Andrzej Kotecki

prof. Andrzej Kotecki

 

Pan Profesor Andrzej Kotecki urodził się 30 sierpnia 1952 r. w Wieleniu nad Notecią (woj. wielkopolskie). W 1977 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera rolnictwa. Po studiach przez dwa lata pracował w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych Świdnica. Od 1 września 1979 r. jest zatrudniony na Wydziale Rolniczym macierzystej uczelni, na której przeszedł wszystkie szczeble awansu akademickiego.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii uzyskał w 1985 r. na podstawie rozprawy Uprawa wyki siewnej (Vicia sativa L.) na nasiona w siewie czystym i współrzędnym, a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii – w 1991 r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Wpływ składu gatunkowego oraz zróżnicowanego udziału komponentów w mieszankach na plon nasion peluszki uprawianej w różnych warunkach glebowych. Tytuł naukowy profesora i stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1995 r., a w 1999 r. został profesorem zwyczajnym.

Pracując na uczelni, Pan Profesor Andrzej Kotecki odbył liczne staże naukowe, m.in. w ZSRR (Akademia Rolnicza im. Timiriazewa w Moskwie), Jugosławii (Uniwersytet w Nowym Sadzie), Litwie (Akademia Rolnicza w Kownie) i Niemczech (Uniwersytety w Bonn, Gießen i Getyndze).

Pan Profesor Andrzej Kotecki jest uznanym specjalistą z zakresu uprawy roślin. Naukową rozpoznawalność i uznanie przyniosły mu prowadzone od ponad 40 lat badania nad roślinami bobowatymi grubonasiennymi. W swych wieloaspektowych pracach badawczych poszukiwał związków pomiędzy czynnikami przyrodniczymi a agrotechnicznymi, badał ich wpływ na cechy morfologiczne i fizjologiczne, na rozwój i plonowanie oraz na jakość i wykorzystanie plonu roślin bobowatych. Na szczególną uwagę zasługują prowadzone przez Pana Profesora wszechstronne i nowatorskie badania dotyczące uprawy soi oraz opracowanie kompleksowej technologii uprawy i innowacyjnych możliwości zagospodarowania nowej w naszym kraju rośliny – łubinu andyjskiego (Lupinus mutabilis). Koleje obszary jego badań to m.in. zagadnienia związane z doskonaleniem agrotechniki roślin oleistych (rzepak jary i ozimy oraz gorczyca biała), agrotechniką wybranych roślin energetycznych, tj. miskanta olbrzymiego i spartiny preriowej (w tym opracowanie nowatorskiej metody rozmnażania miskanta olbrzymiego z sadzonek pędowych), a także uprawą modyfikowanego genetycznie lnu do zastosowań biomedycznych (materiały opatrunkowe).

Udokumentowaniem badań Pana Profesora Andrzeja Koteckiego jest obszerny dorobek naukowy obejmujący ponad 220 oryginalnych prac twórczych: 21 monografii, 5 podręczników akademickich, skrypt, kilkanaście opracowań dla praktyki rolniczej i wiele komunikatów z konferencji naukowych. Pan Profesor jest współautorem i redaktorem podręczników

akademickich, a dwutomowa Szczegółowa upraw roli (wyd. I – 1999, wyd. II – 2003) oraz trzytomowa Uprawa roślin wydana w 2020 r. stanowią swoiste vademecum wiedzy dla studentów, producentów rolnych, służb doradczych i specjalistów sektora rolno-spożywczego.

Prof. dr hab. Andrzej Kotecki recenzował 154 prace naukowe, 9 podręczników, skryptów i monografii oraz 73 granty (KBN, NCBiR). Kierował 10 grantami KBN i NCBiR, w 6 był głównym wykonawcą. Był prodziekanem Wydziału Rolniczego ds. studiów zaocznych (1993–1996), dziekanem Wydziału Rolniczego (1996–2002), prorektorem ds. nauki (2002–2005) oraz redaktorem „Zeszytów Naukowych” (seria „Rolnictwo”) Akademii Rolniczej we Wrocławiu, a obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego (1993–2002 i nadal). W latach 2002–2016 był członkiem Rady Naukowej czasopisma „Acta Scientiarum Polonorum”, seria „Agricultura”. W latach 2001–2017 kierował Katedrą Szczegółowej Uprawy Roślin, a przez trzy kolejne lata był dyrektorem Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym UP we Wrocławiu.

Uznanie dla działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Pana Profesora Andrzeja Koteckiego zostało wyrażone Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, 29 nagrodami Rektora AR/UP we Wrocławiu. Pan Profesor został odznaczony także Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloma medalami.

Wyrazem autorytetu naukowego były i są działania Pana Profesora w centralnych gremiach przedstawicielskich, gdzie powoływany był na drodze wyborów. W latach 1996–2016 był członkiem Komitetu Uprawy Roślin PAN, pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Szczegółowej Uprawy Roślin Komitetu Uprawy Roślin PAN (1999–2006) i zastępcy przewodniczącego Komitetu Uprawy Roślin PAN (2007–2010), zaś w latach 2016–2020 był członkiem Komitetu Nauk Agronomicznych PAN. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Łubinowego (1999–2002) oraz prezesa Polskiego Towarzystwa Łubinowego (od 2014). Jest również członkiem Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – COBORU (od 2005). W latach 2013–2020 był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, a od 2019 r. jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej i zastępcą przewodniczącego Zespołu IV Nauk Rolniczych.

O znaczącej roli prof. dr hab. Andrzeja Koteckiego w naukach rolniczych świadczy także ogromne zaangażowanie w kształcenie kadry naukowej. Pan Profesor wypromował 20 doktorów nauk rolniczych (spośród których sześciu jest obecnie samodzielnymi pracownikami nauki) i ponad 170 magistrów inżynierów rolnictwa.

Ważnym obszarem była także działalność opiniodawcza Pana Profesora. Był on recenzentem blisko 200 postępowań awansowych, w tym m.in. 43 prac doktorskich,

uczestniczył w 129 postępowaniach habilitacyjnych, w tym w 25 jako recenzent, w 9 jako recenzent wydawniczy i w 95 jako przewodniczący komisji habilitacyjnej, uczestniczył w 54 postępowaniach o nadanie tytułu profesora, w tym w 19 jako recenzent, w 13 jako superrecenzent z ramienia Centralnej Komisji oraz w 22 jako referent z ramienia Rady Doskonałości Naukowej.

Wyrazem najwyższego uznania jego dorobku jest nadanie mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (2021), Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (2022) oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (2022).