Regulamin obrad Senatu

Uchwała nr 485/10/2019

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

 

Na podstawie § 23 ust. 10 Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego, Senat UR postanawia:

§ 1

Uchwalić Regulamin obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat.
  2. Traci moc Uchwała nr 420/12/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia
    18 grudnia 2014 r. w sprawie Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Przewodniczący Senatu

Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor

prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

Załącznik nr 1: Regulamin obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego