Uchwały w 2015 roku

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte podczas posiedzenia 29 stycznia 2015 roku

 

 1. Uchwała nr 428/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 316/05/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2015/2016.
 2. Uchwała nr 429/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.
 3. Uchwała nr 430/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia i doskonalenia programów kształcenia na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
 4. Uchwała nr 431/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym w Instytucie Filologii Polskiej  studiów podyplomowych: nauczanie języka polskiego jako obcego.
 5. Uchwała nr 432/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Socjologiczno-Historycznym podyplomowych studiów z etyki i filozofii.
 6. Uchwała nr 433/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dra hab. n. med. Jerzego Jakowickiego na stanowisku profesora zwyczajnego.
 7. Uchwała nr 434/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Pedagogicznego o zatrudnienie dra hab. Andrzeja Łukasika na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 8. Uchwała nr 435/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Radosława Grabowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 9. Uchwała nr 436/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Bartosza Wróblewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 10. Uchwała nr 437/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dr hab. Elżbiety Feret na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 11. Uchwała nr 438/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 12. Uchwała nr 439/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.
 13. Uchwała nr 440/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rozwoju Uczelni.
 14. Uchwała nr 441/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Nauki.
 15. Uchwała nr 442/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 16. Uchwała nr 443/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 17. Uchwała nr 444/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.
 18. Uchwała nr 445/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte podczas posiedzenia 26 lutego 2015 roku

 

 1. Uchwała nr 446/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie oceny działalności administracji UR.
 2. Uchwała nr 447/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku instrumentalistyka, studia I stopnia o profilu praktycznym.
 3. Uchwała nr 448/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku instrumentalistyka.
 4. Uchwała nr 449/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku jazz i muzyka rozrywkowa, studia I stopnia o profilu praktycznym.
 5. Uchwała nr 450/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku jazz i muzyka rozrywkowa.
 6. Uchwała nr 451/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
 7. Uchwała nr 452/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o przedłużenie zatrudnienia dra hab. prof. UR Dariusza Pogockiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 8. Uchwała nr 453/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dr hab. Marioli Wierzbickiej na stanowisku profesora zwyczajnego.
 9. Uchwała nr 454/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o przedłużenie zatrudnienia dra hab. prof. UR Romana Magrysia na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 10. Uchwała nr 455/02/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Muzyki o zatrudnienie dra hab. Macieja Gallasa na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte podczas posiedzenia 26 marca 2015 roku

 

 1. Uchwała nr 456/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do orderów i odznaczeń państwowych.
 2. Uchwała nr 457/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do Medali Komisji Edukacji Narodowej.
 3. Uchwała nr 458/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatury do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 4. Uchwała nr 459/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
 5. Uchwała nr 460/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej i dydaktycznej w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 6. Uchwała nr 461/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 7. Uchwała nr 462/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016.
 8. Uchwała nr 463/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2015/2016.
 9. Uchwała nr 464/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Socjologiczno-Historycznym studiów podyplomowych menedżer w samorządzie terytorialnym.
 10. Uchwała nr 465/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie udostępnienia nieruchomości w Weryni na prowadzenie ośrodka nauki jazdy konnej i hipoterapii.
 11. Uchwała nr 466/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Podkarpackiego Centrum Innowacyjno-Badawczego Środowiska.
 12. Uchwała nr 467/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o przedłużenie zatrudnienia dra hab. prof. UR Jana Bazana na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 13. Uchwała nr 468/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. prof. UR Ihora Virta na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 14. Uchwała nr 469/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. Andrzeja Wala na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 15. Uchwała nr 470/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dr hab. n. med. Haliny Bartosik-Psujek na stanowisku profesora zwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte podczas posiedzenia 30 kwietnia 2015 roku

 

 1. Uchwała nr 471/04/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz podziału zysku.
 2. Uchwała nr 472/04/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Statucie UR.
 3. Uchwała nr 473/04/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu studiów wyższych.
 4. Uchwała nr 474/04/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2016/2017.
 5. Uchwała nr 475/04/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Sztuki studiów podyplomowych z zakresu malarstwa.
 6. Uchwała nr 476/04/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Uchwale nr 430/01/2015 Senatu UR z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia i doskonalenia programów kształcenia na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. 
 7. Uchwała nr 477/04/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania w ramach Wydziału Prawa i Administracji Akademickiego Centrum Doskonalenia Administracji.
 8. Uchwała nr 478/04/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia działki gruntowej nr 1549/27 w Kolbuszowej.
 9. Uchwała nr 479/04/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 10. Uchwała nr 480/04/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 11. Uchwała nr 481/04/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.

 

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte podczas posiedzenia 28 maja 2015 roku

 

 1. Uchwała nr 482/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wprowadzenia Księgi identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 483/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016.
 3. Uchwała nr 484/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku turystyka historyczna i kulturowa, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 4. Uchwała nr 485/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku turystyka historyczna i kulturowa.
 5. Uchwała nr 486/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym, w Instytucie Filologii Angielskiej studiów podyplomowych: metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 6. Uchwała nr 487/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym, w Instytucie Filologii Angielskiej studiów podyplomowych: studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego nauczycieli języka angielskiego.
 7. Uchwała nr 488/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym, w Instytucie Filologii Angielskiej studiów podyplomowych: tłumaczenie ustne.
 8. Uchwała nr 489/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów podyplomowych: aplikacje internetowe, marketing w sieci i e-commerce.
 9. Uchwała nr 490/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów podyplomowych: nowoczesne metody nauczania informatyki.
 10. Uchwała nr 491/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów podyplomowych: systemy i sieci komputerowe (Cisco Certified).
 11. Uchwała nr 492/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 439/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym (dotyczy zmian w opisie efektów kształcenia dla kierunku pedagogika prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym).
 12. Uchwała nr 494/05/2015 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania prof. dr. hab. Igorowi Cependzie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 13. Uchwała nr 495/05/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie prof. dr hab. Elżbiety Ury kierownika Akademickiego Centrum Doskonalenia Administra­cji.
 14. Uchwała nr 496/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dra hab. n. med. Stanisława Orkisza na stanowisku profesora zwyczajnego.
 15. Uchwała nr 497/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. Jana Rutowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 16. Uchwała nr 498/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych o zatrudnienie prof. dra hab. Jacka Kozdrója na stanowisku profesora zwyczajnego.
 17. Uchwała nr 499/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie prof. dra hab. Wiesława Śliwy na stanowisku profesora zwyczajnego.
 18. Uchwała nr 500/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. Włodzimierza Mikulskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 19. Uchwała nr 501/05/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. Wojciecha Szuszkiewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte podczas posiedzenia 25 czerwca 2015 roku

 

 1. Uchwała nr 502/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia  planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok.
 2. Uchwała nr 503/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie oceny działalności Uniwersytetu, zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora oraz oceny działalności Rektora.
 3. Uchwała nr 504/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie terminów posiedzeń Senatu w roku akademickim 2015/2016.
 4. Uchwała nr 505/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego: „Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne”.
 5. Uchwała nr 506/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego, zmieniająca Uchwałę nr 307/07/2011 r. z dnia 7 lipca 2011 r., w sprawie realizacji projektu: „Przebudowa stołówki studenckiej przy ul. Cichej na Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Rzeszowskiego - Rzeszów ul. Cicha”.
 6. Uchwała nr 507/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie realizacji projektu: „Dostosowanie budynku D-1 dla potrzeb osób niepełnosprawnych – rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej wraz z budową windy i najazdami”.
 7. Uchwała nr 508/06/015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 130/05/2013 r. z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie realizacji projektu: „Uniwersyteckie Centrum Sportowe - Hala Sportowa”.
 8. Uchwała nr 509/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.
 9. Uchwała nr 510/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 10. Uchwała nr 511/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad pobierania opłat, określenia wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania – w całości lub części – z tych opłat na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 11. Uchwała nr 512/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania i zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.
 12. Senatu Uniwersytetu nr 513/06/2015 Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia I stopnia, inżynierskie, o profilu ogólnoakademickim.
 13. Uchwała nr 514/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.
 14. Uchwała nr 515/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku inżynieria produkcji, studia II stopnia o profilu praktycznym.
 15. Uchwała nr 516/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku inżynieria produkcji.
 16. Uchwała nr 517/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, studiów podyplomowych aplikacje internetowe z elementami grafiki komputerowej.
 17. Uchwała nr 518/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego o zmianie: Uchwały nr 434/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Biologiczno-Rolniczym, Uchwały nr 422/06/2012 Senatu UR w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, Uchwały nr 253/01/2014 Senatu UR w sprawie uruchomienia studiów II stopnia na kierunku architektura krajobrazu, Uchwały nr 334/06/2014 Senatu UR w sprawie utworzenia studiów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska w zakresie posiadanych uprawnień nadanych Wydziałowi Biologiczno-Rolniczemu na mocy Uchwały Senatu UR w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska.
 18. Uchwała nr 519/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniającą Uchwałę nr 435/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Ekonomii.
 19. Uchwała nr 520/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 437/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 20. Uchwała nr 521/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 421/12/2014 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku systemy diagnostyczne w medycynie studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 21. Uchwała nr 522/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 438/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Medycznym.
 22. Uchwała nr 523/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 439/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym (dotyczy zmian w opisie efektów kształcenia dla kierunku nauki o rodzinie prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym).
 23. Uchwała nr 524/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dra hab. Krzysztofa Kukuły (Wydział Biologiczno-Rolniczy)  na stanowisku profesora zwyczajnego.
 24. Uchwała nr 525/06/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie dra hab. n. med. prof. UR Jacka Tabarkiewicza na Dyrektora Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte podczas posiedzenia 24 września 2015 roku

 

 1. Uchwała nr 526/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu wyborczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 527/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie trybu postępowania i kryteriów merytorycznych wymaganych przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowo-dydaktycznych w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 3. Uchwała nr 528/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Uchwale nr 142/06/2013 w sprawie utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Uniwersyteckiego – placówki niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.
 4. Uchwała nr 529/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 5. Uchwała nr 530/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zniesienia na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku studiów edukacja techniczno-informatyczna, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki i profil praktyczny.
 6. Uchwała nr 531/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zniesienia na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunku studiów edukacja techniczno-informatyczna, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki i profil praktyczny.
 7. Uchwała nr 532/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2015/2016, zmieniająca Uchwałę nr 463/03/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 marca 2015 r.
 8. Uchwała nr 533/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania i zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.
 9. Uchwała nr 534/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych.
 10. Uchwała nr 535/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 373/02/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie powołania Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 11. Uchwała nr 536/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zgłoszenia przez UR kandydatów do składu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 12. Uchwała nr 537/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dr hab. n. med. Agnieszki Pedrycz-Wieczorskiej na stanowisku profesora zwyczajnego.
 13. Uchwała nr 538/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dra hab. n. med. Jacka Rysza na stanowisku profesora zwyczajnego.
 14. Uchwała nr 539/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie prof. dra hab. n. med. Sławomira Sneli na stanowisku profesora zwyczajnego.
 15. Uchwała nr 540/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. n. med. prof. UR Artura Mazura na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 16. Uchwała nr 541/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o zatrudnienie prof. dr hab. inż. Grażyny Jaworskiej na stanowisku profesora zwyczajnego.
 17. Uchwała nr 542/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr Livii Kortvelyessy na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 18. Uchwała nr 543/09/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Matematyczno Przyrodniczego o zatrudnienie dra Charlesa Beckera na stanowisku profesora wizytującego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte podczas posiedzenia 29 października 2015 roku

 

 1. Uchwała nr 544/10/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany nazwy Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych.
 2. Uchwała nr 545/10/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok.
 3. Uchwała nr 546/10/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego.
 4. Uchwała nr 547/10/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprzedaży lokali użytkowych w budynku Domu Nauczyciela Akademickiego przy ul. Piłsudskiego 21 w Rzeszowie.
 5. Uchwała nr 548/10/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2016-2020.
 6. Uchwała nr 549/10/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o  powołanie Dyrektora Centrum Języków Obcych.
 7. Uchwała nr 550/10/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji.
 8. Uchwała nr 551/10/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie prof. dr hab. Joanny Kosteckiej na stanowisku profesora zwyczajnego.
 9. Uchwała nr 552/10/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie prof. dra hab. Stanisława Pieprznego na stanowisku profesora zwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte podczas posiedzenia 26 listopada 2015 roku

 

 1. Uchwała nr 553/11/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta.
 2. Uchwala nr 554/11/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 316/05/2014 Senatu UR z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2015/2016.
 3. Uchwała nr 555/11/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2015/2016, zmieniająca Uchwałę nr 532/09/2015 Senatu UR z dnia 24 września 2015 r.
 4. Uchwała nr 556/11/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca Uchwałę nr 439/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym (dotyczy zmian w opisie efektów kształcenia dla kierunku pedagogika prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym).
 5. Uchwała nr 557/11/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Statucie UR.
 6. Uchwała nr 558/11/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie rozpoczęcia procedury nadania prof. Frankowi Wilczkowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 7. Uchwała nr 559/11/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Uchwała nr 560/11/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Roberta Kiełtyki na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 9. Uchwała nr 561/11/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dr hab. prof. UR Moniki Klejnowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte podczas posiedzenia 17 grudnia 2015 roku

 

 1. Uchwała nr 562/12/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania imienia Profesora Kazimierza Obodyńskiego Auli Wydziału Wychowania Fizycznego przy ul. Cichej 2a.
 2. Uchwała nr 563/12/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania imienia Doktora Antoniego Zająca Pracowni Dydaktyki Ogólnej Wydziału Pedagogicznego przy ul. ks. J. Jałowego 24.
 3. Uchwała nr 564/12/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok.
 4. Uchwała nr 565/12/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok.
 5. Uchwała nr 566/12/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Socjologiczno-Historycznym studiów podyplomowych fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa.
 6. Uchwała nr 567/12/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 17 w Rzeszowie.
 7. Uchwała nr 568/12/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.
 8. Uchwała nr 569/12/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rozwoju Uczelni.
 9. Uchwała nr 570/12/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 10. Uchwała nr 571/12/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Nauki.
 11. Uchwała nr 572/12/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Statutowej.
 12. Uchwała nr 573/12/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 13. Uchwała nr 574/12/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 14. Uchwała nr 575/12/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dr hab. Beaty Lorens na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 15. Uchwała nr 576/12/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dr hab. Elżbiety Rączy na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 16. Uchwała nr 577/12/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. Jerzego Kuzickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 17. Uchwała nr 578/12/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wskazania pełniącego obowiązki Rektora.