Uchwały w 2009 roku

Uchwały
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
podjęte w roku 2009

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 29 stycznia 2009 r.

 1. Uchwała nr 35/01/2009 w sprawie uzupełnienia uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2009/2010 (zapis o możliwości elektronicznej rejestracji kandydatów).
 2. Uchwała nr 36/01/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej w Iwoniczu.
 3. Uchwała nr 37/01/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia Statutu Fundacji Amicus Universitatis Ressoviensis.
 4. Uchwała nr 38/01/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego o powołaniu Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 39/01/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji: Budowa parkingu utwardzonego (ul. Cicha),współfinansowanej przezMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 6. Uchwała nr 40/01/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii.
 7. Uchwała nr 41/01/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie odwołania ze stanowiska Kanclerza mgra Mieczysława Doskocza.
 8. Uchwała nr 42/01/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, dra hab. Piotra Gronkowskiego.
 9. Uchwała nr 43/01/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Filologicznym, dra hab. Zenona Ożoga.
 10. Uchwała nr 44/01/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Prawa i Administracji, dra hab. Ryszarda Tomczyka.
 11. Uchwała nr 45/01/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, dr hab. Magdaleny Żardeckiej-Nowak.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 26 lutego 2009 r.

 1. Uchwała nr 46/02/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 47/02/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej.
 3. Uchwała nr 48/02/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 4. Uchwała nr 49/02/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad i trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim.
 5. Uchwała nr 50/02/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji: Uniwersyteckie Centrum Archeologii Podkarpacia.
 6. Uchwała nr 51/02/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyborów organów kolegialnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 7. Uchwała nr 52/02/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji: Budowa Podkarpackiego Centrum Innowacyjno-Badawczego Środowiska w Rzeszowie-Załężu.
 8. Uchwała nr 53/01/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, dr hab. Anny Snakowskiej.
 9. Uchwała nr 54/02/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 10. Uchwała nr 55/02/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji Statutowej.
 11. Uchwała nr 56/02/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 12. Uchwała nr 57/02/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 26 marca 2009 r.

 1. Uchwała nr 58/03/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Zasad realizacji przez studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego studiów cząstkowych i praktyk zagranicznych w ramach programów europejskich.
 2. Uchwała nr 59/03/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie międzywydziałowych studiów na kierunku biotechnologia.
 3. Uchwała nr 60/03/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 4. Uchwała nr 61/03/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosków odznaczenia państwowe oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej.
 5. Uchwała nr 62/03/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Rzeszowskiego JE ks. abp. Ignacemu Tokarczukowi.
 6. Uchwała nr 63/03/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, dra hab. inż. Tadeusza Kwatera.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 23 kwietnia 2009 r.

 1. Uchwała nr 64/04/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany w uchwale z 21 czerwca 2007 r. w sprawie zasad określenia warunków zakończenia studiów I i II stopnia (zmiana w Regulaminie dyplomowania studentów na Wydziale Filologicznym).
 2. Uchwała nr 65/04/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie rozwoju
  systemu informatycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 66/04/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie finansowania inwestycji (zobowiązanie wekslowe) Rozwój Systemu Informatycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Uchwała nr 67/04/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany
  w uchwale z 29 maja 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form
  studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2009/2010.
 5. Uchwała nr 68/04/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, prof. dra hab. Sylwestra Czopka.
 6. Uchwała nr 68/04/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym, ks. dra hab. Janusza Miąsy.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 28 maja 2009 r.

 1. Uchwała nr 70/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie oceny działalności Uczelni oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora.
 2. Uchwała nr 71/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r. oraz podziału zysku.
 3. Uchwała nr 72/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2009 r.
 4. Uchwała nr 73/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Rzeszowskiego JE ks. abp. dr. Ignacemu Tokarczukowi.
 5. Uchwała nr 74/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich.
 6. Uchwała nr 75/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych.
 7. Uchwała nr 76/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2010/2011.
 8. Uchwała nr 77/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym studiów doktoranckich w dyscyplinie agronomia.
 9. Uchwała nr 78/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym studiów doktoranckich w dyscyplinie biologia.
 10. Uchwała nr 79/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów doktoranckich.
 11. Uchwała nr 80/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia liczebności grup studenckich w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 12. Uchwała nr 81/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia kierunku mechatronika na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 13. Uchwała nr 82/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia kierunku inżynieria materiałowa na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 14. Uchwała nr 83/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia kierunku praca socjalna na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.
 15. Uchwała nr 84/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników UR uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 16. Uchwała nr 85/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010.
 17. Uchwała nr 86/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie stosowania w UR Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 18. Uchwała nr 87/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca uchwałę Senatu z 16 grudnia 2004 r. o powołaniu kierunku zdrowie publiczne.
 19. Uchwała nr 88/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca uchwałę nr 58/03/2009 w sprawie Zasad realizacji przez studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego studiów cząstkowych i praktyk zagranicznych w ramach programów europejskich.
 20. Uchwała nr 89/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 21. Uchwała nr 90/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, zasad oraz trybu powierzania godzin ponadwymiarowych ponad limit określony w Ustawie.
 22. Uchwała nr 91/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra hab. prof. UR Bogusława Droby na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR na czas nieokreślony (na Wydziale Biologiczno-Rolniczym).
 23. Uchwała nr 92/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra hab. prof. UR Janusza Skowrona na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR na czas nieokreślony (na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym).
 24. Uchwała nr 93/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, dra hab. Jacka Chudziaka.
 25. Uchwała nr 94/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym, dra hab. Grzegorza Grzybka.
 26. Uchwała nr 95/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru laudatora w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 18 czerwca 2009 r.

 1. Uchwała nr 96/06/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Statucie.
 2. Uchwała nr 97/06/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu Wydziału Sztuki.
 3. Uchwała nr 98/06/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra hab. prof. UR Mirosława Herbowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR na czas nieokreślony (na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym).
 4. Uchwała nr 99/06/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra hab. prof. UR Krzysztofa Skórczewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR na czas nieokreślony (na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym).
 5. Uchwała nr 100/06/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Sztuki, dra hab. Kazimierza Świerczewskiego.
 6. Uchwała nr 101/06/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Sztuki, dra hab. Cezarego Woźniaka.
 7. Uchwała nr 102/06/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. prof. UR Romany Kolarzowej na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony (w Międzywydziałowym Instytucie Filozofii).
 8. Uchwała nr 103/06/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra hab. prof. UR Wacława Wierzbieńca na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR na czas nieokreślony (na Wydziale Socjologiczno-Historycznym).
 9. Uchwała nr 104/06/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Filologicznym, dr hab. Jolanty Pasterskiej.
 10. Uchwała nr 105/06/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zamiany działek z Urzędem Miasta Rzeszowa.
 11. Uchwała nr 106/06/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad rekrutacji na studia podyplomowe realizowane w ramach projektu „Rozwój UR szansą dla regionu”.
 12. Uchwała nr 107/06/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu realizacji studiów podyplomowych organizowanych przez UR w ramach projektu „Rozwój UR szansą dla regionu”.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 24 września 2009 r.

 1. Uchwała nr 108/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie terminów i tematyki posiedzeń Senatu w roku akademickim 2009/2010.
 2. Uchwała nr 109/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia w roku akademickim 2009/2010 studiów podyplomowych mechanizmy funkcjonowania strefy euro (Unii Gospodarczo-Walutowej).
 3. Uchwała nr 110/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów III stopnia w zakresie fizyki.
 4. Uchwała nr 111/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zobowiązania wekslowego.
 5. Uchwała nr 112/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta.
 6. Uchwała nr 113/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego.
 7. Uchwała nr 114/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie użyczenia Gminie Miasto Rzeszów gruntu w obrębie działki na Zalesiu.
 8. Uchwała nr 115/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego UR, na Wydziale Medycznym, prof. dra hab. n. med. Andrzeja Kwolka.
 9. Uchwała nr 116/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Medycznym, dra hab. n. med. Bogumiła Lewandowskiego.
 10. Uchwała nr 117/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Krzysztofa Golca-Biernata na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR na czas nieokreślony (na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym).
 11. Uchwała nr 118/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Martina Kochmańskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR na czas nieokreślony (na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym).
 12. Uchwała nr 119/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, dr hab. Ewy Swobody.
 13. Uchwała nr 120/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Sztuki, dra hab. Janusza Pokrywki.
 14. Uchwała nr 121/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania na okres 3 lat dra hab. prof. UR Aleksandra Sytnika (Wydział Socjologiczno-Historyczny).
 15. Uchwała nr 122/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, dra hab. Witolda Nowaka.
 16. Uchwała nr 123/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, dr Diany Gergovej.
 17. Uchwała nr 124/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Martina Mizli na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR na czas nieokreślony (na Wydziale Ekonomii).
 18. Uchwała nr 125/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym, dr hab. Beaty Balogovej.
 19. Uchwała nr 126/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym, dr hab. Krystyny Barłóg.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 29 października 2009 r.

 1. Uchwała nr 127/10/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umowy o współpracy z University of Derby (Wielka Brytania).          
 2. Uchwała nr 128/10/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawar­cia umowy o współpracy z Międzynarodowym Wydziałem Przygotowawczym do Naboru na Uczelnie Wyższe Ukrainy i Polski (Ukraina).    
 3. Uchwała nr 129/10/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umowy o współpracy z Instytutem Badań Regionalnych Państwowej Akademii Nauk Ukrainy.
 4. Uchwała nr 130/10/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umowy o współpracy z Institutul de Cercetari Eco-Muzeale Tulcea, Muzeul Brailei, Asociatia de Studii pentru Arheologie Funerara, SC Digital Domain SRL Bucuresti (Rumunia).
 5. Uchwała nr 131/10/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umowy o współpracy z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Ogienki w Kamieńcu Podolskim (Ukraina).
 6. Uchwała nr 132/10/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej w Rzeszowie.
 7. Uchwała nr 133/10/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, w Międzywydziało­wym Instytucie Filozofii, ks. dra hab. Krzysztofa Bochenka.
 8. Uchwała nr 134/10/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 90/05/2009 z 28 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, zasad oraz trybu powierzania godzin ponadwymiarowych ponad limit określony w ustawie.
 9. Uchwała nr 135/10/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie użyczenia terenu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
 10. Uchwała nr 136/10/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie użyczenia terenu Gminie Miasto Rzeszów.
 11. Uchwała nr 137/10/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco na kwotę 718 tys. 200 zł.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 26 listopada 2009 r.

 1. Uchwała nr 138/11/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Filologicznym, dr hab. Urszuli Kopeć.
 2. Uchwała nr 139/11/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Sztuki, dr hab. Doroty Sankowskiej.
 3. Uchwała nr 140/11/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2009 rok.
 4. Uchwała nr 141/11/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2010 rok. 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 17 grudnia 2009 r.

 1. Uchwała nr 142/12/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR na czas nieokreślony, na Wydziale Filologicznym, dr hab. prof. UR Lucyny Falkiewicz-Wille.
 2. Uchwała nr 143/12/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Medycznym, dr hab. n. med. Danuty Celińskiej-Cedro.
 3. Uchwała nr 144/12/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Sztuki studiów II stopnia na kierunku grafika.
 4. Uchwała nr 145/12/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji studiów II stopnia
  na kierunku europeistyka.
 5. Uchwała nr 146/12/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia Uchwały nr 76/05/2009 z 28 maja 2009 r. – przyjęcie zasad rekrutacji na studia II stopnia na kierunku grafika.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2013 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z 11.01.2013 r. w sprawie procedury tworzenia wewnętrznych aktów prawnych uchwały Senatu UR są dostępne w Sekcji Legislacyjnej.