Uchwały w 2021 roku

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 28 stycznia 2021 r.

 

 1. Uchwała nr 45/01/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
 2. Uchwała nr 46/01/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie możliwości odbywania przez studentów zajęć w podmiotach leczniczych, służbach sanitarno-epidemiologicznych, NFZ, Agencji Rezerw Materiałowych lub Centrum e-Zdrowia w ramach realizowanych przez nie zadań w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
 3. Uchwała nr 47/01/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 460/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim
 4. Uchwała nr 48/01/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 483/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim
 5. Uchwała nr 49/01/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 566/05/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim
 6. Uchwała nr 50/01/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 12/09/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim
 7. Uchwała nr 51/01/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. uchylająca Uchwałę nr 625/05/2016 Senatu UR z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielania zgody na zatrudnienie na drugim etacie w innej szkole wyższej - poza Uniwersytetem Rzeszowskim

 

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 25 lutego 2021 r.

 

 1. Uchwała nr 52/02/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie kandydatur do orderów i odznaczeń państwowych.
 2. Uchwała nr 53/02/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie kandydatur do Medali Komisji Edukacji Narodowej.
 3. Uchwała nr 54/02/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 4. Uchwała nr 55/02/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studia europejskie, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 5. Uchwała nr 56/02/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku komunikacja międzykulturowa, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 6. Uchwała nr 57/02/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 582/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 25 marca 2021 r.

 

 1. Uchwała nr 58/03/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Uniwersytetu Rzeszowskiego .
 2. Uchwała nr 59/03/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2021-2030.
 3. Uchwała nr 60/03/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Lekkoatletycznego. Ośrodek Badań Innowacyjnych w Sporcie.
 4. Uchwała nr 61/03/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o przekazaniu przez Gminę Świlcza na rzecz Uniwersytetu nieruchomości z przeznaczeniem na cel publiczny – budowę Szpitala Uniwersyteckiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i pozostałym zapleczem medycznym.
 5. Uchwała nr 62/03/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie budowy Kampusu dla Kolegium Nauk Społecznych

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 29 kwietnia 2021 r.

 

 1. Uchwała nr 63/04/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu
 2. Uchwała nr 64/04/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do Polskiej Akademii Nauk.
 3. Uchwała nr 65/04/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do nagrody Prezesa Rady Ministrów.
 4. Uchwała nr 66/04/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do nagrody Prezesa Rady Ministrów.
 5. Uchwała nr 67/04/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 582/06/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022.
 6. Uchwała nr 68/04/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminu studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 27 maja 2021 r.

 

 1. Uchwała nr 69/05/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu UR we wrześniu roku akademickiego 2020/2021 oraz w roku akademickim 2021/2022.
 2. Uchwała nr 70/05/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przeniesienia studenta na Uniwersytet Rzeszowski z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.
 3. Uchwała nr 71/05/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 393/12/2018 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata akademickie: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
 4. Uchwała nr 72/05/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 5. Uchwała nr 73/05/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 460/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 6. Uchwała nr 74/05/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 483/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 7. Uchwała nr 75/05/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 566/05/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 8. Uchwała nr 76/05/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 12/09/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 9. Uchwała nr 77/05/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: wychowanie fizyczne.
 10. Uchwała nr 78/05/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zlecenia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki realizacji przez Uniwersytet Rzeszowski studiów podyplomowych i kursów dokształcających dla nauczycieli informatyki.
 11. Uchwała nr 79/05/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia programu: kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli informatyki.
 12. Uchwała nr 80/05/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydata do pełnienia funkcji Dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Rekreacji.
 13. Uchwała nr 81/05/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania Strategii HR4R UR – Plan działań w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 14. Uchwała nr 82/05/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydata do pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 15. Uchwała nr 83/05/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji ds. Kształcenia.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 24 czerwca 2021 r.

 

 1. Uchwała nr 84/06/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie oceny działalności Uniwersytetu Rzeszowskiego, zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora oraz oceny działalności Rektora.
 2. Uchwała nr 85/06/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie kandydatury do nagrody Ministra Edukacji i Nauki.
 3. Uchwała nr 86/06/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie kandydatury do nagrody Ministra Edukacji i Nauki.
 4. Uchwała nr 87/06/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie kandydatury do nagrody Ministra Edukacji i Nauki.
 5. Uchwała nr 88/06/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydata do pełnienia funkcji Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Uchwała nr 89/06/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji ds. Kształcenia.
 7. Uchwała nr 90/06/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 8. Uchwała nr 91/06/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2022/2023.
 9. Uchwała nr 92/06/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. uchylająca Uchwałę nr 141/05/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia liczebności grup studenckich na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 10. Uchwała nr 93/06/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w programach studiów na kierunku położnictwo  studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.
 11. Uchwała nr 94/06/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie zatrudniania i wynagradzania pracowników Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego im. Stanisława Barańczaka w Rzeszowie.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 30 września 2021 r.

 

 1. Uchwała nr 95/09/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wskazania kandydatury do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 2. Uchwała nr 96/09/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 97/09/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienia funkcji dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii.
 4. Uchwała nr 98/09/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie Centrum Dydaktycznego Nauk Techniczno-Przyrodniczych.
 5. Uchwała nr 99/09/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Strategii HR4R UR – Plan działań w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 6. Uchwała nr 100/09/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 7. Uchwała nr 101/09/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w programach studiów.
 8. Uchwała nr 102/09/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia programów studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 9. Uchwała nr 103/09/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia programu doskonalących studiów podyplomowych dla nauczycieli informatyki.
 10. Uchwała nr 104/09/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia programu doskonalących studiów podyplomowych z informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
 11. Uchwała nr 105/09/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 września 2021 r. uchylająca Uchwałę nr 79/05/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia programu kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli informatyki.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 28 października 2021 r.

 

 1. Uchwała nr 106/10/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie Wyborczym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 107/10/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Wyborczej UR.
 3. Uchwała nr 108/10/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 4. Uchwała nr 109/10/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 42/12/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim na rok akademicki 2021/2022.
 5. Uchwała nr 110/10/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia programu kwalifikacyjnych studiów podyplomowych: nauczanie języka polskiego.
 6. Uchwała nr 111/10/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia programu kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie nauczania informatyki.
 7. Uchwała nr 112/10/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 października 2021 r. uchylająca Uchwałę nr 99/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 25 listopada 2021 r.

 

 1. Uchwała nr 113/11/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 listopada 2021 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Nauki na kadencję 2020-2024.
 2. Uchwała nr 114/11/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 listopada 2021 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2020-2024.
 3. Uchwała nr 115/11/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 listopada 2021 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Finansów na kadencję 2020-2024.
 4. Uchwała nr 116/11/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 listopada 2021 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2020-2024.
 5. Uchwała nr 117/11/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 listopada 2021 w sprawie zmian w składzie osobowym Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2020-2024.
 6. Uchwała nr 118/11/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 listopada 2021 w sprawie zasad i trybu przyjmowania do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim na rok akademicki 2022/2023.
 7. Uchwała nr 119/11/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 listopada 2021 w sprawie ustalenia programu kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2022/2023 w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 8. Uchwała nr 120/11/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 listopada 2021 zmieniająca Uchwałę nr 508/11/2019 Senatu UR z dnia 28 listopada 2019 r.
  w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim, zmienioną Uchwałą nr 27/10/2020 Senatu UR z dnia 29 października 2020 r.
 9. Uchwała nr 121/11/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 listopada 2021 w sprawie zaopiniowania Programu Polityki Naukowej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 10. Uchwała nr 122/11/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 listopada 2021 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku ochrona środowiska, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. 
 11. Uchwała nr 123/11/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 listopada 2021 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku filologia polska studia pierwszego
  i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. 

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

przyjęte w dniu 16 grudnia 2021 r.

 

 1. Uchwała nr 124/12/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania Karty Oceny Nauczyciela Akademickiego za lata 2022-2024.
 2. Uchwała nr 125/12/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 582/06/2020 Senatu UR z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022.
 3. Uchwała nr 126/12/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 118/11/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim na rok akademicki 2022/2023.
 4. Uchwała nr 127/12/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 119/11/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2022/2023 w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 5. Uchwała nr 128/12/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.