Uchwały w 2022 roku

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 27 stycznia 2022 r.

 

 1. Uchwała nr 129/01/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 130/01/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 24 lutego 2022 r.

 

 1. Uchwała nr 131/02/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie kandydatur do odznaczeń państwowych.
 2. Uchwała nr 132/02/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie kandydatur do Medali Komisji Edukacji Narodowej.
 3. Uchwała nr 133/02/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku administracja, studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 4. Uchwała nr 134/02/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku analityka medyczna, studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym.
 5. Uchwała nr 135/02/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku optyka okularowa, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 6. Uchwała nr 136/02/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku stosunki międzynarodowe, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 7. Uchwała nr 137/02/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 8. Uchwała nr 138/02/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 9. Uchwała nr 139/02/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia programu kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z etyki dla nauczycieli.
 10. Uchwała nr 140/02/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zajęcia stanowiska na temat aktualnej sytuacji na Ukrainie.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 31 marca 2022 r.

 

 1. Uchwała nr 141/03/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Bronisławowi Włodzimierzowi Sitkowi.
 2. Uchwała nr 142/03/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Bronisławowi Włodzimierzowi Sitkowi.
 3. Uchwała nr 143/03/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego Panu Jurijowi Andruchowyczowi.
 4. Uchwała nr 144/03/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego Panu Jurijowi Andruchowyczowi.
 5. Uchwała nr 145/03/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 54/02/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 6. Uchwała nr 146/03/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 7. Uchwała nr 147/03/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w programie studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia pierwszego  stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 8. Uchwała nr 148/03/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunkach prowadzących kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela.
 9. Uchwała nr 149/03/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr 91/06/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2022/2023.
 10. Uchwała nr 150/03/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 11. Uchwała nr 151/03/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad kontynuacji kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 28 kwietnia 2022 r.

 

 1. Uchwała nr 152/04/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 153/04/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Statutu i Rozwoju na kadencję 2020-2024.
 3. Uchwała nr 154/04/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Nauki na kadencję 2020-2024.
 4. Uchwała nr 155/04/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2020-2024.
 5. Uchwała nr 156/04/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2020-2024.
 6. Uchwała nr 157/04/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 119/11/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2022/2023 w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 7. Uchwała nr 158/04/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Strategii HR4R UR – Plan działań w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 8. Uchwała nr 159/04/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych i ustalenia programu dla kwalifikacyjnych studiów podyplomowych: nauczanie języka polskiego jako obcego.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 26 maja 2022 r.

 

 1. Uchwała nr 160/05/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Bronisławowi Włodzimierzowi Sitkowi.
 2. Uchwała nr 161/05/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego Panu Jurijowi Andruchowyczowi.
 3. Uchwała nr 162/05/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie nadania imienia Świętej Jadwigi Królowej Dużej Auli w budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Uchwała nr 163/05/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie Regulaminu powierzenia obowiązków profesora wizytującego w Uniwersytecie Rzeszowskim wynikających z umowy cywilnoprawnej.
 5. Uchwała nr 164/05/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w programie studiów na kierunku muzeologia, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym.
 6. Uchwała nr 165/05/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunku turystyka i rekreacja, studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 7. Uchwała nr 166/05/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 8. Uchwała nr 167/05/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr 393/12/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata akademickie: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (z późn. zm.).
 9. Uchwała nr 168/05/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr 91/06/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2022/2023.
 10. Uchwała nr 169/05/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr 500/10/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów podyplomowych: logopedia.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 30 czerwca 2022 r.

 

 1. Uchwała nr 170/06/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie oceny funkcjonowania Uniwersytetu Rzeszowskiego, zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektoraoraz oceny działalności Rektora.
 2. Uchwała nr 171/06/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienia funkcji dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii.
 3. Uchwała nr 172/06/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu URwe wrześniu roku akademickiego 2021/2022 oraz w roku akademickim 2022/2023.
 4. Uchwała nr 173/06/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studia miejskie, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 5. Uchwała nr 174/06/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 6. Uchwała nr 175/06/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 7. Uchwała nr 176/06/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2023/2024.
 8. Uchwała nr 177/06/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata akademickie: 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.
 9. Uchwała nr 178/06/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych compliance w organizacji.
 10. Uchwała nr 179/06/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych zarządzanie - studia menedżerskie.
 11. Uchwała nr 180/06/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr 91/06/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2022/2023.
 12. Uchwała nr 181/06/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie czasowego zawieszenia  obniżek  pensum dla nauczycieli akademickich.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 29 września 2022 r.

 

 1. Uchwała nr 182/09/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr 54/02/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 2. Uchwała nr 183/09/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 184/09/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Uchwała nr 185/09/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2020-2024.
 5. Uchwała nr 186/09/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych historia i teraźniejszość.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 27 października 2022 r.

 

 1. Uchwała nr 187/10/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie zatrudniania i wynagradzania pracowników Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego im. Stanisława Barańczaka w Rzeszowie.
 2. Uchwała nr 188/10/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Kształcenia
 3. Uchwała nr 189/10/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 4. Uchwała nr 190/10/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 5. Uchwała nr 191/10/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 6. Uchwała nr 192/10/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych florystyka z elementami dekoracji wnętrz.
 7. Uchwała nr 193/10/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie umieszczenia tablicy upamiętniającej nawiązanie stosunków miedzy Polską a Azerbejdżanem w budynku Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Uchwała nr 194/10/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z istniejącym budynkiem hali sportowej przy ul. Hoffmanowej 25 w Rzeszowie.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 24 listopada 2022 r.

 

 1. Uchwała nr 195/11/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wszczęcia procedury nadania prof. dr. hab. n. med. Mansur Rahnama – Hezavah tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 196/11/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie nadania imienia prof. dra hab. n. med. Lesława Grzegorczyka auli w budynku G4 Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 197/11/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Uchwała nr 198/11/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na kadencję 2020-2024.
 5. Uchwała nr 199/11/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na kadencję 2020-2024.
 6. Uchwała nr 200/11/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zlecenia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki realizacji przez Uniwersytet Rzeszowski kwalifikacyjnych studiów podyplomowych: nauczanie języka polskiego.
 7. Uchwała nr 201/11/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian w programie studiów na kierunku historia, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 15 grudnia 2022 r.

 

 1. Uchwała nr 202/12/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie w sprawie zasad i trybu przyjmowania do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim na rok akademicki 2023/2024.
 2. Uchwała nr 203/12/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2023/2024 w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 3. Uchwała nr 204/12/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o zmianie podmiotu tworzącego Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.