11/9/2008 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Filologicznym, dra hab. Marka Stanisza.
 12. Uchwała nr 12/9/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR na czas nieokreślony dra hab. prof. UR Józefa Jerzego Kierskiego (Wydział Sztuki).
 13. Uchwała nr 13/9/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, dra hab. Stanisława Kryńskiego.
 14. Uchwała nr 14/9/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym, dra hab. Grzegorza Oliwy.
 15. Uchwała nr 15/9/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Prawa i Administracji, dra hab. Stanisława Pieprznego.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 30 października 2008 r.

 1. Uchwała nr 16/10/2008 Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na 2008 r.
 2. Uchwała nr 17/10/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie tematyki posiedzeń Senatu w roku akademickim 2008/2009.
 3. Uchwała nr 18/10/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Rady Bibliotecznej.
 4. Uchwała nr 19/10/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Komisji ds. Rozwoju Uczelni.
 5. Uchwała nr 20/10/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Komisji ds. Decentralizacji i Finansów.
 6. Uchwała nr 21/10/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 7. Uchwała nr 22/10/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Komisji ds. Rozwoju Kadry, Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.
 8. Uchwała nr 23/10/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.
 9. Uchwała nr 24/10/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania przewodniczącego Rady Bibliotecznej.
 10. Uchwała nr 25/10/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiegosprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 11. Uchwała nr 26/10/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 27 listopada 2008 r.

 1. Uchwała nr 27/11/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie fundacji Amicus Universitatis Ressoviensis.
 2. Uchwała nr 28/11/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii.
 3. Uchwała nr 29/11/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. n. farm. Zdzisława Chilmonczyka na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Medycznym.
 4. Uchwała nr 30/11/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Wiesława Grzegorczyka na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Sztuki.
 5. Uchwała nr 31/11/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. inż. Pawła Czarnoty na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Biologiczno-Rolniczym.
 6. Uchwała nr 32/11/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Wyborczej UR.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 18 grudnia 2008 r.

 1. Uchwała nr 33/12/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2009 r.
 2. Uchwała nr 34/12/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo–finansowego na 2008 r.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2013 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z 11.01.2013 r. w sprawie procedury tworzenia wewnętrznych aktów prawnych uchwały Senatu UR są dostępne w Sekcji Legislacyjnej.