Dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

JÓZEF CEBULSKI

ur. 13.03.1970 roku w Dębicy, żonaty, dwójka dzieci

Wykształcenie        

1994 rok - magister fizyki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie,

2000 rok - doktor nauk fizycznych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie

2013 rok - doktor habilitowany, Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

Praca zawodowa: 1994 – 2000 asystent w Instytucie Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 2000 -2013 adiunkt w Instytucie Fizyki UR, 2013- profesor nadzwyczajny na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UR.

Pełnione funkcje

2011-2013 Z-ca dyrektora Centrum Dydaktyczno-Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii ds. nauki i finansów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UR, 2013-2014 - Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej UR, 2013 - Kierownik Katedry Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UR, 2014 – Prodziekan ds. Finansów i Rozwoju na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UR.

Badania: Zajmuje się fizyką półprzewodników, w szczególności: sprzężeniem elektron-fonon w półprzewodnikowych kryształach i strukturach oraz własnościami fizycznymi wybranych struktur.

Stosowane techniki badawcze: badania techniką odbicia w dalekiej podczerwieni (FTIR), spektroskopii ramanowskiej i spektrometrii masowej typu TOF-SIMS.

Ostatnie prace dotyczą badań tkanek nowotworowych za pomocą FTIR oraz spektroskopii ramanowskiej w celu odnalezienia wskaźnika oceniającego skuteczność leczenia raka piersi.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe i organizacyjne:

Jest współautorem 58 publikacji, z czego 43 znajduje się na tzw. Liście filadelfijskiej o sumarycznym wskaźniku IF=74.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe: doświadczalne odkrycie „wstecznego odziaływania elektron-fonon”, Physical Review Letters, 2009 (współautor) oraz wykazanie występowania niespodziewanej,  ultra cienkiej warstwy tlenku molibdenu na powierzchni stopów wskutek ich wygrzewania w piecu z otwartym grzejnikiem zawierającym molibden, Corrosion Science, 2016 (współautor).

Współtworzył od podstaw wraz z prof. dr hab. Eugeniuszem Szeregijem Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii. Uczestniczył, jako wykonawca lub kierownik, w siedmiu międzynarodowych projektach naukowych i w kilku projektach krajowych. Aktualnie uczestniczy w realizacji trzech projektów NCBiR, a w jednym jest kierownikiem naukowym.