Marko Jačov

Marko Jaćov

Marko Jaćov urodził się 6 lutego 1949 r. w Ceranje Donje (Zadar — Dalmacja).

Studia historyczne ukończył na Belgradzkim Uniwersytecie i na Katolickim Uniwersytecie w Louvain (Belgia). Czynnie zaangażowany w działalność antykomunistyczną, był zmuszony do opuszczenie Jugosławii. Jego doktorat i habilitacja dotyczą dziejów Imperium Osmańskiego oraz historii Europy w czasach nowożytnych. Specjalizował się w metodologii historycznej, w Instytucie Historii Europejskiej w  Mainz (NRF).

Za swojego wyjątkowego mistrza uważa prof. Rogera Auberta z Katolickiego Uniwersytetu w Louvain, akademika Belgijskiej Królewskiej Akademii, jednego z najwybitniejszych światowych historyków.

Od 1991 r. jest profesorem historii nowożytnej, a od 2002 r. profesorem zwyczajnym (chiara fama) historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie w Lecce oraz Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, na Wydziale Filozofii i Nauk Politycznych. Od 1996 r. jest członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Prof. Marko Jaćov wiele publikuje, nie tylko we włoskich wydawnictwach. Wśród książek są też publikacje watykańskie: Le missioni cattoliche nei Balcani durante la guerra di Candia (1645-1669), vol. I-II, „Studi e Testi" delia Biblioteca Apostolica Yaticana, n. 352-353, Cittf del Yaticano - Biblioteca Apostolica Yaticana 1992; Le missioni cattoliche nei Balcani trą le due grandi guerre: Candia (1645-1669) e YiennaeMorea (1683-1699), „Studi e Testi" delia Biblioteca Apostolica Yaticana, n. 386, Cittf del Yaticano -Biblioteca Apostolica Yaticana 1998; L'Europa trą conąuiste ottomane e Leghe Sante, „Studi e Testi" delia Biblioteca Apostolica Yaticana, n. 403, Biblioteca Apostolica Yaticana - Cittf del Yaticano 2001. W Polsce ukazała się Jego książka pt. Europa i Osmanie w okresie Lig Świętych. Polska między Wschodem i  Zachodem. Aktualnie przygotowuje do druku monografię o stosunkach dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Imperium Osmańskim od XV do XX w.

Jest prezydentem Międzynarodowego Centrum Międzyuniwersyteckiego dla Śródziemnomorza, Europy Środkowo-Wschodniej i  Eurazji (do organizacji należą uniwersytety z  Francji, Węgier, Włoch, Estonii i Polski). Wykładał na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Roma Trę i na Wydziale Filozofii Uniwersytetu LUMSA w Rzymie. Z tymi uczelniami nadal współpracuje, regularnie uczestnicząc w naukowych seminariach i konferencjach.